This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_help.php
index 5bde85c..cb37416 100755 (executable)
@@ -1,4 +1,5 @@
 <?php
+# TYPO3 CVS ID: $Id$
 
 $LOCAL_LANG = Array (
        'default' => Array (
@@ -34,8 +35,8 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_tabs_tab' => 'Help',
        ),
        'cz' => Array (
-               'mlang_labels_tablabel' => 'Help a podpora',
-               'mlang_tabs_tab' => 'Help',
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Nápovìda a podpora',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Nápovìda',
        ),
        'pl' => Array (
                'mlang_labels_tablabel' => 'Pomoc i wsparcie',
@@ -66,6 +67,8 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_tabs_tab' => 'Ñïðàâêà',
        ),
        'ro' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ajutor si suport',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Ajutor',
        ),
        'ch' => Array (
                'mlang_labels_tablabel' => '°ïÖúÓëÖ§³Ö',
@@ -79,5 +82,65 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_labels_tablabel' => 'Pagalba ir palaikymas',
                'mlang_tabs_tab' => 'Pagalba',
        ),
+       'is' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Hjálp og þjónusta',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Hjálp',
+       ),
+       'hr' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Pomoæ i podr\9aka',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Pomoæ',
+       ),
+       'hu' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Súgó és tanácsadás',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Súgó',
+       ),
+       'gl' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ikiuut tapersuullu',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Ikiuut',
+       ),
+       'th' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => '¡ÒÃãªéáÅСÒÃãËé¡ÒÃʹѺʹع',
+               'mlang_tabs_tab' => '¡ÒÃãªé',
+       ),
+       'gr' => Array (
+       ),
+       'hk' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'À°§U»P¤ä´©',
+               'mlang_tabs_tab' => 'À°§U',
+       ),
+       'eu' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Laguntza eta laguntza teknikoa',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Laguntza',
+       ),
+       'bg' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ïîìîù è ïîääðúæêà',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Ïîìîù',
+       ),
+       'br' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ajuda e suporte',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Ajuda',
+       ),
+       'et' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Abi ja tugi',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Abi',
+       ),
+       'ar' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'åÓÇÙÏÉ è åÓÇæÏÉ',
+               'mlang_tabs_tab' => 'åÓÇÙÏÉ',
+       ),
+       'he' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'עזרה ותמיכה טכנית',
+               'mlang_tabs_tab' => 'עזרה',
+       ),
+       'ua' => Array (
+       ),
+       'lv' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Palīdzība un atbalsts',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Palīdzība',
+       ),
+       'jp' => Array (
+       ),
+       'vn' => Array (
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file