[TASK] Make MethodCallStaticMatcherTest notice free