[TASK] Set TYPO3 version to 7.0.1-dev 56/34956/2
authorTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Tue, 2 Dec 2014 21:09:59 +0000 (22:09 +0100)
committerTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Tue, 2 Dec 2014 20:42:48 +0000 (21:42 +0100)
commit97d2ee054a019e121fe017d67aa19ee48249a893
tree1a427c7fb3dccb44fef2461d3a2d9eac040773a7
parent583c888de32e077111951cced1a33571516cb5d3
[TASK] Set TYPO3 version to 7.0.1-dev

Change-Id: I36cd3dcbf167dd3565c8be18417305ba4cd8d97a
Reviewed-on: http://review.typo3.org/34956
Reviewed-by: TYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Tested-by: TYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php