This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_doc.php
index c85cff5..c116b3d 100755 (executable)
@@ -1,4 +1,5 @@
 <?php
+# TYPO3 CVS ID: $Id$
 
 $LOCAL_LANG = Array (
        'default' => Array (
@@ -18,7 +19,7 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_tabs_tab' => 'Dok.',
        ),
        'it' => Array (
-               'mlang_labels_tablabel' => 'Modifica i documenti e i records',
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Modulo per l\'editing di documenti e record',
                'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
        ),
        'fr' => Array (
@@ -34,7 +35,7 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
        ),
        'cz' => Array (
-               'mlang_labels_tablabel' => 'Editace záznamù a dokumentù',
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Úprava záznamù a dokumentù',
                'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
        ),
        'pl' => Array (
@@ -66,6 +67,8 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_tabs_tab' => 'Äîê',
        ),
        'ro' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Editarea inregistrarilor si documentelor',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Documentatie',
        ),
        'ch' => Array (
                'mlang_labels_tablabel' => '¼Ç¼ÓëÎĵµ±à¼­',
@@ -79,5 +82,65 @@ $LOCAL_LANG = Array (
                'mlang_labels_tablabel' => 'Redaguoti dokumantus ir áraðus',
                'mlang_tabs_tab' => 'Dokumentai',
        ),
+       'is' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ritstýring af skrám og skjölum',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Skjal',
+       ),
+       'hr' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ureðivanje zapisa i dokumenata',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
+       ),
+       'hu' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Rekordok és dokumentumok szerkesztése',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
+       ),
+       'gl' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Allakkat recordsillu aaqqissuinerat',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Allakkat',
+       ),
+       'th' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => '¡ÓÅѧá¡é䢺ѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅáÅÐàÍ¡ÊÒÃ',
+               'mlang_tabs_tab' => 'àÍ¡ÊÒÃ',
+       ),
+       'gr' => Array (
+       ),
+       'hk' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => '½s¿è°O¿ý©M¤å¥ó',
+               'mlang_tabs_tab' => '¤å¥ó',
+       ),
+       'eu' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Editatzen erregistro eta dokumentuak',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Dok',
+       ),
+       'bg' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Ðåäàêòèðàíå íà çàïèñè è äîêóìåíòè',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Äîê',
+       ),
+       'br' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Edição de registros e documentos',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
+       ),
+       'et' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Kirjete ja dokumentide redigeerimine',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
+       ),
+       'ar' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'ÊÙÏêä ÇäÓÌäÇÊ è ÇäèËÇÆâ',
+               'mlang_tabs_tab' => 'èËêâÉ',
+       ),
+       'he' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'עריכה של רשומות ומסמכים',
+               'mlang_tabs_tab' => 'מסמך',
+       ),
+       'ua' => Array (
+       ),
+       'lv' => Array (
+               'mlang_labels_tablabel' => 'Dzēst visas norādes šajā grupā?',
+               'mlang_tabs_tab' => 'Dokumenti',
+       ),
+       'jp' => Array (
+       ),
+       'vn' => Array (
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file