[BUGFIX] Do not re-set PreviewAspect when initializing TSFE