This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_tools.php
index c4b6fd1..147589f 100755 (executable)
@@ -1,4 +1,5 @@
 <?php
+# TYPO3 CVS ID: $Id$
 
 $LOCAL_LANG = Array (
        'default' => Array (
@@ -18,7 +19,7 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_tabs_tab' => 'Verktøy',
        ),
        'it' => Array (
-               'mlang_labels_tablabel' => 'Tools per il mantenimento e amministrazione',
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Tools per la manutenzione e l\'amministrazione',
                'mlang_tabs_tab' => 'Tools',
        ),
        'fr' => Array (
@@ -66,6 +67,8 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_tabs_tab' => 'Èíñòðóìåíòû',
        ),
        'ro' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Instrumente pentru administrare si intretinere',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Instrumente',
        ),
        'ch' => Array (
                'mlang_labels_tablabel' => '¹ÜÀíÓëά»¤¹¤¾ß',
@@ -79,5 +82,65 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_labels_tablabel' => 'Administravimo ir prieþiûros árankiai',
                'mlang_tabs_tab' => 'Árankiai',
        ),
+       'is' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Stjórnun og umsjónar verkfæri',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Verkfæri',
+       ),
+       'hr' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Alati za administraciju i odr\9eavanje',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Alati',
+       ),
+       'hu' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Adminisztrációs és karbantartó eszközök',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Eszközök',
+       ),
+       'gl' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Aaqqissuinermut aserfallanneqarnermullu sakkussaq',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Sakkussat',
+       ),
+       'th' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'àµÃ×èͧÁ×ÍÊÓËÃѺºÃÔËÒÃáÅлÃѺ»Ãا',
+               'mlang_tabs_tab' => 'à¤Ã×èͧÁ×Í',
+       ),
+       'gr' => Array (
+       ),
+       'hk' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'ºÞ²z¤ÎºûÅ@¤u¨ã',
+               'mlang_tabs_tab' => '¤u¨ã',
+       ),
+       'eu' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Administrazio eta mantentze tresnak',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Tresnak',
+       ),
+       'bg' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Àäìèíèñòðàöèÿ è èíñòðóìåíòè çà ïîääðúæêà',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Èíñòðóìåíòè',
+       ),
+       'br' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ferramentas de administração e manutenção',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Ferramentas',
+       ),
+       'et' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Administreerimise ja hoolduse tööristad',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Tööriistad',
+       ),
+       'ar' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'èÓÇÆä ÇäÕêÇæÉ è ÇäåÑÇâÈÉ',
+               'mlang_tabs_tab' => 'ÇäèÓÇÆä',
+       ),
+       'he' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'כלים לניהול ותחזוקה',
+               'mlang_tabs_tab' => 'כלים',
+       ),
+       'ua' => Array (
+       ),
+       'lv' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Administrācijas un apkalpošanas rīki',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Rīki',
+       ),
+       'jp' => Array (
+       ),
+       'vn' => Array (
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file