BUGFIX] Wrong renaming of DBAL dbPostgresqlTest
authorSteffen Gebert <steffen.gebert@typo3.org>
Tue, 28 Aug 2012 10:28:09 +0000 (12:28 +0200)
committerSteffen Gebert <steffen.gebert@typo3.org>
Tue, 28 Aug 2012 10:28:47 +0000 (12:28 +0200)
Has to be DatabasePostgresqlTest instead of DatabasePostgreesqlTest

Change-Id: I12912e94a351818b5a142e35d6226e4326b0941e
Resolves: #40327
Related: #40095
Releases: 6.0
Reviewed-on: http://review.typo3.org/14151
Reviewed-by: Steffen Gebert
Tested-by: Steffen Gebert

No differences found