Fixed bug #16443: FAL Hooks (Thanks to Mathias Schreiber)