composer.json 332 Bytes
Newer Older
1
{
2
	"name": "typo3/cms-filemetadata",
3
	"type": "typo3-cms-framework",
4
	"description": "TYPO3 Core",
5
	"homepage": "https://typo3.org",
6
7
8
	"license": ["GPL-2.0+"],

	"require": {
9
		"typo3/cms-core": "*"
10
11
12
	},
	"replace": {
		"filemetadata": "*"
13
14
15
16
17
	},
	"autoload-dev": {
		"psr-4": {
			"TYPO3\\CMS\\Filemetadata\\Tests\\": "Tests/"
		}
18
19
	}
}