Updated sysext/lang/
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_csh_pages.php
index 387d0ab..87267de 100755 (executable)
@@ -121,6 +121,27 @@ Suositellaan vain admin-k
        'is' => Array (
        ),
        'hr' => Array (
+               'title.description' => 'Unesite naslov stranice ili pretinca',
+               'title.syntax' => 'Obavezno je unjeti naslov stranice.',
+               '.description' => 'Zapis \'stranica\' obièno predstavlja web stranicu u TYPO3 sustavu. Sve stranice imaju id broj pomoæu kojega mogu biti povezane i referencirane. Zapis \'Stranica\' ne obuhvaæa sam sadr\9eaj veæ je za to potrebno kreirati zapis \'Sadr\9eaj stranice\'.',
+               '.details' => 'U zavisnosti od tipa stranice ona mo\9ee predstavljati repozitorij raznih podatakovnih elemenata u TYPO3 sustavu. U tom sluèaju nije nu\9eno da predstavlja web stranicu veæ interno unutar stabla stranica mo\9ee predstavljati mjesto za pohranu raznih podataka kao \9ato su korisnici, pretplate i slièno.
+Stranice su duboko ukorijenjene u TYPO3. Svi zapisi koji se mogu editirati iz glavnih TYPO3 modula moraju pripadati nekoj stranici. To je vrlo slièno datotekama koje moraju pripadati pretincima.
+Stranice su organizirane u stablo \9ato nije samo prikladan naèin organiziranja podataka veæ i uobièajen naèin organiziranja stanica unutar web sjedi\9ata. Takoðer, uobièajeno je da stablo stranica predstavlja i sam naèin organizacije navigacije.
+
+Tehnièki gledano svi elementi baze imaju polje \'uid\' koje predstavlja jedinstveni identifikacioni broj. Takoðer moraju imati i polje \'pid\' koji sadr\9ei uid oznaku stranice kojoj odreðenmi element pripada. Ukoliko je \'pid\' oznaka nula zapis senalazi u poèetnoj (root) stranici. Samo administraotri imaju dozvolu pristupa poèetnoj stranici i osim toga zapisi moraju biti konfigurirani tako da pripadaju nekoj od stranica ili biti u poèetnoj stranici.',
+               'doktype.description' => 'Selektirajte tip stranice. Ovo ima utjecaj na sadr\9eaj stranice, da li æe biti web stranica ili iskori\9atena za neku drugu svrhu.',
+               'doktype.details' => 'Standardni tip predstavlja web stranicu.
+\'SysFolder\' (sistemski pretinac) predstavlja repozitorij - pretinac u koji mo\9eete spremiti razne zapise prema vlastitom izboru.
+\'Recycler\' predstavlja kanticu za smeæe, to jest obrisani sadr\9eaj.
+
+<B>Napomena:</B> Svaki tip obièno je specificiran odreðenom ikonom. Takoðer, glavni tipovi mogu biti nedostupni za korisnika (tako da mo\9eete imati osjeæaj da vam neke od opcija nisu dostupne!). I na kraju svaki tip stranice omoguæava samo odreðene zapise na stranici (ukoliko imate bilo kakvih problema SysFolder omoguæava svaki zapis).',
+               'TSconfig.description' => 'Stranica TypoScript konfiguracije.',
+               'TSconfig.details' => 'U osnovi \'TypoScript\' je koncept za unos vrijednosti putem strukture stabla. Princip je poznat iz naèina kreiranja predlo\9eaka za TYPO3 web sjedi\9ate.
+Takoðer, ovdje se primjenjuje jednak princip hijerarhijskog unosa vrijednosti za potrebe konfiguriranja razlièitih znaèajki u odnosu na osnovu sustava (backend), funkcije modula, WYWIWYG editora i slièno. 
+Konaèni \'TSconfig\' stranice je rezultat akumuliranja svih \'TSconfig\' vrijednosti od poèetne stranice stabla prema trenutnoj stranici. Na taj naèin sve prethodne stranice u hijerarhiji utjeèu na konfiguraciju. Ispis stranice TSconfig moguæ je iz menija \'Stranica TSconfig\' u \'Web>Info\' modulu (zahtijeva da bude instalirano pro\9airenje "info_pagetsconfig").',
+               'TSconfig.syntax' => 'Osnovna TypoScript sintaksa <em>bez</em> \'uvjeta\' i \'konstanti\'.
+
+Preporuèljivo je da samo korisnici s administratorskim dozvolama imaju pristup do ovog polja!',
        ),
        'hu' => Array (
        ),