[TASK] Raise submodule pointer: extbase & workspaces