[TASK] Set TYPO3 version to 8.7.3-dev 84/53284/2
authorTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 20 Jun 2017 12:34:06 +0000 (14:34 +0200)
committerTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 20 Jun 2017 12:34:08 +0000 (14:34 +0200)
commit246f156933c099311558185de85a9535902c14d1
tree7e105cb7ffc5841ac8800442432a460818a9600a
parente05c6943b1ce5999dddb26f2acf0a14bc73f3a81
[TASK] Set TYPO3 version to 8.7.3-dev

Change-Id: I5eed065e0fbb38d05a716e3e2cc713521a0c5699
Reviewed-on: https://review.typo3.org/53284
Reviewed-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tested-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php