[TASK] Doctrine: Migrate ExtendedFileUtility 59/49459/4
authorBenni Mack <benni@typo3.org>
Fri, 12 Aug 2016 09:45:38 +0000 (11:45 +0200)
committerChristian Kuhn <lolli@schwarzbu.ch>
Mon, 15 Aug 2016 14:35:24 +0000 (16:35 +0200)
commitcb1e4363780f1336334f4229c8ddd6f04bfb382f
tree12fdcc49a700920bf3d3a9a15091efce524535c6
parent54d60edb993c0e92e360fbf862ab514f351de79a
[TASK] Doctrine: Migrate ExtendedFileUtility

Resolves: #77488
Releases: master
Change-Id: Ie24459615f6d5283dc35c86a33f15d544b991b6b
Reviewed-on: https://review.typo3.org/49459
Tested-by: Bamboo TYPO3com <info@typo3.com>
Reviewed-by: Joerg Boesche <typo3@joergboesche.de>
Reviewed-by: Frank Naegler <frank.naegler@typo3.org>
Tested-by: Frank Naegler <frank.naegler@typo3.org>
Reviewed-by: Christian Kuhn <lolli@schwarzbu.ch>
Tested-by: Christian Kuhn <lolli@schwarzbu.ch>
typo3/sysext/core/Classes/Utility/File/ExtendedFileUtility.php
typo3/sysext/core/Tests/Unit/Utility/File/ExtendedFileUtilityTest.php