[BUGFIX] Ensure correct sorting when using the localization wizard