[BUGFIX] Do not escape output of IconViewHelper 92/47492/4
authorMarkus Klein <markus.klein@typo3.org>
Fri, 1 Apr 2016 17:06:25 +0000 (19:06 +0200)
committerBenni Mack <benni@typo3.org>
Thu, 7 Apr 2016 13:33:47 +0000 (15:33 +0200)
commit4fc35509f5761b7b39aca82287aea61b5f4dbab3
tree876e259dfc46455755523a80439876beda96882f
parent38caad30e2ad0d6ba12b48d2491604545a2e1b5f
[BUGFIX] Do not escape output of IconViewHelper

Resolves: #75375
Releases: master
Change-Id: I2da5e7234cd0890cea33c470dab2922a3dc36ee8
Reviewed-on: https://review.typo3.org/47492
Reviewed-by: Helmut Hummel <helmut.hummel@typo3.org>
Tested-by: Helmut Hummel <helmut.hummel@typo3.org>
Reviewed-by: Wouter Wolters <typo3@wouterwolters.nl>
Tested-by: Wouter Wolters <typo3@wouterwolters.nl>
typo3/sysext/core/Classes/ViewHelpers/IconViewHelper.php