[TASK] Stabilize Extbase tests on PostgreSQL 80/58380/3
authorTymoteusz Motylewski <t.motylewski@gmail.com>
Sun, 23 Sep 2018 18:54:47 +0000 (20:54 +0200)
committerBenni Mack <benni@typo3.org>
Mon, 24 Sep 2018 06:38:08 +0000 (08:38 +0200)
commit17a166114533aeaa3b23ae50eda6725f18b6c536
tree0eabaaa39e7f5875ee41e7c0226b5489f6d0e437
parent9089da606e77180b234d2263d6ee2e48882b210c
[TASK] Stabilize Extbase tests on PostgreSQL

Resolves: #86360
Releases: master, 8.7
Change-Id: I34e6b720a93bd86f863fbf4ae0b5efb6cccdc76d
Reviewed-on: https://review.typo3.org/58380
Tested-by: TYPO3com <no-reply@typo3.com>
Reviewed-by: Susanne Moog <susanne.moog@typo3.org>
Reviewed-by: Benni Mack <benni@typo3.org>
Tested-by: Benni Mack <benni@typo3.org>
typo3/sysext/extbase/Tests/Functional/Persistence/TranslationTest.php