Commit b504afd5 authored by Andreas Fernandez's avatar Andreas Fernandez Committed by Josef Glatz
Browse files

[TASK] Upgrade ckeditor to 4.11.3

This patch updates ckeditor to the latest version 4.11.3.

Used command:

    yarn upgrade ckeditor

List of changes:
https://github.com/ckeditor/ckeditor-releases/compare/4.11.1...4.11.3

Resolves: #87905
Releases: master, 9.5, 8.7
Change-Id: Iafbde59625de902774997ca0acffc9a92ba36534
Reviewed-on: https://review.typo3.org/c/60243


Tested-by: default avatarTYPO3com <noreply@typo3.com>
Tested-by: Benni Mack's avatarBenni Mack <benni@typo3.org>
Tested-by: Josef Glatz's avatarJosef Glatz <josef.glatz@typo3.org>
Reviewed-by: Benni Mack's avatarBenni Mack <benni@typo3.org>
Reviewed-by: Josef Glatz's avatarJosef Glatz <josef.glatz@typo3.org>
parent 28a25f4f
......@@ -28,7 +28,7 @@
"bootstrap-sass": "^3.4.0",
"bootstrap-slider": "^9.7.3",
"chosen-js": "^1.7.0",
"ckeditor": "^4.11.1",
"ckeditor": "^4.11.3",
"ckeditor-wordcount-plugin": "^1.17.2",
"codemirror": "^5.40.0",
"cropper": "^2.3.4",
......
......@@ -1071,10 +1071,10 @@ ckeditor-wordcount-plugin@^1.17.2:
resolved "https://registry.yarnpkg.com/ckeditor-wordcount-plugin/-/ckeditor-wordcount-plugin-1.17.2.tgz#9bd528bcf3f2898948fc056d8fdbe80106e87381"
integrity sha512-CAS64xhKCQJE3TGIFQECBIrGNFp4neFRdhB4JQ5DiCvnZ36VXd7UydJm6UiIBXZEUag9ykdBe4n5anYIkG6sNA==
ckeditor@^4.11.1:
version "4.11.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/ckeditor/-/ckeditor-4.11.1.tgz#ace84b209573abf2b8430c214500e68ab06e7a14"
integrity sha512-UhHe02cc/wWJquDQZysEgh0ohLMEMU56zDx+s8prDdjylY/aBDY2xdIiIpbgCBTXdjhrEPIAPyiDS9g3RxYXig==
ckeditor@^4.11.3:
version "4.11.3"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/ckeditor/-/ckeditor-4.11.3.tgz#91f66d7ddb5bff3874514fe539779686874ed655"
integrity sha512-v6G+v16WAcukKuQH6m+trA9RCOQntFM2nxPO/GFiLYsdD/5IbZAZ2n7GwMxQmxDXpx4AixpnMWF+yAE1t9wq6Q==
clap@^1.0.9:
version "1.2.3"
......
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
af.js Found: 62 Missing: 4
......
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['af']={"wsc":{"btnIgnore":"Ignoreer","btnIgnoreAll":"Ignoreer alles","btnReplace":"Vervang","btnReplaceAll":"vervang alles","btnUndo":"Ontdoen","changeTo":"Verander na","errorLoading":"Fout by inlaai van diens: %s.","ieSpellDownload":"Speltoetser is nie geïnstalleer nie. Wil u dit nou aflaai?","manyChanges":"Klaar met speltoets: %1 woorde verander","noChanges":"Klaar met speltoets: Geen woorde verander nie","noMispell":"Klaar met speltoets: Geen foute nie","noSuggestions":"- Geen voorstel -","notAvailable":"Jammer, hierdie diens is nie nou beskikbaar nie.","notInDic":"Nie in woordeboek nie","oneChange":"Klaar met speltoets: Een woord verander","progress":"Spelling word getoets...","title":"Speltoetser","toolbar":"Speltoets"},"widget":{"move":"Klik en trek on te beweeg","label":"%1 widget"},"uploadwidget":{"abort":"Upload aborted by the user.","doneOne":"File successfully uploaded.","doneMany":"Successfully uploaded %1 files.","uploadOne":"Uploading file ({percentage}%)...","uploadMany":"Uploading files, {current} of {max} done ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"Oordoen","undo":"Ontdoen"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Verklein werkbalk","toolbarExpand":"Vergroot werkbalk","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Knipbord/Undo","editing":"Verander","forms":"Vorms","basicstyles":"Eenvoudige Styl","paragraph":"Paragraaf","links":"Skakels","insert":"Toevoeg","styles":"Style","colors":"Kleure","tools":"Gereedskap"},"toolbars":"Werkbalke"},"table":{"border":"Randbreedte","caption":"Naam","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Voeg sel in voor","insertAfter":"Voeg sel in na","deleteCell":"Verwyder sel","merge":"Voeg selle saam","mergeRight":"Voeg saam na regs","mergeDown":"Voeg saam ondertoe","splitHorizontal":"Splits sel horisontaal","splitVertical":"Splits sel vertikaal","title":"Sel eienskappe","cellType":"Sel tipe","rowSpan":"Omspan rye","colSpan":"Omspan kolomme","wordWrap":"Woord terugloop","hAlign":"Horisontale oplyning","vAlign":"Vertikale oplyning","alignBaseline":"Basislyn","bgColor":"Agtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Inhoud","header":"Opskrif","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"Selbreedte moet 'n getal wees.","invalidHeight":"Selhoogte moet 'n getal wees.","invalidRowSpan":"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.","invalidColSpan":"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Sel-spasie","cellSpace":"Sel-afstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Verwyder kolom"},"columns":"Kolomme","deleteTable":"Verwyder tabel","headers":"Opskrifte","headersBoth":"Beide ","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste ry","invalidBorder":"Randbreedte moet 'n getal wees.","invalidCellPadding":"Sel-spasie moet 'n getal wees.","invalidCellSpacing":"Sel-afstand moet 'n getal wees.","invalidCols":"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidHeight":"Tabelhoogte moet 'n getal wees.","invalidRows":"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidWidth":"Tabelbreedte moet 'n getal wees.","menu":"Tabel eienskappe","row":{"menu":"Ry","insertBefore":"Voeg ry in voor","insertAfter":"Voeg ry in na","deleteRow":"Verwyder ry"},"rows":"Rye","summary":"Opsomming","title":"Tabel eienskappe","toolbar":"Tabel","widthPc":"persent","widthPx":"piksels","widthUnit":"breedte-eenheid"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Vormaat style","panelTitle1":"Blok style","panelTitle2":"Inlyn style","panelTitle3":"Objek style"},"specialchar":{"options":"Spesiale karakter-opsies","title":"Kies spesiale karakter","toolbar":"Voeg spesiaale karakter in"},"sourcearea":{"toolbar":"Bron"},"scayt":{"btn_about":"SCAYT info","btn_dictionaries":"Woordeboeke","btn_disable":"SCAYT af","btn_enable":"SCAYT aan","btn_langs":"Tale","btn_options":"Opsies","text_title":"Speltoets terwyl u tik"},"removeformat":{"toolbar":"Verwyder opmaak"},"pastetext":{"button":"Voeg by as eenvoudige teks","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. Jou leser ondersteun nie byvoeg deur die toolbar knoppie of die konteks kieslys nie","title":"Voeg by as eenvoudige teks"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Die teks wat u wil byvoeg lyk asof dit uit Word gekopiëer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit bygevoeg word?","error":"Die bygevoegte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout","title":"Uit Word byvoeg","toolbar":"Uit Word byvoeg"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maksimaliseer","minimize":"Minimaliseer"},"magicline":{"title":"Voeg paragraaf hier in"},"list":{"bulletedlist":"Ongenommerde lys","numberedlist":"Genommerde lys"},"link":{"acccessKey":"Toegangsleutel","advanced":"Gevorderd","advisoryContentType":"Aanbevole inhoudstipe","advisoryTitle":"Aanbevole titel","anchor":{"toolbar":"Anker byvoeg/verander","menu":"Anker-eienskappe","title":"Anker-eienskappe","name":"Ankernaam","errorName":"Voltooi die ankernaam asseblief","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"Op element Id","anchorName":"Op ankernaam","charset":"Karakterstel van geskakelde bron","cssClasses":"CSS klasse","download":"Force Download","displayText":"Display Text","emailAddress":"E-posadres","emailBody":"Berig-inhoud","emailSubject":"Berig-onderwerp","id":"Id","info":"Skakel informasie","langCode":"Taalkode","langDir":"Skryfrigting","langDirLTR":"Links na regs (LTR)","langDirRTL":"Regs na links (RTL)","menu":"Wysig skakel","name":"Naam","noAnchors":"(Geen ankers beskikbaar in dokument)","noEmail":"Gee die e-posadres","noUrl":"Gee die skakel se URL","noTel":"Please type the phone number","other":"<ander>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"Afhanklik (Netscape)","popupFeatures":"Eienskappe van opspringvenster","popupFullScreen":"Volskerm (IE)","popupLeft":"Posisie links","popupLocationBar":"Adresbalk","popupMenuBar":"Spyskaartbalk","popupResizable":"Herskaalbaar","popupScrollBars":"Skuifbalke","popupStatusBar":"Statusbalk","popupToolbar":"Werkbalk","popupTop":"Posisie bo","rel":"Relationship","selectAnchor":"Kies 'n anker","styles":"Styl","tabIndex":"Tab indeks","target":"Doel","targetFrame":"<raam>","targetFrameName":"Naam van doelraam","targetPopup":"<opspringvenster>","targetPopupName":"Naam van opspringvenster","title":"Skakel","toAnchor":"Anker in bladsy","toEmail":"E-pos","toUrl":"URL","toPhone":"Phone","toolbar":"Skakel invoeg/wysig","type":"Skakelsoort","unlink":"Verwyder skakel","upload":"Oplaai"},"indent":{"indent":"Vergroot inspring","outdent":"Verklein inspring"},"image":{"alt":"Alternatiewe teks","border":"Rand","btnUpload":"Stuur na bediener","button2Img":"Wil u die geselekteerde afbeeldingsknop vervang met 'n eenvoudige afbeelding?","hSpace":"HSpasie","img2Button":"Wil u die geselekteerde afbeelding vervang met 'n afbeeldingsknop?","infoTab":"Afbeelding informasie","linkTab":"Skakel","lockRatio":"Vaste proporsie","menu":"Afbeelding eienskappe","resetSize":"Herstel grootte","title":"Afbeelding eienskappe","titleButton":"Afbeeldingsknop eienskappe","upload":"Oplaai","urlMissing":"Die URL na die afbeelding ontbreek.","vSpace":"VSpasie","validateBorder":"Rand moet 'n heelgetal wees.","validateHSpace":"HSpasie moet 'n heelgetal wees.","validateVSpace":"VSpasie moet 'n heelgetal wees."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontale lyn invoeg"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Opskrif 1","tag_h2":"Opskrif 2","tag_h3":"Opskrif 3","tag_h4":"Opskrif 4","tag_h5":"Opskrif 5","tag_h6":"Opskrif 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Opgemaak"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"fakeobjects":{"anchor":"Anker","flash":"Flash animasie","hiddenfield":"Verborge veld","iframe":"IFrame","unknown":"Onbekende objek"},"elementspath":{"eleLabel":"Elemente-pad","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Konteks Spyskaart-opsies"},"clipboard":{"copy":"Kopiëer","copyError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die kopiëringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Uitsnei","cutError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese uitsnei-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Byvoeg","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. You leser ondersteun nie die toolbar knoppie of inoud kieslysie opsie nie. ","pasteArea":"Area byvoeg","pasteMsg":"Voeg jou inhoud in die gebied onder by en druk OK"},"blockquote":{"toolbar":"Sitaatblok"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Skuins","strike":"Deurgestreep","subscript":"Onderskrif","superscript":"Bo-skrif","underline":"Onderstreep"},"about":{"copy":"Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.","dlgTitle":"Meer oor CKEditor 4","moreInfo":"Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:"},"editor":"Woordverwerker","editorPanel":"Woordverwerkerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk op ALT 0 vir hulp","browseServer":"Blaai op bediener","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Oplaai","uploadSubmit":"Stuur aan die bediener","image":"Beeld","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Merkhokkie","radio":"Radioknoppie","textField":"Teksveld","textarea":"Teksarea","hiddenField":"Versteekteveld","button":"Knop","select":"Keuseveld","imageButton":"Beeldknop","notSet":"<geen instelling>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Skryfrigting","langDirLtr":"Links na regs (LTR)","langDirRtl":"Regs na links (RTL)","langCode":"Taalkode","longDescr":"Lang beskrywing URL","cssClass":"CSS klasse","advisoryTitle":"Aanbevole titel","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Kanselleer","close":"Sluit","preview":"Voorbeeld","resize":"Skalierung","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Gevorderd","validateNumberFailed":"Hierdie waarde is nie 'n nommer nie.","confirmNewPage":"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is jy seker dat jy 'n nuwe bladsy wil laai?","confirmCancel":"Sommige opsies is gewysig. Is jy seker dat jy hierdie dialoogvenster wil sluit?","options":"Opsies","target":"Teiken","targetNew":"Nuwe venster (_blank)","targetTop":"Boonste venster (_top)","targetSelf":"Selfde venster (_self)","targetParent":"Oorspronklike venster (_parent)","langDirLTR":"Links na Regs (LTR)","langDirRTL":"Regs na Links (RTL)","styles":"Styl","cssClasses":"CSS klasse","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Orienteerung","left":"Links","right":"Regs","center":"Middel","justify":"Eweredig","alignLeft":"Links oplyn","alignRight":"Regs oplyn","alignCenter":"Middel oplyn","alignTop":"Bo","alignMiddle":"Middel","alignBottom":"Onder","alignNone":"Geen","invalidValue":"Ongeldige waarde","invalidHeight":"Hoogte moet 'n getal wees","invalidWidth":"Breedte moet 'n getal wees.","invalidLength":"Die waarde vir die veld \"%1\" moet 'n posetiewe nommer wees met of sonder die meeteenheid (%2).","invalidCssLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","invalidHtmlLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige HTML eenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Ongeldige CSS. Formaat is een of meer sleutel-wert paare, \"naam : wert\" met kommapunte gesky.","cssLengthTooltip":"Voeg 'n getal wert in pixel in, of 'n waarde met geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nie beskikbaar nie</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Skuif","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Spasie","35":"Einde","36":"Tuis","46":"Verwyder","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Bevel"},"keyboardShortcut":"Sleutel kombenasie","optionDefault":"Verstek"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/

\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['az']={"wsc":{"btnIgnore":"Ignore","btnIgnoreAll":"Ignore All","btnReplace":"Replace","btnReplaceAll":"Replace All","btnUndo":"Undo","changeTo":"Change to","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- No suggestions -","notAvailable":"Sorry, but service is unavailable now.","notInDic":"Not in dictionary","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Spell check in progress...","title":"Spell Checker","toolbar":"Check Spelling"},"widget":{"move":"Tıklayın və aparın","label":"%1 vidjet"},"uploadwidget":{"abort":"Serverə yükləmə istifadəçi tərəfindən dayandırılıb","doneOne":"Fayl müvəffəqiyyətlə yüklənib","doneMany":"%1 fayllar müvəffəqiyyətlə yüklənib","uploadOne":"Faylın yüklənməsi ({percentage}%)","uploadMany":"Faylların yüklənməsi, {max}-dan {current} hazır ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"Təkrar et","undo":"İmtina et"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Paneli gizlət","toolbarExpand":"Paneli göstər","toolbarGroups":{"document":"Mətn","clipboard":"Mübadilə buferi/İmtina et","editing":"Redaktə edilməsi","forms":"Formalar","basicstyles":"Əsas üslublar","paragraph":"Abzas","links":"Link","insert":"Əlavə et","styles":"Üslublar","colors":"Rənqlər","tools":"Alətləri"},"toolbars":"Redaktorun panelləri"},"table":{"border":"Sərhədlərin eni","caption":"Cədvəlin başlığı","cell":{"menu":"Xana","insertBefore":"Burdan əvvələ xanası çək","insertAfter":"Burdan sonra xanası çək","deleteCell":"Xanaları sil","merge":"Xanaları birləşdir","mergeRight":"Sağdan birləşdir","mergeDown":"Soldan birləşdir","splitHorizontal":"Üfüqi böl","splitVertical":"Şaquli böl","title":"Xanaların seçimləri","cellType":"Xana növü","rowSpan":"Sətirləri birləşdir","colSpan":"Sütunları birləşdir","wordWrap":"Sətirlərin sınması","hAlign":"Üfüqi düzləndirmə","vAlign":"Şaquli düzləndirmə","alignBaseline":"Mətn xətti","bgColor":"Doldurma rəngi","borderColor":"Sərhədin rəngi","data":"Məlumatlar","header":"Başlıq","yes":"Bəli","no":"Xeyr","invalidWidth":"Xanasın eni rəqəm olmalıdır.","invalidHeight":"Xanasın hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRowSpan":"Birləşdirdiyiniz sütun xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidColSpan":"Birləşdirdiyiniz sətir xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","chooseColor":"Seç"},"cellPad":"Xanalardakı kənar boşluqlar","cellSpace":"Xanalararası interval","column":{"menu":"Sütun","insertBefore":"Sola sütun əlavə et","insertAfter":"Sağa sütun əlavə et","deleteColumn":"Sütunları sil"},"columns":"Sütunlar","deleteTable":"Cədvəli sil","headers":"Başlıqlar","headersBoth":"Hər ikisi","headersColumn":"Birinci sütun","headersNone":"yox","headersRow":"Birinci sətir","invalidBorder":"Sərhədlərin eni müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellPadding":"Xanalardakı kənar boşluqlar müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellSpacing":"Xanalararası interval müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCols":"Sütunlarin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidHeight":"Cədvəlin hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRows":"Sətirlətin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidWidth":"Cədvəlin eni rəqəm olmalıdır.","menu":"Cədvəl alətləri","row":{"menu":"Sətir","insertBefore":"Yuxarıya sətir əlavə et","insertAfter":"Aşağıya sətir əlavə et","deleteRow":"Sətirləri sil"},"rows":"Sətirlər","summary":"Xülasə","title":"Cədvəl alətləri","toolbar":"Cədvəl","widthPc":"faiz","widthPx":"piksel","widthUnit":"en vahidi"},"stylescombo":{"label":"Üslub","panelTitle":"Format üslubları","panelTitle1":"Blokların üslubları","panelTitle2":"Sözlərin üslubları","panelTitle3":"Obyektlərin üslubları"},"specialchar":{"options":"Xüsusi simvolların seçimləri","title":"Xüsusi simvolu seç","toolbar":"Xüsusi simvolu daxil et"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML mənbəyini göstər"},"scayt":{"btn_about":"About SCAYT","btn_dictionaries":"Dictionaries","btn_disable":"Disable SCAYT","btn_enable":"Enable SCAYT","btn_langs":"Languages","btn_options":"Options","text_title":"Spell Check As You Type"},"removeformat":{"toolbar":"Formatı sil"},"pastetext":{"button":"Yalnız mətni saxla","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Əlavə edilən mətn Word-dan köçürülənə oxşayır. Təmizləmək istəyirsinizmi?","error":"Daxili səhvə görə əlavə edilən məlumatların təmizlənməsi mümkün deyil","title":"Word-dan əlavəetmə","toolbar":"Word-dan əlavəetmə"},"notification":{"closed":"Xəbərdarlıq pəncərəsi bağlanıb"},"maximize":{"maximize":"Aşkarla","minimize":"Gizlət"},"magicline":{"title":"Abzası burada əlavə et"},"list":{"bulletedlist":"Markerlənmiş siyahını başlat/sil","numberedlist":"Nömrələnmiş siyahını başlat/sil"},"link":{"acccessKey":"Qısayol düyməsi","advanced":"Geniş seçimləri","advisoryContentType":"Məsləhətli məzmunun növü","advisoryTitle":"Məsləhətli başlıq","anchor":{"toolbar":"Xeş","menu":"Xeşi redaktə et","title":"Xeşin seçimləri","name":"Xeşin adı","errorName":"Xeşin adı yanlışdır","remove":"Xeşin adı sil"},"anchorId":"ID görə","anchorName":"Xeşin adına görə","charset":"Hədəfin kodlaşdırması","cssClasses":"Üslub klası","download":"Məcburi yükləmə","displayText":"Göstərilən mətn","emailAddress":"E-poçt ünvanı","emailBody":"Mesajın məzmunu","emailSubject":"Mesajın başlığı","id":"ID","info":"Linkin xüsusiyyətləri","langCode":"Dilin kodu","langDir":"Yaziların istiqaməti","langDirLTR":"Soldan sağa (LTR)","langDirRTL":"Sağdan sola (RTL)","menu":"Linki redaktə et","name":"Ad","noAnchors":"(heç bir xeş tapılmayıb)","noEmail":"E-poçt ünvanı daxil edin","noUrl":"Linkin URL-ı daxil edin","noTel":"Please type the phone number","other":"<digər>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"Asılı (Netscape)","popupFeatures":"Pəncərənin xüsusiyyətləri","popupFullScreen":"Tam ekran rejimi (IE)","popupLeft":"Solda","popupLocationBar":"Ünvan paneli","popupMenuBar":"Menyu paneli","popupResizable":"Olçülər dəyişilir","popupScrollBars":"Sürüşdürmələr göstər","popupStatusBar":"Bildirişlərin paneli","popupToolbar":"Alətlərin paneli","popupTop":"Yuxarıda","rel":"Münasibət","selectAnchor":"Xeşi seçin","styles":"Üslub","tabIndex":"Tabın nömrəsi","target":"Hədəf çərçivə","targetFrame":"<freym>","targetFrameName":"Freymin adı","targetPopup":"<yeni pəncərə>","targetPopupName":"Pəncərənin adı","title":"Link","toAnchor":"Xeş","toEmail":"E-poçt","toUrl":"URL","toPhone":"Phone","toolbar":"Link","type":"Linkin növü","unlink":"Linki sil","upload":"Serverə yüklə"},"indent":{"indent":"Sol boşluqu artır","outdent":"Sol boşluqu azalt"},"image":{"alt":"Alternativ mətn","border":"Sərhəd","btnUpload":"Serverə yüklə","button2Img":"Şəkil tipli düyməni şəklə çevirmək istədiyinizə əminsinizmi?","hSpace":"Üfüqi boşluq","img2Button":"Şəkli şəkil tipli düyməyə çevirmək istədiyinizə əminsinizmi?","infoTab":"Şəkil haqqında məlumat","linkTab":"Link","lockRatio":"Ölçülərin uyğunluğu saxla","menu":"Şəklin seçimləri","resetSize":"Ölçüləri qaytar","title":"Şəklin seçimləri","titleButton":"Şəkil tipli düyməsinin seçimləri","upload":"Serverə yüklə","urlMissing":"Şəklin ünvanı yanlışdır.","vSpace":"Şaquli boşluq","validateBorder":"Sərhədin eni rəqəm olmalıdır.","validateHSpace":"Üfüqi boşluq rəqəm olmalıdır.","validateVSpace":"Şaquli boşluq rəqəm olmalıdır."},"horizontalrule":{"toolbar":"Sərhəd xətti yarat"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Abzasın formatı","tag_address":"Ünvan","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Başlıq 1","tag_h2":"Başlıq 2","tag_h3":"Başlıq 3","tag_h4":"Başlıq 4","tag_h5":"Başlıq 5","tag_h6":"Başlıq 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatı saxla"},"filetools":{"loadError":"Faylını oxumaq mümkün deyil","networkError":"Xəta baş verdi.","httpError404":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (404 - fayl tapılmayıb)","httpError403":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (403 - gadağandır)","httpError":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (xətanın ststusu: %1)","noUrlError":"Yükləmə linki təyin edilməyib","responseError":"Serverin cavabı yanlışdır"},"fakeobjects":{"anchor":"Lövbər","flash":"Flash animasiya","hiddenfield":"Gizli xana","iframe":"IFrame","unknown":"Tanımamış obyekt"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementin izləri","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Əlavə əməliyyatlar"},"clipboard":{"copy":"Köçür","copyError":"Avtomatik köçürülməsi mümkün deyil. Ctrl+C basın.","cut":"Kəs","cutError":"Avtomatik kəsmə mümkün deyil. Ctrl+X basın.","paste":"Əlavə et","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Sitat bloku"},"basicstyles":{"bold":"Qalın","italic":"Kursiv","strike":"Üstüxətli","subscript":"Aşağı indeks","superscript":"Yuxarı indeks","underline":"Altdan xətt"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Bütün hüquqlar qorunur.","dlgTitle":"CKEditor haqqında","moreInfo":"Lisenziya informasiyası üçün zəhmət olmasa saytımızı ziyarət edin:"},"editor":"Mətn Redaktoru","editorPanel":"Mətn Redaktorun Paneli","common":{"editorHelp":"Yardım üçün ALT 0 düymələrini basın","browseServer":"Fayların siyahı","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Serverə yüklə","uploadSubmit":"Göndər","image":"Şəkil","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Çekboks","radio":"Radio düyməsi","textField":"Mətn xanası","textarea":"Mətn","hiddenField":"Gizli xana","button":"Düymə","select":"Opsiyaların seçilməsi","imageButton":"Şəkil tipli düymə","notSet":"<seçilməmiş>","id":"Id","name":"Ad","langDir":"Yaziların istiqaməti","langDirLtr":"Soldan sağa (LTR)","langDirRtl":"Sağdan sola (RTL)","langCode":"Dilin kodu","longDescr":"URL-ın ətraflı izahı","cssClass":"CSS klassları","advisoryTitle":"Başlıq","cssStyle":"CSS","ok":"Tədbiq et","cancel":"İmtina et","close":"Bağla","preview":"Baxış","resize":"Eni dəyiş","generalTab":"Əsas","advancedTab":"Əlavə","validateNumberFailed":"Rəqəm deyil.","confirmNewPage":"Yadda saxlanılmamış dəyişikliklər itiriləcək. Davam etmək istədiyinizə əminsinizmi?","confirmCancel":"Dəyişikliklər edilib. Pəncərəni bağlamaq istəyirsizə əminsinizmi?","options":"Seçimlər","target":"Hədəf çərçivə","targetNew":"Yeni pəncərə (_blank)","targetTop":"Əsas pəncərə (_top)","targetSelf":"Carı pəncərə (_self)","targetParent":"Ana pəncərə (_parent)","langDirLTR":"Soldan sağa (LTR)","langDirRTL":"Sağdan sola (RTL)","styles":"Üslub","cssClasses":"Üslub klası","width":"En","height":"Uzunluq","align":"Yerləşmə","left":"Sol","right":"Sağ","center":"Mərkəz","justify":"Eninə görə","alignLeft":"Soldan düzləndir","alignRight":"Sağdan düzləndir","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Yuxarı","alignMiddle":"Orta","alignBottom":"Aşağı","alignNone":"Yoxdur","invalidValue":"Yanlışdır.","invalidHeight":"Hündürlük rəqəm olmalıdır.","invalidWidth":"En rəqəm olmalıdır.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır, CSS-də olan ölçü vahidlərin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) istifadısinə icazə verilir.","invalidHtmlLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır HTML-də olan ölçü vahidlərin (px və ya %) istifadısinə icazə verilir.","invalidInlineStyle":"Teq içində olan üslub \"ad : məzmun\" şəklidə, nöqtə-verqül işarəsi ilə bitməlidir","cssLengthTooltip":"Piksel sayı və ya digər CSS ölçü vahidləri (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) daxil edin.","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, mövcud deyil</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Boşluq","35":"Son","36":"Evə","46":"Sil","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Əmr"},"keyboardShortcut":"Qısayol düymələri","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['bg']={"wsc":{"btnIgnore":"Игнорирай","btnIgnoreAll":"Игнорирай всичко","btnReplace":"Препокриване","btnReplaceAll":"Препокрий всичко","btnUndo":"Възтанови","changeTo":"Промени на","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- Няма препоръчани -","notAvailable":"Съжаляваме, но услугата не е достъпна за момента","notInDic":"Не е в речника","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Проверява се правописа...","title":"Проверка на правопис","toolbar":"Проверка на правопис"},"widget":{"move":"Кликни и влачи, за да преместиш","label":"%1 приставка"},"uploadwidget":{"abort":"Качването е прекратено от потребителя.","doneOne":"Файлът е качен успешно.","doneMany":"Успешно са качени %1 файла.","uploadOne":"Качване на файл ({percentage}%)...","uploadMany":"Качване на файлове, {current} от {max} качени ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"Пренаправи","undo":"Отмени"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Свиване на лентата с инструменти","toolbarExpand":"Разширяване на лентата с инструменти","toolbarGroups":{"document":"Документ","clipboard":"Клипборд/Отмяна","editing":"Редакция","forms":"Форми","basicstyles":"Базови стилове","paragraph":"Параграф","links":"Връзки","insert":"Вмъкване","styles":"Стилове","colors":"Цветове","tools":"Инструменти"},"toolbars":"Ленти с инструменти"},"table":{"border":"Размер на рамката","caption":"Заглавие","cell":{"menu":"Клетка","insertBefore":"Вмъкване на клетка преди","insertAfter":"Вмъкване на клетка след","deleteCell":"Изтриване на клетки","merge":"Сливане на клетки","mergeRight":"Сливане надясно","mergeDown":"Сливане надолу","splitHorizontal":"Разделяне клетката хоризонтално","splitVertical":"Разделяне клетката вертикално","title":"Настройки на клетката","cellType":"Тип на клетката","rowSpan":"Редове обединени","colSpan":"Колони обединени","wordWrap":"Авто. пренос","hAlign":"Хоризонтално подравняване","vAlign":"Вертикално подравняване","alignBaseline":"Базова линия","bgColor":"Фон","borderColor":"Цвят на рамката","data":"Данни","header":"Заглавие","yes":"Да","no":"Не","invalidWidth":"Ширината на клетката трябва да е число.","invalidHeight":"Височината на клетката трябва да е число.","invalidRowSpan":"Редове обединени трябва да е цяло число.","invalidColSpan":"Колони обединени трябва да е цяло число.","chooseColor":"Изберете"},"cellPad":"Отделяне на клетките","cellSpace":"Разстояние между клетките","column":{"menu":"Колона","insertBefore":"Вмъкване на колона преди","insertAfter":"Вмъкване на колона след","deleteColumn":"Изтриване на колони"},"columns":"Колони","deleteTable":"Изтриване на таблица","headers":"Заглавия","headersBoth":"И двете","headersColumn":"Първа колона","headersNone":"Няма","headersRow":"Първи ред","invalidBorder":"Размерът на рамката трябва да е число.","invalidCellPadding":"Отстоянието на клетките трябва да е положително число.","invalidCellSpacing":"Интервалът в клетките трябва да е положително число.","invalidCols":"Броят колони трябва да е по-голям от 0.","invalidHeight":"Височината на таблицата трябва да е число.","invalidRows":"Броят редове трябва да е по-голям от 0.","invalidWidth":"Ширината на таблицата трябва да е число.","menu":"Настройки на таблицата","row":{"menu":"Ред","insertBefore":"Вмъкване на ред преди","insertAfter":"Вмъкване на ред след","deleteRow":"Изтриване на редове"},"rows":"Редове","summary":"Обща информация","title":"Настройки на таблицата","toolbar":"Таблица","widthPc":"процент","widthPx":"пиксела","widthUnit":"единица за ширина"},"stylescombo":{"label":"Стилове","panelTitle":"Стилове за форматиране","panelTitle1":"Блокови стилове","panelTitle2":"Поредови стилове","panelTitle3":"Обектни стилове"},"specialchar":{"options":"Опции за специален знак","title":"Избор на специален знак","toolbar":"Вмъкване на специален знак"},"sourcearea":{"toolbar":"Код"},"scayt":{"btn_about":"About SCAYT","btn_dictionaries":"Речници","btn_disable":"Disable SCAYT","btn_enable":"Enable SCAYT","btn_langs":"Languages","btn_options":"Options","text_title":"Spell Check As You Type"},"removeformat":{"toolbar":"Премахване на форматирането"},"pastetext":{"button":"Вмъкни като чист текст","pasteNotification":"Натиснете %1 за да поставите. Вашият браузър не поддържа поставяне с бутон от лентата с инструменти или контекстното меню.","title":"Вмъкни като чист текст"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Текстът, който искате да поставите, изглежда е копиран от Word. Искате ли да се почисти преди поставянето?","error":"Вмъкваните данни не могат да бъдат почистени поради вътрешна грешка","title":"Вмъкни от Word","toolbar":"Вмъкни от Word"},"notification":{"closed":"Известието е затворено."},"maximize":{"maximize":"Максимизиране","minimize":"Минимизиране"},"magicline":{"title":"Вмъкнете параграф тук"},"list":{"bulletedlist":"Вмъкване/премахване на точков списък","numberedlist":"Вмъкване/премахване на номериран списък"},"link":{"acccessKey":"Клавиш за достъп","advanced":"Разширено","advisoryContentType":"Тип на съдържанието","advisoryTitle":"Заглавие","anchor":{"toolbar":"Котва","menu":"Промяна на котва","title":"Настройки на котва","name":"Име на котва","errorName":"Моля въведете име на котвата","remove":"Премахване на котва"},"anchorId":"По ID на елемент","anchorName":"По име на котва","charset":"Езиков код на свързания ресурс","cssClasses":"CSS класове","download":"Укажи изтегляне","displayText":"Текст за показване","emailAddress":"Имейл aдрес","emailBody":"Съдържание","emailSubject":"Тема","id":"Id","info":"Връзка","langCode":"Езиков код","langDir":"Посока на езика","langDirLTR":"От ляво надясно (LTR)","langDirRTL":"От дясно наляво (RTL)","menu":"Промяна на връзка","name":"Име","noAnchors":"(Няма котви в текущия документ)","noEmail":"Моля въведете имейл адрес","noUrl":"Моля въведете URL адрес","noTel":"Please type the phone number","other":"<друго>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"Зависимост (Netscape)","popupFeatures":"Функции на изкачащ прозорец","popupFullScreen":"Цял екран (IE)","popupLeft":"Лява позиция","popupLocationBar":"Лента с локацията","popupMenuBar":"Лента за меню","popupResizable":"Оразмеряем","popupScrollBars":"Ленти за прелистване","popupStatusBar":"Статусна лента","popupToolbar":"Лента с инструменти","popupTop":"Горна позиция","rel":"Свързаност (rel атрибут)","selectAnchor":"Изберете котва","styles":"Стил","tabIndex":"Ред на достъп","target":"Цел","targetFrame":"<frame>","targetFrameName":"Име на целевия прозорец","targetPopup":"<изкачащ прозорец>","targetPopupName":"Име на изкачащ прозорец","title":"Връзка","toAnchor":"Връзка към котва в текста","toEmail":"Имейл","toUrl":"Уеб адрес","toPhone":"Phone","toolbar":"Връзка","type":"Тип на връзката","unlink":"Премахни връзката","upload":"Качване"},"indent":{"indent":"Увеличаване на отстъпа","outdent":"Намаляване на отстъпа"},"image":{"alt":"Алтернативен текст","border":"Рамка","btnUpload":"Изпрати на сървъра","button2Img":"Искате ли да превърнете избрания бутон за изображение в просто изображение?","hSpace":"Хоризонтален отстъп","img2Button":"Искате ли да превърнете избраното изображение в бутон за изображение?","infoTab":"Изображение","linkTab":"Връзка","lockRatio":"Заключване на съотношението","menu":"Настройки на изображение","resetSize":"Нулиране на размер","title":"Настройки на изображение","titleButton":"Настройки на бутон за изображение","upload":"Качване","urlMissing":"URL адресът на изображението липсва.","vSpace":"Вертикален отстъп","validateBorder":"Рамката трябва да е цяло число.","validateHSpace":"Хоризонтален отстъп трябва да е цяло число.","validateVSpace":"Вертикален отстъп трябва да е цяло число."},"horizontalrule":{"toolbar":"Вмъкване на хоризонтална линия"},"format":{"label":"Формат","panelTitle":"Формат на параграф","tag_address":"Адрес","tag_div":"Нормален (DIV)","tag_h1":"Заглавие 1","tag_h2":"Заглавие 2","tag_h3":"Заглавие 3","tag_h4":"Заглавие 4","tag_h5":"Заглавие 5","tag_h6":"Заглавие 6","tag_p":"Нормален","tag_pre":"Форматиран"},"filetools":{"loadError":"Възникна грешка при четене на файла.","networkError":"Възникна мрежова грешка при качването на файла.","httpError404":"Възникна HTTP грешка при качване на файла (404: Файлът не е намерен).","httpError403":"Възникна HTTP грешка при качване на файла (403: Забранено).","httpError":"Възникна HTTP грешка при качване на файла (статус на грешката: %1).","noUrlError":"URL адресът за качване не е дефиниран.","responseError":"Неправилен отговор на сървъра."},"fakeobjects":{"anchor":"Кука","flash":"Флаш анимация","hiddenfield":"Скрито поле","iframe":"IFrame","unknown":"Неизвестен обект"},"elementspath":{"eleLabel":"Път за елементите","eleTitle":"%1 елемент"},"contextmenu":{"options":"Опции на контекстното меню"},"clipboard":{"copy":"Копирай","copyError":"Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни действията по копиране. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl+C).","cut":"Отрежи","cutError":"Настройките за сигурност на вашия браузър не позволяват на редактора автоматично да изъплни действията за отрязване. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl+X).","paste":"Вмъкни","pasteNotification":"Натиснете %1 за да вмъкнете. Вашият браузър не поддържа поставяне с бутон от лентата с инструменти или от контекстното меню.","pasteArea":"Зона за поставяне","pasteMsg":"Поставете съдържанието в зоната отдолу и натиснете OK."},"blockquote":{"toolbar":"Блок за цитат"},"basicstyles":{"bold":"Удебелен","italic":"Наклонен","strike":"Зачертан текст","subscript":"Долен индекс","superscript":"Горен индекс","underline":"Подчертан"},"about":{"copy":"Авторско право &copy; $1. Всички права запазени.","dlgTitle":"Относно CKEditor 4","moreInfo":"За лицензионна информация моля посетете сайта ни:"},"editor":"Редактор за форматиран текст","editorPanel":"Панел на текстовия редактор","common":{"editorHelp":"натиснете ALT+0 за помощ","browseServer":"Избор от сървъра","url":"URL адрес","protocol":"Протокол","upload":"Качване","uploadSubmit":"Изпращане към сървъра","image":"Изображение","flash":"Флаш","form":"Форма","checkbox":"Поле за избор","radio":"Радио бутон","textField":"Текстово поле","textarea":"Текстова зона","hiddenField":"Скрито поле","button":"Бутон","select":"Поле за избор","imageButton":"Бутон за изображение","notSet":"<не е избрано>","id":"ID","name":"Име","langDir":"Посока на езика","langDirLtr":"От ляво надясно (LTR)","langDirRtl":"От дясно наляво (RTL)","langCode":"Код на езика","longDescr":"Уеб адрес за дълго описание","cssClass":"Класове за CSS","advisoryTitle":"Заглавие","cssStyle":"Стил","ok":"ОК","cancel":"Отказ","close":"Затвори","preview":"Преглед","resize":"Влачете за да оразмерите","generalTab":"Общи","advancedTab":"Разширено","validateNumberFailed":"Тази стойност не е число","confirmNewPage":"Всички незапазени промени ще бъдат изгубени. Сигурни ли сте, че желаете да заредите нова страница?","confirmCancel":"Някои от опциите са променени. Сигурни ли сте, че желаете да затворите прозореца?","options":"Опции","target":"Цел","targetNew":"Нов прозорец (_blank)","targetTop":"Най-горният прозорец (_top)","targetSelf":"Текущият прозорец (_self)","targetParent":"Горният прозорец (_parent)","langDirLTR":"От ляво надясно (LTR)","langDirRTL":"От дясно наляво (RTL)","styles":"Стил","cssClasses":"Класове за CSS","width":"Ширина","height":"Височина","align":"Подравняване","left":"Ляво","right":"Дясно","center":"Център","justify":"Двустранно","alignLeft":"Подравни ляво","alignRight":"Подравни дясно","alignCenter":"Подравни център","alignTop":"Горе","alignMiddle":"По средата","alignBottom":"Долу","alignNone":"Без подравняване","invalidValue":"Невалидна стойност.","invalidHeight":"Височината трябва да е число.","invalidWidth":"Ширина трябва да е число.","invalidLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да е положително число с или без валидна мерна единица (%2).","invalidCssLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да е положително число с или без валидна CSS мерна единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, или pc).","invalidHtmlLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да е положително число с или без валидна HTML мерна единица (px или %).","invalidInlineStyle":"Стойността на стилa трябва да съдържат една или повече двойки във формат \"name : value\", разделени с двоеточие.","cssLengthTooltip":"Въведете числена стойност в пиксели или друга валидна CSS единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, или pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, недостъпно</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Клавишна комбинация","optionDefault":"По подразбиране"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['bn']={"wsc":{"btnIgnore":"ইগনোর কর","btnIgnoreAll":"সব ইগনোর কর","btnReplace":"বদলে দাও","btnReplaceAll":"সব বদলে দাও","btnUndo":"আন্ডু","changeTo":"এতে বদলাও","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"বানান পরীক্ষক ইনস্টল করা নেই। আপনি কি এখনই এটা ডাউনলোড করতে চান?","manyChanges":"বানান পরীক্ষা শেষ: %1 গুলো শব্দ বদলে গ্যাছে","noChanges":"বানান পরীক্ষা শেষ: কোন শব্দ পরিবর্তন করা হয়নি","noMispell":"বানান পরীক্ষা শেষ: কোন ভুল বানান পাওয়া যায়নি","noSuggestions":"- কোন সাজেশন নেই -","notAvailable":"Sorry, but service is unavailable now.","notInDic":"শব্দকোষে নেই","oneChange":"বানান পরীক্ষা শেষ: একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে","progress":"বানান পরীক্ষা চলছে...","title":"Spell Checker","toolbar":"বানান চেক"},"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"uploadwidget":{"abort":"Upload aborted by the user.","doneOne":"File successfully uploaded.","doneMany":"Successfully uploaded %1 files.","uploadOne":"Uploading file ({percentage}%)...","uploadMany":"Uploading files, {current} of {max} done ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"পুনরায় করি","undo":"আনডু"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"বর্ডারের সাইজ","caption":"শীর্ষক","cell":{"menu":"সেল","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"সেল মুছে দাও","merge":"সেল জোড়া দাও","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"পৃষ্ঠতলের রং","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"সেল প্যাডিং","cellSpace":"সেল স্পেস","column":{"menu":"কলাম","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"কলাম মুছে দাও"},"columns":"কলাম","deleteTable":"টেবিল ডিলীট কর","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"টেবিল প্রোপার্টি","row":{"menu":"রো","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"রো মুছে দাও"},"rows":"রো","summary":"সারাংশ","title":"টেবিল প্রোপার্টি","toolbar":"টেবিলের লেবেল যুক্ত কর","widthPc":"শতকরা","widthPx":"পিক্সেল","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"ধরন","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"বিশেষ ক্যারেক্টার বাছাই কর","toolbar":"বিশেষ অক্ষর যুক্ত কর"},"sourcearea":{"toolbar":"উৎস"},"scayt":{"btn_about":"About SCAYT","btn_dictionaries":"Dictionaries","btn_disable":"Disable SCAYT","btn_enable":"Enable SCAYT","btn_langs":"Languages","btn_options":"Options","text_title":"Spell Check As You Type"},"removeformat":{"toolbar":"ধরন-প্রকৃতি অপসারণ করি"},"pastetext":{"button":"সাধারণ টেক্সট হিসেবে পেইস্ট করি","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"সাদা টেক্সট হিসেবে পেস্ট কর"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"পেস্ট (শব্দ)","toolbar":"পেস্ট (শব্দ)"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"বুলেটেড তালিকা প্রবেশ/অপসারন করি","numberedlist":"সাংখ্যিক লিস্টের লেবেল"},"link":{"acccessKey":"প্রবেশ কী","advanced":"এডভান্সড","advisoryContentType":"পরামর্শ কন্টেন্টের প্রকার","advisoryTitle":"পরামর্শ শীর্ষক","anchor":{"toolbar":"নোঙ্গর","menu":"নোঙর প্রোপার্টি","title":"নোঙর প্রোপার্টি","name":"নোঙরের নাম","errorName":"নোঙরের নাম টাইপ করুন","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"নোঙরের আইডি দিয়ে","anchorName":"নোঙরের নাম দিয়ে","charset":"লিংক রিসোর্স ক্যারেক্টর সেট","cssClasses":"স্টাইল-শীট ক্লাস","download":"Force Download","displayText":"Display Text","emailAddress":"ইমেইল ঠিকানা","emailBody":"মেসেজের দেহ","emailSubject":"মেসেজের বিষয়","id":"আইডি","info":"লিংক তথ্য","langCode":"ভাষা লেখার দিক","langDir":"ভাষা লেখার দিক","langDirLTR":"বাম থেকে ডান (LTR)","langDirRTL":"ডান থেকে বাম (RTL)","menu":"লিংক সম্পাদন","name":"নাম","noAnchors":"(No anchors available in the document)","noEmail":"অনুগ্রহ করে ইমেইল এড্রেস টাইপ করুন","noUrl":"অনুগ্রহ করে URL লিংক টাইপ করুন","noTel":"Please type the phone number","other":"<other>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"ডিপেন্ডেন্ট (Netscape)","popupFeatures":"পপআপ উইন্ডো ফীচার সমূহ","popupFullScreen":"পূর্ণ পর্দা জুড়ে (IE)","popupLeft":"বামের পজিশন","popupLocationBar":"লোকেশন বার","popupMenuBar":"মেন্যু বার","popupResizable":"Resizable","popupScrollBars":"স্ক্রল বার","popupStatusBar":"স্ট্যাটাস বার","popupToolbar":"টুল বার","popupTop":"ডানের পজিশন","rel":"Relationship","selectAnchor":"নোঙর বাছাই","styles":"স্টাইল","tabIndex":"ট্যাব ইন্ডেক্স","target":"টার্গেট","targetFrame":"<ফ্রেম>","targetFrameName":"টার্গেট ফ্রেমের নাম","targetPopup":"<পপআপ উইন্ডো>","targetPopupName":"পপআপ উইন্ডোর নাম","title":"লিংক","toAnchor":"এই পেজে নোঙর কর","toEmail":"ইমেইল","toUrl":"URL","toPhone":"Phone","toolbar":"লিংক যুক্ত কর","type":"লিংক প্রকার","unlink":"লিংক সরাও","upload":"আপলোড"},"indent":{"indent":"ইনডেন্ট বাড়াই","outdent":"ইনডেন্ট কমাও"},"image":{"alt":"বিকল্প টেক্সট","border":"বর্ডার","btnUpload":"ইহাকে সার্ভারে প্রেরন কর","button2Img":"Do you want to transform the selected image button on a simple image?","hSpace":"হরাইজন্টাল স্পেস","img2Button":"Do you want to transform the selected image on a image button?","infoTab":"ছবির তথ্য","linkTab":"লিংক","lockRatio":"অনুপাত লক কর","menu":"ছবির প্রোপার্টি","resetSize":"সাইজ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দাও","title":"ছবির প্রোপার্টি","titleButton":"ছবির বাটন সম্বন্ধীয়","upload":"আপলোড","urlMissing":"Image source URL is missing.","vSpace":"ভার্টিকেল স্পেস","validateBorder":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"horizontalrule":{"toolbar":"অনুভূমিক লাইন যোগ করি"},"format":{"label":"ধরন-প্রকৃতি","panelTitle":"ফন্ট ফরমেট","tag_address":"ঠিকানা","tag_div":"শীর্ষক (DIV)","tag_h1":"শীর্ষক ১","tag_h2":"শীর্ষক ২","tag_h3":"শীর্ষক ৩","tag_h4":"শীর্ষক ৪","tag_h5":"শীর্ষক ৫","tag_h6":"শীর্ষক ৬","tag_p":"সাধারণ","tag_pre":"ফর্মেটেড"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"fakeobjects":{"anchor":"Anchor","flash":"Flash Animation","hiddenfield":"Hidden Field","iframe":"IFrame","unknown":"Unknown Object"},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"কপি","copyError":"আপনার ব্রাউজারের নিরাপত্তা সেটিংসমূহ এডিটরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কপি করার প্রক্রিয়া চালনা করার অনুমতি দেয় না। অনুগ্রহপূর্বক এই কাজের জন্য কিবোর্ড ব্যবহার করুন (Ctrl/Cmd+C)।","cut":"কাট","cutError":"আপনার ব্রাউজারের সুরক্ষা সেটিংস এডিটরকে অটোমেটিক কাট করার অনুমতি দেয়নি। দয়া করে এই কাজের জন্য কিবোর্ড ব্যবহার করুন (Ctrl/Cmd+X)।","paste":"পেস্ট","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"বোল্ড","italic":"বাঁকা","strike":"স্ট্রাইক থ্রু","subscript":"অধোলেখ","superscript":"অভিলেখ","underline":"আন্ডারলাইন"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"ব্রাউজ সার্ভার","url":"URL","protocol":"প্রোটোকল","upload":"আপলোড","uploadSubmit":"ইহাকে সার্ভারে প্রেরন কর","image":"ছবির লেবেল যুক্ত কর","flash":"ফ্লাশ লেবেল যুক্ত কর","form":"ফর্ম","checkbox":"চেক বাক্স","radio":"রেডিও বাটন","textField":"টেক্সট ফীল্ড","textarea":"টেক্সট এরিয়া","hiddenField":"গুপ্ত ফীল্ড","button":"বাটন","select":"বাছাই ফীল্ড","imageButton":"ছবির বাটন","notSet":"<সেট নেই>","id":"আইডি","name":"নাম","langDir":"ভাষা লেখার দিক","langDirLtr":"বাম থেকে ডান (LTR)","langDirRtl":"ডান থেকে বাম (RTL)","langCode":"ভাষা কোড","longDescr":"URL এর লম্বা বর্ণনা","cssClass":"স্টাইল-শীট ক্লাস","advisoryTitle":"পরামর্শ শীর্ষক","cssStyle":"স্টাইল","ok":"ওকে","cancel":"বাতিল","close":"Close","preview":"প্রিভিউ","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"এডভান্সড","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"টার্গেট","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"বাম থেকে ডান (LTR)","langDirRTL":"ডান থেকে বাম (RTL)","styles":"স্টাইল","cssClasses":"স্টাইল-শীট ক্লাস","width":"প্রস্থ","height":"দৈর্ঘ্য","align":"এলাইন","left":"বামে","right":"ডানে","center":"মাঝখানে","justify":"ব্লক জাস্টিফাই","alignLeft":"বা দিকে ঘেঁষা","alignRight":"ডান দিকে ঘেঁষা","alignCenter":"Align Center","alignTop":"উপর","alignMiddle":"মধ্য","alignBottom":"নীচে","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['bs']={"wsc":{"btnIgnore":"Ignore","btnIgnoreAll":"Ignore All","btnReplace":"Replace","btnReplaceAll":"Replace All","btnUndo":"Undo","changeTo":"Change to","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- No suggestions -","notAvailable":"Sorry, but service is unavailable now.","notInDic":"Not in dictionary","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Spell check in progress...","title":"Spell Checker","toolbar":"Check Spelling"},"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"uploadwidget":{"abort":"Upload aborted by the user.","doneOne":"File successfully uploaded.","doneMany":"Successfully uploaded %1 files.","uploadOne":"Uploading file ({percentage}%)...","uploadMany":"Uploading files, {current} of {max} done ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Vrati"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Okvir","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Briši æelije","merge":"Spoji æelije","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Uvod æelija","cellSpace":"Razmak æelija","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Briši kolone"},"columns":"Kolona","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Svojstva tabele","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Briši redove"},"rows":"Redova","summary":"Summary","title":"Svojstva tabele","toolbar":"Tabela","widthPc":"posto","widthPx":"piksela","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Izaberi specijalni karakter","toolbar":"Ubaci specijalni karater"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML kôd"},"scayt":{"btn_about":"About SCAYT","btn_dictionaries":"Dictionaries","btn_disable":"Disable SCAYT","btn_enable":"Enable SCAYT","btn_langs":"Languages","btn_options":"Options","text_title":"Spell Check As You Type"},"removeformat":{"toolbar":"Poništi format"},"pastetext":{"button":"Zalijepi kao obièan tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Zalijepi kao obièan tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Zalijepi iz Word-a","toolbar":"Zalijepi iz Word-a"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Lista","numberedlist":"Numerisana lista"},"link":{"acccessKey":"Pristupna tipka","advanced":"Naprednije","advisoryContentType":"Advisory vrsta sadržaja","advisoryTitle":"Advisory title","anchor":{"toolbar":"Anchor","menu":"Edit Anchor","title":"Anchor Properties","name":"Anchor Name","errorName":"Please type the anchor name","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"Po Id-u elementa","anchorName":"Po nazivu sidra","charset":"Linked Resource Charset","cssClasses":"Klase CSS stilova","download":"Force Download","displayText":"Display Text","emailAddress":"E-Mail Adresa","emailBody":"Poruka","emailSubject":"Subjekt poruke","id":"Id","info":"Link info","langCode":"Smjer pisanja","langDir":"Smjer pisanja","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","menu":"Izmjeni link","name":"Naziv","noAnchors":"(Nema dostupnih sidra na stranici)","noEmail":"Molimo ukucajte e-mail adresu","noUrl":"Molimo ukucajte URL link","noTel":"Please type the phone number","other":"<other>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"Ovisno (Netscape)","popupFeatures":"Moguænosti popup prozora","popupFullScreen":"Cijeli ekran (IE)","popupLeft":"Lijeva pozicija","popupLocationBar":"Traka za lokaciju","popupMenuBar":"Izborna traka","popupResizable":"Resizable","popupScrollBars":"Scroll traka","popupStatusBar":"Statusna traka","popupToolbar":"Traka sa alatima","popupTop":"Gornja pozicija","rel":"Relationship","selectAnchor":"Izaberi sidro","styles":"Stil","tabIndex":"Tab indeks","target":"Prozor","targetFrame":"<frejm>","targetFrameName":"Target Frame Name","targetPopup":"<popup prozor>","targetPopupName":"Naziv popup prozora","title":"Link","toAnchor":"Sidro na ovoj stranici","toEmail":"E-Mail","toUrl":"URL","toPhone":"Phone","toolbar":"Ubaci/Izmjeni link","type":"Tip linka","unlink":"Izbriši link","upload":"Šalji"},"indent":{"indent":"Poveæaj uvod","outdent":"Smanji uvod"},"image":{"alt":"Tekst na slici","border":"Okvir","btnUpload":"Šalji na server","button2Img":"Do you want to transform the selected image button on a simple image?","hSpace":"HSpace","img2Button":"Do you want to transform the selected image on a image button?","infoTab":"Info slike","linkTab":"Link","lockRatio":"Zakljuèaj odnos","menu":"Svojstva slike","resetSize":"Resetuj dimenzije","title":"Svojstva slike","titleButton":"Image Button Properties","upload":"Šalji","urlMissing":"Image source URL is missing.","vSpace":"VSpace","validateBorder":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"horizontalrule":{"toolbar":"Ubaci horizontalnu liniju"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"fakeobjects":{"anchor":"Anchor","flash":"Flash Animation","hiddenfield":"Hidden Field","iframe":"IFrame","unknown":"Unknown Object"},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživaèa ne dozvoljavaju operacije automatskog kopiranja. Molimo koristite kraticu na tastaturi (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izreži","cutError":"Sigurnosne postavke vašeg pretraživaèa ne dozvoljavaju operacije automatskog rezanja. Molimo koristite kraticu na tastaturi (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Zalijepi","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Boldiraj","italic":"Ukosi","strike":"Precrtaj","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Podvuci"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Šalji","uploadSubmit":"Šalji na server","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<nije podešeno>","id":"Id","name":"Naziv","langDir":"Smjer pisanja","langDirLtr":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRtl":"S desna na lijevo (RTL)","langCode":"Jezièni kôd","longDescr":"Dugaèki opis URL-a","cssClass":"Klase CSS stilova","advisoryTitle":"Advisory title","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Odustani","close":"Close","preview":"Prikaži","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Naprednije","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Prozor","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Klase CSS stilova","width":"Širina","height":"Visina","align":"Poravnanje","left":"Lijevo","right":"Desno","center":"Centar","justify":"Puno poravnanje","alignLeft":"Lijevo poravnanje","alignRight":"Desno poravnanje","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Vrh","alignMiddle":"Sredina","alignBottom":"Dno","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['ca']={"wsc":{"btnIgnore":"Ignora","btnIgnoreAll":"Ignora-les totes","btnReplace":"Canvia","btnReplaceAll":"Canvia-les totes","btnUndo":"Desfés","changeTo":"Reemplaça amb","errorLoading":"Error carregant el servidor: %s.","ieSpellDownload":"Verificació ortogràfica no instal·lada. Voleu descarregar-ho ara?","manyChanges":"Verificació ortogràfica: s'han canviat %1 paraules","noChanges":"Verificació ortogràfica: no s'ha canviat cap paraula","noMispell":"Verificació ortogràfica acabada: no hi ha cap paraula mal escrita","noSuggestions":"Cap suggeriment","notAvailable":"El servei no es troba disponible ara.","notInDic":"No és al diccionari","oneChange":"Verificació ortogràfica: s'ha canviat una paraula","progress":"Verificació ortogràfica en curs...","title":"Comprova l'ortografia","toolbar":"Revisa l'ortografia"},"widget":{"move":"Clicar i arrossegar per moure","label":"%1 widget"},"uploadwidget":{"abort":"Pujada cancel·lada per l'usuari.","doneOne":"Fitxer pujat correctament.","doneMany":"%1 fitxers pujats correctament.","uploadOne":"Pujant fitxer ({percentage}%)...","uploadMany":"Pujant fitxers, {current} de {max} finalitzats ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"Refés","undo":"Desfés"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Redueix la barra d'eines","toolbarExpand":"Amplia la barra d'eines","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor de barra d'eines"},"table":{"border":"Mida vora","caption":"Títol","cell":{"menu":"Cel·la","insertBefore":"Insereix abans","insertAfter":"Insereix després","deleteCell":"Suprimeix","merge":"Fusiona","mergeRight":"Fusiona a la dreta","mergeDown":"Fusiona avall","splitHorizontal":"Divideix horitzontalment","splitVertical":"Divideix verticalment","title":"Propietats de la cel·la","cellType":"Tipus de cel·la","rowSpan":"Expansió de files","colSpan":"Expansió de columnes","wordWrap":"Ajustar al contingut","hAlign":"Alineació Horizontal","vAlign":"Alineació Vertical","alignBaseline":"A la línia base","bgColor":"Color de fons","borderColor":"Color de la vora","data":"Dades","header":"Capçalera","yes":"","no":"No","invalidWidth":"L'amplada de cel·la ha de ser un nombre.","invalidHeight":"L'alçada de cel·la ha de ser un nombre.","invalidRowSpan":"L'expansió de files ha de ser un nombre enter.","invalidColSpan":"L'expansió de columnes ha de ser un nombre enter.","chooseColor":"Trieu"},"cellPad":"Encoixinament de cel·les","cellSpace":"Espaiat de cel·les","column":{"menu":"Columna","insertBefore":"Insereix columna abans de","insertAfter":"Insereix columna darrera","deleteColumn":"Suprimeix una columna"},"columns":"Columnes","deleteTable":"Suprimeix la taula","headers":"Capçaleres","headersBoth":"Ambdues","headersColumn":"Primera columna","headersNone":"Cap","headersRow":"Primera fila","invalidBorder":"El gruix de la vora ha de ser un nombre.","invalidCellPadding":"L'encoixinament de cel·la ha de ser un nombre.","invalidCellSpacing":"L'espaiat de cel·la ha de ser un nombre.","invalidCols":"El nombre de columnes ha de ser un nombre major que 0.","invalidHeight":"L'alçada de la taula ha de ser un nombre.","invalidRows":"El nombre de files ha de ser un nombre major que 0.","invalidWidth":"L'amplada de la taula ha de ser un nombre.","menu":"Propietats de la taula","row":{"menu":"Fila","insertBefore":"Insereix fila abans de","insertAfter":"Insereix fila darrera","deleteRow":"Suprimeix una fila"},"rows":"Files","summary":"Resum","title":"Propietats de la taula","toolbar":"Taula","widthPc":"percentatge","widthPx":"píxels","widthUnit":"unitat d'amplada"},"stylescombo":{"label":"Estil","panelTitle":"Estils de format","panelTitle1":"Estils de bloc","panelTitle2":"Estils incrustats","panelTitle3":"Estils d'objecte"},"specialchar":{"options":"Opcions de caràcters especials","title":"Selecciona el caràcter especial","toolbar":"Insereix caràcter especial"},"sourcearea":{"toolbar":"Codi font"},"scayt":{"btn_about":"Quant a l'SCAYT","btn_dictionaries":"Diccionaris","btn_disable":"Deshabilita SCAYT","btn_enable":"Habilitat l'SCAYT","btn_langs":"Idiomes","btn_options":"Opcions","text_title":"Spell Check As You Type"},"removeformat":{"toolbar":"Elimina Format"},"pastetext":{"button":"Enganxa com a text no formatat","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Enganxa com a text no formatat"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"El text que voleu enganxar sembla provenir de Word. Voleu netejar aquest text abans que sigui enganxat?","error":"No ha estat possible netejar les dades enganxades degut a un error intern","title":"Enganxa des del Word","toolbar":"Enganxa des del Word"},"notification":{"closed":"Notificació tancada."},"maximize":{"maximize":"Maximitza","minimize":"Minimitza"},"magicline":{"title":"Insereix el paràgraf aquí"},"list":{"bulletedlist":"Llista de pics","numberedlist":"Llista numerada"},"link":{"acccessKey":"Clau d'accés","advanced":"Avançat","advisoryContentType":"Tipus de contingut consultiu","advisoryTitle":"Títol consultiu","anchor":{"toolbar":"Insereix/Edita àncora","menu":"Propietats de l'àncora","title":"Propietats de l'àncora","name":"Nom de l'àncora","errorName":"Si us plau, escriviu el nom de l'ancora","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"Per Id d'element","anchorName":"Per nom d'àncora","charset":"Conjunt de caràcters font enllaçat","cssClasses":"Classes del full d'estil","download":"Force Download","displayText":"Text a mostrar","emailAddress":"Adreça de correu electrònic","emailBody":"Cos del missatge","emailSubject":"Assumpte del missatge","id":"Id","info":"Informació de l'enllaç","langCode":"Direcció de l'idioma","langDir":"Direcció de l'idioma","langDirLTR":"D'esquerra a dreta (LTR)","langDirRTL":"De dreta a esquerra (RTL)","menu":"Edita l'enllaç","name":"Nom","noAnchors":"(No hi ha àncores disponibles en aquest document)","noEmail":"Si us plau, escrigui l'adreça correu electrònic","noUrl":"Si us plau, escrigui l'enllaç URL","noTel":"Please type the phone number","other":"<altre>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"Depenent (Netscape)","popupFeatures":"Característiques finestra popup","popupFullScreen":"Pantalla completa (IE)","popupLeft":"Posició esquerra","popupLocationBar":"Barra d'adreça","popupMenuBar":"Barra de menú","popupResizable":"Redimensionable","popupScrollBars":"Barres d'scroll","popupStatusBar":"Barra d'estat","popupToolbar":"Barra d'eines","popupTop":"Posició dalt","rel":"Relació","selectAnchor":"Selecciona una àncora","styles":"Estil","tabIndex":"Index de Tab","target":"Destí","targetFrame":"<marc>","targetFrameName":"Nom del marc de destí","targetPopup":"<finestra emergent>","targetPopupName":"Nom finestra popup","title":"Enllaç","toAnchor":"Àncora en aquesta pàgina","toEmail":"Correu electrònic","toUrl":"URL","toPhone":"Phone","toolbar":"Insereix/Edita enllaç","type":"Tipus d'enllaç","unlink":"Elimina l'enllaç","upload":"Puja"},"indent":{"indent":"Augmenta el sagnat","outdent":"Redueix el sagnat"},"image":{"alt":"Text alternatiu","border":"Vora","btnUpload":"Envia-la al servidor","button2Img":"Voleu transformar el botó d'imatge seleccionat en una simple imatge?","hSpace":"Espaiat horit.","img2Button":"Voleu transformar la imatge seleccionada en un botó d'imatge?","infoTab":"Informació de la imatge","linkTab":"Enllaç","lockRatio":"Bloqueja les proporcions","menu":"Propietats de la imatge","resetSize":"Restaura la mida","title":"Propietats de la imatge","titleButton":"Propietats del botó d'imatge","upload":"Puja","urlMissing":"Falta la URL de la imatge.","vSpace":"Espaiat vert.","validateBorder":"La vora ha de ser un nombre enter.","validateHSpace":"HSpace ha de ser un nombre enter.","validateVSpace":"VSpace ha de ser un nombre enter."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insereix línia horitzontal"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format","tag_address":"Adreça","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Encapçalament 1","tag_h2":"Encapçalament 2","tag_h3":"Encapçalament 3","tag_h4":"Encapçalament 4","tag_h5":"Encapçalament 5","tag_h6":"Encapçalament 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatejat"},"filetools":{"loadError":"S'ha produït un error durant la lectura del fitxer.","networkError":"S'ha produït un error de xarxa durant la càrrega del fitxer.","httpError404":"S'ha produït un error HTTP durant la càrrega del fitxer (404: Fitxer no trobat).","httpError403":"S'ha produït un error HTTP durant la càrrega del fitxer (403: Permís denegat).","httpError":"S'ha produït un error HTTP durant la càrrega del fitxer (estat d'error: %1).","noUrlError":"La URL de càrrega no està definida.","responseError":"Resposta incorrecte del servidor"},"fakeobjects":{"anchor":"Àncora","flash":"Animació Flash","hiddenfield":"Camp ocult","iframe":"IFrame","unknown":"Objecte desconegut"},"elementspath":{"eleLabel":"Ruta dels elements","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Opcions del menú contextual"},"clipboard":{"copy":"Copiar","copyError":"La configuració de seguretat del vostre navegador no permet executar automàticament les operacions de copiar. Si us plau, utilitzeu el teclat (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Retallar","cutError":"La configuració de seguretat del vostre navegador no permet executar automàticament les operacions de retallar. Si us plau, utilitzeu el teclat (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Enganxar","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Àrea d'enganxat","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Bloc de cita"},"basicstyles":{"bold":"Negreta","italic":"Cursiva","strike":"Ratllat","subscript":"Subíndex","superscript":"Superíndex","underline":"Subratllat"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Tots els drets reservats.","dlgTitle":"Quant al CKEditor 4","moreInfo":"Per informació sobre llicències visiteu el nostre lloc web:"},"editor":"Editor de text enriquit","editorPanel":"Panell de l'editor de text enriquit","common":{"editorHelp":"Premeu ALT 0 per ajuda","browseServer":"Veure servidor","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Puja","uploadSubmit":"Envia-la al servidor","image":"Imatge","flash":"Flash","form":"Formulari","checkbox":"Casella de verificació","radio":"Botó d'opció","textField":"Camp de text","textarea":"Àrea de text","hiddenField":"Camp ocult","button":"Botó","select":"Camp de selecció","imageButton":"Botó d'imatge","notSet":"<no definit>","id":"Id","name":"Nom","langDir":"Direcció de l'idioma","langDirLtr":"D'esquerra a dreta (LTR)","langDirRtl":"De dreta a esquerra (RTL)","langCode":"Codi d'idioma","longDescr":"Descripció llarga de la URL","cssClass":"Classes del full d'estil","advisoryTitle":"Títol consultiu","cssStyle":"Estil","ok":"D'acord","cancel":"Cancel·la","close":"Tanca","preview":"Previsualitza","resize":"Arrossegueu per redimensionar","generalTab":"General","advancedTab":"Avançat","validateNumberFailed":"Aquest valor no és un número.","confirmNewPage":"Els canvis en aquest contingut que no es desin es perdran. Esteu segur que voleu carregar una pàgina nova?","confirmCancel":"Algunes opcions s'han canviat. Esteu segur que voleu tancar el quadre de diàleg?","options":"Opcions","target":"Destí","targetNew":"Nova finestra (_blank)","targetTop":"Finestra superior (_top)","targetSelf":"Mateixa finestra (_self)","targetParent":"Finestra pare (_parent)","langDirLTR":"D'esquerra a dreta (LTR)","langDirRTL":"De dreta a esquerra (RTL)","styles":"Estil","cssClasses":"Classes del full d'estil","width":"Amplada","height":"Alçada","align":"Alineació","left":"Ajusta a l'esquerra","right":"Ajusta a la dreta","center":"Centre","justify":"Justificat","alignLeft":"Alinea a l'esquerra","alignRight":"Alinea a la dreta","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Superior","alignMiddle":"Centre","alignBottom":"Inferior","alignNone":"Cap","invalidValue":"Valor no vàlid.","invalidHeight":"L'alçada ha de ser un número.","invalidWidth":"L'amplada ha de ser un número.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"El valor especificat per als \"%1\" camps ha de ser un número positiu amb o sense unitat de mesura vàlida de CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt o pc).","invalidHtmlLength":"El valor especificat per als \"%1\" camps ha de ser un número positiu amb o sense unitat de mesura vàlida d'HTML (px o %).","invalidInlineStyle":"El valor especificat per l'estil en línia ha de constar d'una o més tuples amb el format \"name: value\", separats per punt i coma.","cssLengthTooltip":"Introduïu un número per un valor en píxels o un número amb una unitat vàlida de CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt o pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, no disponible</span>","keyboard":{"8":"Retrocés","13":"Intro","16":"Majúscules","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"Fi","36":"Inici","46":"Eliminar","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['cy']={"wsc":{"btnIgnore":"Anwybyddu Un","btnIgnoreAll":"Anwybyddu Pob","btnReplace":"Amnewid Un","btnReplaceAll":"Amnewid Pob","btnUndo":"Dadwneud","changeTo":"Newid i","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Gwirydd sillafu heb ei arsefydlu. A ydych am ei lawrlwytho nawr?","manyChanges":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd %1 gair","noChanges":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim newidiadau","noMispell":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim camsillaf.","noSuggestions":"- Dim awgrymiadau -","notAvailable":"Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael yn bresennol.","notInDic":"Nid i'w gael yn y geiriadur","oneChange":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd 1 gair","progress":"Gwirio sillafu yn ar y gweill...","title":"Gwirio Sillafu","toolbar":"Gwirio Sillafu"},"widget":{"move":"Clcio a llusgo i symud","label":"%1 widget"},"uploadwidget":{"abort":"Upload aborted by the user.","doneOne":"File successfully uploaded.","doneMany":"Successfully uploaded %1 files.","uploadOne":"Uploading file ({percentage}%)...","uploadMany":"Uploading files, {current} of {max} done ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"Ailwneud","undo":"Dadwneud"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Cyfangu'r Bar Offer","toolbarExpand":"Ehangu'r Bar Offer","toolbarGroups":{"document":"Dogfen","clipboard":"Clipfwrdd/Dadwneud","editing":"Golygu","forms":"Ffurflenni","basicstyles":"Arddulliau Sylfaenol","paragraph":"Paragraff","links":"Dolenni","insert":"Mewnosod","styles":"Arddulliau","colors":"Lliwiau","tools":"Offer"},"toolbars":"Bariau offer y golygydd"},"table":{"border":"Maint yr Ymyl","caption":"Pennawd","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Mewnosod Cell Cyn","insertAfter":"Mewnosod Cell Ar Ôl","deleteCell":"Dileu Celloedd","merge":"Cyfuno Celloedd","mergeRight":"Cyfuno i'r Dde","mergeDown":"Cyfuno i Lawr","splitHorizontal":"Hollti'r Gell yn Lorweddol","splitVertical":"Hollti'r Gell yn Fertigol","title":"Priodweddau'r Gell","cellType":"Math y Gell","rowSpan":"Rhychwant Rhesi","colSpan":"Rhychwant Colofnau","wordWrap":"Lapio Geiriau","hAlign":"Aliniad Llorweddol","vAlign":"Aliniad Fertigol","alignBaseline":"Baslinell","bgColor":"Lliw Cefndir","borderColor":"Lliw Ymyl","data":"Data","header":"Pennyn","yes":"Ie","no":"Na","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y gell fod yn rhif.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y gell fod yn rhif.","invalidRowSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y rhesi fod yn gyfanrif.","invalidColSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y colofnau fod yn gyfanrif.","chooseColor":"Dewis"},"cellPad":"Padio'r gell","cellSpace":"Bylchiad y gell","column":{"menu":"Colofn","insertBefore":"Mewnosod Colofn Cyn","insertAfter":"Mewnosod Colofn Ar Ôl","deleteColumn":"Dileu Colofnau"},"columns":"Colofnau","deleteTable":"Dileu Tabl","headers":"Penynnau","headersBoth":"Y Ddau","headersColumn":"Colofn gyntaf","headersNone":"Dim","headersRow":"Rhes gyntaf","invalidBorder":"Mae'n rhaid i faint yr ymyl fod yn rhif.","invalidCellPadding":"Mae'n rhaid i badiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCellSpacing":"Mae'n rhaid i fylchiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCols":"Mae'n rhaid cael o leiaf un golofn.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y tabl fod yn rhif.","invalidRows":"Mae'n rhaid cael o leiaf un rhes.","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y tabl fod yn rhif.","menu":"Priodweddau'r Tabl","row":{"menu":"Rhes","insertBefore":"Mewnosod Rhes Cyn","insertAfter":"Mewnosod Rhes Ar Ôl","deleteRow":"Dileu Rhesi"},"rows":"Rhesi","summary":"Crynodeb","title":"Priodweddau'r Tabl","toolbar":"Tabl","widthPc":"y cant","widthPx":"picsel","widthUnit":"uned lled"},"stylescombo":{"label":"Arddulliau","panelTitle":"Arddulliau Fformatio","panelTitle1":"Arddulliau Bloc","panelTitle2":"Arddulliau Mewnol","panelTitle3":"Arddulliau Gwrthrych"},"specialchar":{"options":"Opsiynau Nodau Arbennig","title":"Dewis Nod Arbennig","toolbar":"Mewnosod Nod Arbennig"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML"},"scayt":{"btn_about":"Ynghylch SCAYT","btn_dictionaries":"Geiriaduron","btn_disable":"Analluogi SCAYT","btn_enable":"Galluogi SCAYT","btn_langs":"Ieithoedd","btn_options":"Opsiynau","text_title":"Gwirio'r Sillafu Wrth Deipio"},"removeformat":{"toolbar":"Tynnu Fformat"},"pastetext":{"button":"Gludo fel testun plaen","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Gludo fel Testun Plaen"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Mae'r testun rydych chi am ludo wedi'i gopïo o Word. Ydych chi am ei lanhau cyn ei ludo?","error":"Doedd dim modd glanhau y data a ludwyd oherwydd gwall mewnol","title":"Gludo o Word","toolbar":"Gludo o Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Mwyhau","minimize":"Lleihau"},"magicline":{"title":"Mewnosod paragraff yma"},"list":{"bulletedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Bwled","numberedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Rhifol"},"link":{"acccessKey":"Allwedd Mynediad","advanced":"Uwch","advisoryContentType":"Math y Cynnwys Cynghorol","advisoryTitle":"Teitl Cynghorol","anchor":{"toolbar":"Angor","menu":"Golygu'r Angor","title":"Priodweddau'r Angor","name":"Enw'r Angor","errorName":"Teipiwch enw'r angor","remove":"Tynnwch yr Angor"},"anchorId":"Gan Id yr Elfen","anchorName":"Gan Enw'r Angor","charset":"Set Nodau'r Adnodd Cysylltiedig","cssClasses":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","download":"Force Download","displayText":"Display Text","emailAddress":"Cyfeiriad E-Bost","emailBody":"Corff y Neges","emailSubject":"Testun y Neges","id":"Id","info":"Gwyb y Ddolen","langCode":"Cod Iaith","langDir":"Cyfeiriad Iaith","langDirLTR":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRTL":"Dde i'r Chwith (RTL)","menu":"Golygu Dolen","name":"Enw","noAnchors":"(Dim angorau ar gael yn y ddogfen)","noEmail":"Teipiwch gyfeiriad yr e-bost","noUrl":"Teipiwch URL y ddolen","noTel":"Please type the phone number","other":"<eraill>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"Dibynnol (Netscape)","popupFeatures":"Nodweddion Ffenestr Bop","popupFullScreen":"Sgrin Llawn (IE)","popupLeft":"Safle Chwith","popupLocationBar":"Bar Safle","popupMenuBar":"Dewislen","popupResizable":"Ailfeintiol","popupScrollBars":"Barrau Sgrolio","popupStatusBar":"Bar Statws","popupToolbar":"Bar Offer","popupTop":"Safle Top","rel":"Perthynas","selectAnchor":"Dewiswch Angor","styles":"Arddull","tabIndex":"Indecs Tab","target":"Targed","targetFrame":"<ffrâm>","targetFrameName":"Enw Ffrâm y Targed","targetPopup":"<ffenestr bop>","targetPopupName":"Enw Ffenestr Bop","title":"Dolen","toAnchor":"Dolen at angor yn y testun","toEmail":"E-bost","toUrl":"URL","toPhone":"Phone","toolbar":"Dolen","type":"Math y Ddolen","unlink":"Datgysylltu","upload":"Lanlwytho"},"indent":{"indent":"Cynyddu'r Mewnoliad","outdent":"Lleihau'r Mewnoliad"},"image":{"alt":"Testun Amgen","border":"Ymyl","btnUpload":"Anfon i'r Gweinydd","button2Img":"Ydych am drawsffurfio'r botwm ddelwedd hwn ar ddelwedd syml?","hSpace":"BwlchLl","img2Button":"Ydych am drawsffurfio'r ddelwedd hon ar fotwm delwedd?","infoTab":"Gwyb Delwedd","linkTab":"Dolen","lockRatio":"Cloi Cymhareb","menu":"Priodweddau Delwedd","resetSize":"Ailosod Maint","title":"Priodweddau Delwedd","titleButton":"Priodweddau Botwm Delwedd","upload":"Lanlwytho","urlMissing":"URL gwreiddiol y ddelwedd ar goll.","vSpace":"BwlchF","validateBorder":"Rhaid i'r ymyl fod yn gyfanrif.","validateHSpace":"Rhaid i'r HSpace fod yn gyfanrif.","validateVSpace":"Rhaid i'r VSpace fod yn gyfanrif."},"horizontalrule":{"toolbar":"Mewnosod Llinell Lorweddol"},"format":{"label":"Fformat","panelTitle":"Fformat Paragraff","tag_address":"Cyfeiriad","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Pennawd 1","tag_h2":"Pennawd 2","tag_h3":"Pennawd 3","tag_h4":"Pennawd 4","tag_h5":"Pennawd 5","tag_h6":"Pennawd 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Wedi'i Fformatio"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"fakeobjects":{"anchor":"Angor","flash":"Animeiddiant Flash","hiddenfield":"Maes Cudd","iframe":"IFrame","unknown":"Gwrthrych Anhysbys"},"elementspath":{"eleLabel":"Llwybr elfennau","eleTitle":"Elfen %1"},"contextmenu":{"options":"Opsiynau Dewislen Cyd-destun"},"clipboard":{"copy":"Copïo","copyError":"'Dyw gosodiadau diogelwch eich porwr ddim yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd copïo' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Torri","cutError":"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd torri' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Gludo","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Ardal Gludo","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Dyfyniad bloc"},"basicstyles":{"bold":"Bras","italic":"Italig","strike":"Llinell Trwyddo","subscript":"Is-sgript","superscript":"Uwchsgript","underline":"Tanlinellu"},"about":{"copy":"Hawlfraint &copy; $1. Cedwir pob hawl.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"Am wybodaeth ynghylch trwyddedau, ewch i'n gwefan:"},"editor":"Golygydd Testun Cyfoethog","editorPanel":"Panel Golygydd Testun Cyfoethog","common":{"editorHelp":"Gwasgwch ALT 0 am gymorth","browseServer":"Pori'r Gweinydd","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Lanlwytho","uploadSubmit":"Anfon i'r Gweinydd","image":"Delwedd","flash":"Flash","form":"Ffurflen","checkbox":"Blwch ticio","radio":"Botwm Radio","textField":"Maes Testun","textarea":"Ardal Testun","hiddenField":"Maes Cudd","button":"Botwm","select":"Maes Dewis","imageButton":"Botwm Delwedd","notSet":"<heb osod>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Cyfeiriad Iaith","langDirLtr":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRtl":"Dde i'r Chwith (RTL)","langCode":"Cod Iaith","longDescr":"URL Disgrifiad Hir","cssClass":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","advisoryTitle":"Teitl Cynghorol","cssStyle":"Arddull","ok":"Iawn","cancel":"Diddymu","close":"Cau","preview":"Rhagolwg","resize":"Ailfeintio","generalTab":"Cyffredinol","advancedTab":"Uwch","validateNumberFailed":"'Dyw'r gwerth hwn ddim yn rhif.","confirmNewPage":"Byddwch chi'n colli unrhyw newidiadau i'r cynnwys sydd heb eu cadw. Ydych am barhau i lwytho tudalen newydd?","confirmCancel":"Cafodd rhai o'r opsiynau eu newid. Ydych chi wir am gau'r deialog?","options":"Opsiynau","target":"Targed","targetNew":"Ffenest Newydd (_blank)","targetTop":"Ffenest ar y Brig (_top)","targetSelf":"Yr un Ffenest (_self)","targetParent":"Ffenest y Rhiant (_parent)","langDirLTR":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRTL":"Dde i'r Chwith (RTL)","styles":"Arddull","cssClasses":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","width":"Lled","height":"Uchder","align":"Alinio","left":"Chwith","right":"Dde","center":"Canol","justify":"Unioni","alignLeft":"Alinio i'r Chwith","alignRight":"Alinio i'r Dde","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Brig","alignMiddle":"Canol","alignBottom":"Gwaelod","alignNone":"None","invalidValue":"Gwerth annilys.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i'r uchder fod yn rhif.","invalidWidth":"Mae'n rhaid i'r lled fod yn rhif.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, neu pc).","invalidHtmlLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad HTML dilys (px neu %).","invalidInlineStyle":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer arddull mewn-llinell gynnwys un set neu fwy ar y fformat \"enw : gwerth\", wedi'u gwahanu gyda hanner colon.","cssLengthTooltip":"Rhowch rif am werth mewn picsel neu rhif gydag uned CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, pt neu pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ddim ar gael</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['de-ch']={"wsc":{"btnIgnore":"Ignore","btnIgnoreAll":"Ignore All","btnReplace":"Replace","btnReplaceAll":"Replace All","btnUndo":"Undo","changeTo":"Change to","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- No suggestions -","notAvailable":"Sorry, but service is unavailable now.","notInDic":"Not in dictionary","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Spell check in progress...","title":"Spell Checker","toolbar":"Check Spelling"},"widget":{"move":"Zum Verschieben anwählen und ziehen","label":"%1 widget"},"uploadwidget":{"abort":"Hochladen durch den Benutzer abgebrochen.","doneOne":"Datei erfolgreich hochgeladen.","doneMany":"%1 Dateien erfolgreich hochgeladen.","uploadOne":"Datei wird hochgeladen ({percentage}%)...","uploadMany":"Dateien werden hochgeladen, {current} von {max} fertig ({percentage}%)..."},"undo":{"redo":"Wiederherstellen","undo":"Rückgängig"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Werkzeugleiste einklappen","toolbarExpand":"Werkzeugleiste ausklappen","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Zwischenablage/Rückgängig","editing":"Editieren","forms":"Formulare","basicstyles":"Grundstile","paragraph":"Absatz","links":"Links","insert":"Einfügen","styles":"Stile","colors":"Farben","tools":"Werkzeuge"},"toolbars":"Editor Werkzeugleisten"},"table":{"border":"Rahmengrösse","caption":"Überschrift","cell":{"menu":"Zelle","insertBefore":"Zelle davor einfügen","insertAfter":"Zelle danach einfügen","deleteCell":"Zelle löschen","merge":"Zellen verbinden","mergeRight":"Nach rechts verbinden","mergeDown":"Nach unten verbinden","splitHorizontal":"Zelle horizontal teilen","splitVertical":"Zelle vertikal teilen","title":"Zelleneigenschaften","cellType":"Zellart","rowSpan":"Anzahl Zeilen verbinden","colSpan":"Anzahl Spalten verbinden","wordWrap":"Zeilenumbruch","hAlign":"Horizontale Ausrichtung","vAlign":"Vertikale Ausrichtung","alignBaseline":"Grundlinie","bgColor":"Hintergrundfarbe","borderColor":"Rahmenfarbe","data":"Daten","header":"Überschrift","yes":"Ja","no":"Nein","invalidWidth":"Zellenbreite muss eine Zahl sein.","invalidHeight":"Zellenhöhe muss eine Zahl sein.","invalidRowSpan":"\"Anzahl Zeilen verbinden\" muss eine Ganzzahl sein.","invalidColSpan":"\"Anzahl Spalten verbinden\" muss eine Ganzzahl sein.","chooseColor":"Wählen"},"cellPad":"Zellenabstand innen","cellSpace":"Zellenabstand aussen","column":{"menu":"Spalte","insertBefore":"Spalte links davor einfügen","insertAfter":"Spalte rechts danach einfügen","deleteColumn":"Spalte löschen"},"columns":"Spalte","deleteTable":"Tabelle löschen","headers":"Kopfzeile","headersBoth":"Beide","headersColumn":"Erste Spalte","headersNone":"Keine","headersRow":"Erste Zeile","invalidBorder":"Die Rahmenbreite muss eine Zahl sein.","invalidCellPadding":"Der Zellenabstand innen muss eine positive Zahl sein.","invalidCellSpacing":"Der Zellenabstand aussen muss eine positive Zahl sein.","invalidCols":"Die Anzahl der Spalten muß grösser als 0 sein..","invalidHeight":"Die Tabellenbreite muss eine Zahl sein.","invalidRows":"Die Anzahl der Zeilen muß grösser als 0 sein.","invalidWidth":"Die Tabellenbreite muss eine Zahl sein.","menu":"Tabellen-Eigenschaften","row":{"menu":"Zeile","insertBefore":"Zeile oberhalb einfügen","insertAfter":"Zeile unterhalb einfügen","deleteRow":"Zeile entfernen"},"rows":"Zeile","summary":"Inhaltsübersicht","title":"Tabellen-Eigenschaften","toolbar":"Tabelle","widthPc":"%","widthPx":"Pixel","widthUnit":"Breite Einheit"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Formatierungsstile","panelTitle1":"Blockstile","panelTitle2":"Inline Stilart","panelTitle3":"Objektstile"},"specialchar":{"options":"Sonderzeichenoptionen","title":"Sonderzeichen auswählen","toolbar":"Sonderzeichen einfügen"},"sourcearea":{"toolbar":"Quellcode"},"scayt":{"btn_about":"About SCAYT","btn_dictionaries":"Dictionaries","btn_disable":"Disable SCAYT","btn_enable":"Enable SCAYT","btn_langs":"Languages","btn_options":"Options","text_title":"Spell Check As You Type"},"removeformat":{"toolbar":"Formatierung entfernen"},"pastetext":{"button":"Als Klartext einfügen","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Als Klartext einfügen"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Der Text, den Sie einfügen möchten, scheint aus MS-Word kopiert zu sein. Möchten Sie ihn zuvor bereinigen lassen?","error":"Aufgrund eines internen Fehlers war es nicht möglich die eingefügten Daten zu bereinigen","title":"Aus Word einfügen","toolbar":"Aus Word einfügen"},"notification":{"closed":"Benachrichtigung geschlossen."},"maximize":{"maximize":"Maximieren","minimize":"Minimieren"},"magicline":{"title":"Absatz hier einfügen"},"list":{"bulletedlist":"Liste","numberedlist":"Nummerierte Liste einfügen/entfernen"},"link":{"acccessKey":"Zugriffstaste","advanced":"Erweitert","advisoryContentType":"Inhaltstyp","advisoryTitle":"Titel Beschreibung","anchor":{"toolbar":"Anker","menu":"Anker bearbeiten","title":"Ankereigenschaften","name":"Ankername","errorName":"Bitte geben Sie den Namen des Ankers ein","remove":"Anker entfernen"},"anchorId":"Nach Elementkennung","anchorName":"Nach Ankername","charset":"Verknüpfter Ressourcenzeichensatz","cssClasses":"Formatvorlagenklasse","download":"Force Download","displayText":"Display Text","emailAddress":"E-Mail-Adresse","emailBody":"Nachrichtentext","emailSubject":"Betreffzeile","id":"Kennung","info":"Linkinfo","langCode":"Sprachcode","langDir":"Schreibrichtung","langDirLTR":"Links nach Rechts (LTR)","langDirRTL":"Rechts nach Links (RTL)","menu":"Link bearbeiten","name":"Name","noAnchors":"(Keine Anker im Dokument vorhanden)","noEmail":"Bitte geben Sie E-Mail-Adresse an","noUrl":"Bitte geben Sie die Link-URL an","noTel":"Please type the phone number","other":"<andere>","phoneNumber":"Phone number","popupDependent":"Abhängig (Netscape)","popupFeatures":"Pop-up Fenstereigenschaften","popupFullScreen":"Vollbild (IE)","popupLeft":"Linke Position","popupLocationBar":"Adressleiste","popupMenuBar":"Menüleiste","popupResizable":"Grösse änderbar","popupScrollBars":"Rollbalken","popupStatusBar":"Statusleiste","popupToolbar":"Werkzeugleiste","popupTop":"Obere Position","rel":"Beziehung","selectAnchor":"Anker auswählen","styles":"Style","tabIndex":"Tab-Index","target":"Zielseite","targetFrame":"<Frame>","targetFrameName":"Ziel-Fenster-Name","targetPopup":"<Pop-up Fenster>","targetPopupName":"Pop-up Fenster-Name","title":"Link","toAnchor":"Anker in dieser Seite","toEmail":"E-Mail","toUrl":"URL","toPhone":"Phone","toolbar":"Link einfügen/editieren","type":"Link-Typ","unlink":"Link entfernen","upload":"Hochladen"},"indent":{"indent":"Einzug erhöhen","outdent":"Einzug verringern"},"image":{"alt":"Alternativer Text","border":"Rahmen","btnUpload":"Zum Server senden","button2Img":"Möchten Sie die ausgewählte Bildschaltfläche in ein einfaches Bild umwandeln?","hSpace":"Horizontal-Abstand","img2Button":"Möchten Sie das ausgewählte Bild in eine Bildschaltfläche umwandeln?","infoTab":"Bildinfo","linkTab":"Link","lockRatio":"Grössenverhältnis beibehalten","menu":"Bildeigenschaften","resetSize":"Grösse zurücksetzen","title":"Bildeigenschaften","titleButton":"Bildschaltflächeneigenschaften","upload":"Hochladen","urlMissing":"Bildquellen-URL fehlt.","vSpace":"Vertikal-Abstand","validateBorder":"Rahmen muss eine ganze Zahl sein.","validateHSpace":"Horizontal-Abstand muss eine ganze Zahl sein.","validateVSpace":"Vertikal-Abstand muss eine ganze Zahl sein."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horizontale Linie einfügen"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Absatzformat","tag_address":"Adresse","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Überschrift 1","tag_h2":"Überschrift 2","tag_h3":"Überschrift 3","tag_h4":"Überschrift 4","tag_h5":"Überschrift 5","tag_h6":"Überschrift 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatiert"},"filetools":{"loadError":"Während dem Lesen der Datei ist ein Fehler aufgetreten.","networkError":"Während dem Hochladen der Datei ist ein Netzwerkfehler aufgetreten.","httpError404":"Während dem Hochladen der Datei ist ein HTTP-Fehler aufgetreten (404: Datei nicht gefunden).","httpError403":"Während dem Hochladen der Datei ist ein HTTP-Fehler aufgetreten (403: Verboten).","httpError":"Während dem Hochladen der Datei ist ein HTTP-Fehler aufgetreten (Fehlerstatus: %1).","noUrlError":"Hochlade-URL ist nicht definiert.","responseError":"Falsche Antwort des Servers."},"fakeobjects":{"anchor":"Anker","flash":"Flash-Animation","hiddenfield":"Verstecktes Feld","iframe":"IFrame","unknown":"Unbekanntes Objekt"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementepfad","eleTitle":"%1 Element"},"contextmenu":{"options":"Kontextmenüoptionen"},"clipboard":{"copy":"Kopieren","copyError":"Die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers lassen es nicht zu, den Text automatisch kopieren. Bitte benutzen Sie die System-Zwischenablage über STRG-C (kopieren).","cut":"Ausschneiden","cutError":"Die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers lassen es nicht zu, den Text automatisch auszuschneiden. Bitte benutzen Sie die System-Zwischenablage über STRG-X (ausschneiden) und STRG-V (einfügen).","paste":"Einfügen","pasteNotification"