[BUGFIX] Fix wrong logout URL in LoginRefresh dialog