Updated sysext/lang/
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.bg.php
index bff0af8..3c90c2a 100755 (executable)
@@ -5,6 +5,146 @@
  */
 
 $LOCAL_LANG['bg'] = Array (
-
+               'labels.openInNewWindow' => 'Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö',
+               'labels.goBack' => 'Íàçàä',
+               'labels.makeShortcut' => 'Ïðåïðàòêà (shortcut) êúì òàçè ñòðàíèöà?',
+               'labels.lockedRecord' => 'Ïîòðåáèòåëÿ \'%s\' çàïî÷íà äà ðåäàêòèðà òîçè çàïèñ ïðåäè %s.',
+               'labels.lockedRecord_content' => 'Ïîòðåáèòåëÿ \'%s\' çàïî÷íà äà ðåäàêòèðà ñúäúðæàíèåòî íà ñòðàíèöàòà ïðåäè %s.',
+               'labels.showRecords' => 'Ïîêàæè çàïèñèòå',
+               'labels.path' => 'Ïúò',
+               'labels.upOneLevel' => 'Åäíî íèâî íàãîðå',
+               'labels.enterSearchString' => 'Íàñòðîéêà íà òúðñåíåòî:',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Òàçè ñòðàíèöà|1 íèâî äîëó|2 íèâî äîëó|3 íèâî äîëó|4 íèâî äîëó',
+               'labels.noEditPermission' => 'Ñúæàëÿâàì, íÿìàòå íåîáõîäèìèòå ïîçâîëåíèÿ äà íàïðàâèòå ïðîìÿíàòà.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'Èìà ïîëåòà âúâ ôîðìàòà, êîéòî íå ñà ïîïúëíåíè ïðàâèëíî.
+Òåçè ïîëåòà ñà ìàðêèðàíè ñ æúëò óäèâèòåëåí çíàê.',
+               'labels.fieldsChanged' => 'Èìà íå çàïàçåíè ïðîìåíè âúâ ôîðìàòà!
+Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå ÁÅÇ äà çàïàçèòå ïðîìåíèòå?',
+               'labels.showPalettes' => 'Ïîêàç íà âòîðèòå îïöèè (ïàëåòèòå)',
+               'labels.showDescriptions' => 'Ïîêàç íà îïèñàíèåòî íà ïîëåòàòà',
+               'labels.disableRTE' => 'Èçêëþ÷âàíå íà Rich Text Editor (RTE)',
+               'labels._CONTROL_' => 'Êîíòðîë',
+               'labels._PATH_' => 'Ïúò',
+               'labels.setFields' => 'Ïîñòàâÿíå íà ïîëåòà',
+               'labels.search' => 'Òúðñåíå',
+               'labels.author' => 'Àâòîð:',
+               'labels.note' => 'Áåëåæêà:',
+               'labels.category' => 'Êàòåãîðèÿ:',
+               'labels.reload' => 'Ïðåçàðåäè',
+               'labels.csv' => 'Ñâàëÿíå íà CSV ôàéë',
+               'labels.clear_cache' => 'Èç÷èñòâàíå íà êåøà íà òàçè ñòðàíèöà',
+               'labels.no_title' => 'Áåç çàãëàâèå',
+               'labels.cancel' => 'Îòêàç',
+               'labels.hidden' => 'Ñêðèò',
+               'labels.starttime' => 'Ñòàðò',
+               'labels.endtime' => 'Êðàé',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => 'ìèí | ÷àñ | äíè | ãîä',
+               'labels.menu' => 'Ìåíþ:',
+               'labels.showPage' => 'Âèæ óåá ñòðàíèöàòà',
+               'labels.showList' => 'Ïîêàç íà çàïèñàíèÿ ñïèñúê',
+               'labels.days' => 'äíè',
+               'labels.depth_0' => 'Òàçè ñòðàíèöà',
+               'labels.depth_1' => '1 íèâî',
+               'labels.depth_2' => '2 íèâî',
+               'labels.depth_3' => '3 íèâî',
+               'labels.refresh' => 'Ïðåçàðåæäàíå íà äúðâîòî îò ñúðâåðà',
+               'labels.close' => 'Çàòâîðè',
+               'labels.new' => 'ÍÎÂ',
+               'labels.selected' => 'Ñåëåêòèðàí',
+               'labels.items' => 'Àðòèêóëè',
+               'labels.remove_selected' => 'Ïðåìàõíè ñåëåêòèðàíèòå àðòèêóëè',
+               'labels.move_to_top' => 'Ïðåìåñòè ñåëåêòèðàíèòå àðòèêóëè íàãîðå',
+               'labels.browse_file' => 'Ïðåãëåæäàíå çà ôàéëîâå',
+               'labels.browse_db' => 'Ïðåãëåæäàíå çà çàïèñè',
+               'labels.generalOptions' => 'Îñíîâíè îïöèè:',
+               'labels.allTables' => '[Âñè÷êè òàáëèöè]',
+               'labels.moreOptions' => 'Ïîâå÷å îïöèè...',
+               'labels.noMatchingValue' => 'ÍÀÑÒÎßÙÀÒÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÍÅ Å ÄÎÑÒÚÏÍÀ (%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Ïîêàç íà ìàëêè èçîáðàæåíèÿ (Thumbnails) â ClipBoard',
+               'labels.copymode' => 'Êîïèðàé àðòèêóëè âìåñòî äà ñå ìåñòÿò',
+               'labels.clipNoEl' => 'Íÿìà åëåìåíòè',
+               'labels.cliptabs' => 'Clipboard #',
+               'labels.removeItem' => 'Ìàõíè àðòèêóë',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'TYPO3 Åëåìåíòåí áðîóçúð',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Âèæ àðòèêóë',
+               'show_item.php.file' => 'Ôàéë',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Ðàçìåðè',
+               'show_item.php.filesize' => 'Ðàçìåð',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP çîíà',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Íîâ çàïèñ',
+               'db_new.php.after' => 'ïðåäè',
+               'db_new.php.inside' => 'âúòðå',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Êà÷åíè (Upload) ôàéëîâå',
+               'file_upload.php.submit' => 'Êà÷åíè (Upload) ôàéëîâå',
+               'file_upload.php.files' => 'ôàéëîâå',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Ïðåèìåíóâàé',
+               'file_rename.php.submit' => 'Ïðåèìåíóâàé',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Ðåäàêöèÿ',
+               'file_edit.php.submit' => 'Çàïàçè',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Çàïàçè è çàòâîðè',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Òîçè òèï ôàéë íå ìîæå äà ñå ðåäàêòèðà.<br />Ôàéëúò òðÿáâà äà èìà ðàçøèðåíèå êàòî:<br /><br /> <b>%s</b>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Íîâà ïàïêà',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Ñúçäàé ïàïêè',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'ïàïêè',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Ñúçäàé ôàéë',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Ñúçäàé íîâ òåêñòîâ ôàéë',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Ãðåøêà â ïúòÿ íà êà÷âàíå',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Íå å íàìåðåíà ïàïêà çà êà÷âàíå. Òðÿáâà ïúðâî äà áúäå ñúçäàäåíà TEMP-ïàïêà ("_temp_") â îñíîâàòà íà åäèí îò âàøèòå çàêà÷åíè äðàéâîâå!',
+               'mess.redraw' => 'Ïðåðèñóâàíåòî íà ñòðàíèöàòà ùå èçòðèå äàííèòå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?',
+               'mess.delete' => 'Ñèãóðíè ëè ñòå ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå "%s"?',
+               'mess.deleteClip' => 'Ñèãóðíè ëè ñòå ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå ÂÑÈ×ÊÈ ñåëåêòèðàíè åëåìåíòè (%s) â clipboard-à?',
+               'mess.refresh_login' => 'Âåðîÿòíî Âàøàòà ñåñèÿ å èçòåêëà. 
+Áèõòå ëè èñêàëè ñåãà äà ÿ ïîäíîâèòå?',
+               'mess.noSelItemForEdit' => 'Ìîëÿ, èçáåðåòå åäèí èëè ïîâå÷å åëåìåíòè îò ëèñòà ïðåäè äà ìîæåòå äà ãè ðåäàêòèðàòå.',
+               'mess.onChangeAlert' => 'Òàçè ïðîìÿíà ùå îáõâàíå êîé ïîëåòà äà ñà âúâ ôîðìàòà.
+Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå ñåãà ïðåäè äà ñå ïðåçàðåäè åêðàíà?',
+               'mess.move_into' => 'Ïðåìåñòè "%s" â "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Ïðåìåñòè "%s" êúì ñëåä "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Êîïèðàé "%s" â "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Êîïèðàé "%s" êúì ñëåä "%s"?',
+               'mess.copycb_into' => 'Êîïèðàé âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) â "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Êîïèðàé âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) êúì ïîçèöèÿòà ñëåä "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Ïðåìåñòè âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) â "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Ïðåìåñòè âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) êúì ïîçèöèÿòà ñëåä "%s"?',
+               'rm.menu' => '[ìåíþ]',
+               'rm.saveDoc' => 'Çàïàçè äîêóìåíòà',
+               'rm.saveDocShow' => 'Çàïàçè äîêóìåíòà è ïîêàæè ñòðàíèöàòà',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Çàïàçè è çàòâîðè äîêóìåíòà',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Çàïàçè è çàòâîðè âñè÷êè äîêóìåíòè',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Çàïàçè äîêóìåíòà è ñúçäàé íîâ',
+               'rm.closeDoc' => 'Çàòâîðè äîêóìåíòà',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Çàòâîðè âñè÷êè äîêóìåíòè',
+               'rm.clearCache_clearCache' => 'Èç÷èñòè êåøà',
+               'rm.clearCache_thisPage' => 'Òàçè ñòðàíèöà',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Èç÷èñòè êåøà íà ñòðàíèöàòà',
+               'rm.clearCache_all' => 'Èç÷èñòè öåëèÿ êåø',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Èç÷èñòè êåøà â typo3conf/',
+               'rm.adminFunctions' => 'Àäìèí ôóíêöèè',
+               'rm.edit' => 'Ðåäàêöèÿ',
+               'rm.delete' => 'Èçòðèé',
+               'buttons.logout' => 'Èçõîä îò ñèñòåìàòà (Logout)',
+               'buttons.clear' => 'Èç÷èñòè',
+               'buttons.clipboard' => 'Ìåæäèííî ñúõðàíåíèå (Clipboard)',
+               'cm.copy' => 'Êîïèðàé',
+               'cm.cut' => 'Èçðåæè (Cut)',
+               'cm.view' => 'Ïîêàæè',
+               'cm.edit' => 'Ðåäàêöèÿ',
+               'cm.new' => 'Íîâ',
+               'cm.pasteinto' => 'Âìúêíè â',
+               'cm.pasteafter' => 'Âìúêíè ñëåä',
+               'cm.select' => 'Ñåëåêòèðàé',
+               'cm.deselect' => 'Äåñåëåêòèðàé',
+               'cm.selectto' => 'Ñåëåêòèðàé êúì',
+               'cm.deselectto' => 'Äåñåëåêòèðàé êúì',
+               'cm.delete' => 'Èçòðèè',
+               'cm.hide' => 'Ñêðèé',
+               'cm.unhide' => 'Îòêðèé (Unhide)',
+               'cm.upload' => 'Êà÷è (Upload) ôàéëîâå',
+               'cm.rename' => 'Ïðåèìåíóâàé',
+               'cm.open' => 'Îòâîðè',
+               'cm.save' => 'Çàïàçè',
+               'cm.unzip' => 'Ðàçòâîðè (Unzip)',
+               'cm.info' => 'Èíôî',
+               'cm.createnew' => 'Ñúçäàé Íîâ',
 );
 ?>
\ No newline at end of file