[!!!][TASK] Harden \TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\Routing\UriBuilder