This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_csh_sysfilem.php
index 4deb6c3..bc8f16c 100755 (executable)
@@ -1,7 +1,8 @@
 <?php
 /**
-* Default  TCA_DESCR for "sys_filemounts"
-*/
+ * Default  TCA_DESCR for "sys_filemounts"
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
+ */
 
 $LOCAL_LANG = Array (
        'default' => Array (
@@ -26,5 +27,215 @@ Your PHP-configuration may also impose other restrictions on you if safe-mode li
                'base.description' => 'Determines whether the value of the PATH field is to be recognized as an absolute path on the server or a path relative to the fileadmin/ subfolder to the website.',
                '_base.seeAlso' => 'sys_filemounts:path',
        ),
+       'dk' => Array (
+       ),
+       'de' => Array (
+       ),
+       'no' => Array (
+       ),
+       'it' => Array (
+       ),
+       'fr' => Array (
+       ),
+       'es' => Array (
+       ),
+       'nl' => Array (
+       ),
+       'cz' => Array (
+       ),
+       'pl' => Array (
+       ),
+       'si' => Array (
+       ),
+       'fi' => Array (
+               '.description' => 'Tiedostoasetukset (filemount) kuvaavattiedostopolkua palvelimella, relatiivista tai absoluuuttista.',
+               '.details' => 'Luomalla tiedostoasetus tiedon ja asettamalla sen viitteeksi Tausta käyttäjäjoukolla voit antaa käyttäjäoikeuksia tiedostoasetuksille File->List aliohjelmassa.
+Sinun tulee luoda vähintään yksi tiedostoasetus jossa hakemistona on \'_temp_\' jotta käyttäjä pystyvät myös viemään tiedostoja palvelimelle.
+Tiedostoasetuksella voidaan konfiguroida ,yös polku jonne käyttäjällä on FTP-oikeus. Muista vain asettaa tiedosto-oikeudetoikein siten että www-palvelinkäyttäjä (millä PHP toimii) on vähintäin luku oikeus FTP-hakemistoon.',
+               'title.description' => 'Anna tiedostoasetuksen (Filemount) nimi',
+               'path.description' => 'Anna tiedostoasetusten polku, joko relatiivinen tai absoluuttinen, riippuen BASE asetuksista.',
+               'path.details' => 'Jos Base on asetettu relatiiviseksi, voimassa oleva polku löytyy hakemiston fileadmin/ alta www-palvelimessa.
+Näin ollen Sinun tulee asettaa hakemisto \'fileadmin/\' poluksi. Esimerkiksi jos haluat tiedostoasetukseksi "fileadmin/user_upload/all/" on Sinun annettava PATH tiedoksi "user_upload/all/".
+Jos BASE on absoluuttinen, on Sinun annettava absoluuttinen polku palvelimessa, esim. /home/ftp_upload" tai "C:/home/ftp_upload". 
+
+<strong>Huomautus:</strong> Kaikissa tapuksissa, varmista että palvelinkäyttäjä jolla PHP toimii on <em>ainakint</em> luku-oikeudet polkuun. Jos näin ei ole, tiedostoasetukset eivät yksinkertaisesti tule näkyviin eikä varoituksia.
+Jos Sinulla on ongelmia - erityisesti absoluuttisten asetusten kanssa - yrita asettaa jotain \'yksinkertaista\' kuten relatiivinen asetus fileadmin hakemiston sisällä. Jos tämätoimii oikein yritä asettaa absoluuttinen polku.
+
+Voi olla että myös PHP-asetukset aiheuttavat rajoituksia Sinulle. kuten esimerkikis safe-moodi asetukset. Käytä silloin relatiivisia asetuksia.',
+               'hidden.description' => 'Käytä tätä vaihtoehtoa poistaaksesi tiedostoasetukset väliaikaisesti.',
+               'hidden.details' => 'Kenelläkään taustkäyttäjälle ei ole enää oikeuksia tiedostoasetukseen. Tämä koskee myös \'Admin\'-käyttäjiä.',
+               'base.description' => 'Tällä päätellään onko PATH kentän tieto tunnistettava absoluuttiseksi vai relatiiviseksi poluksi fileadmin/ hakemiston alla olevaksi alihakemistoksi',
+       ),
+       'tr' => Array (
+       ),
+       'se' => Array (
+               '.description' => 'Filmonteringarna visar sökvägen till en fil på servern, relativt eller absolut.',
+               '.details' => 'By creating a file mount record and placing a reference to it in a Backend usergroup you can allow a user access to the file mount in the File>List module. 
+You need to create and set at least one filemount with a folder \'_temp_\' in it if you want users to upload files through the webbrowser.
+Filemounts may also configure access to a path on the server to which the user has FTP-access. Just remember to set file-permissions on the server correctly so the webserver user (which PHP is running as) has at least read access to the FTP-dir.',
+               'title.description' => 'Fyll i en titel för filmonteringen',
+               'path.description' => 'Fyll i filmonteringens sökväg, relativ eller absolut beroende på BASE-inställningarna.',
+               'path.details' => 'If BASE is set to relative, the path mounted is found in the subfolder "fileadmin/" of the website. Then you should enter the subfolder in "fileadmin/" as path. For instance if you want to mount access to "fileadmin/user_uploads/all/" then enter the value "user_uploads/all" as the value of PATH.
+If BASE is absolute you should enter the absolute path on the server, eg. "/home/ftp_upload" or "C:/home/ftp_upload". 
+
+<strong>Notice:</strong> In any case, make sure the webserver user which PHP is running as has <em>at least</em> read-access to the path. If not, the mount will simply not appear without any warnings. 
+If you have problems - especially with absolute mounts - try to mount something "simple" like a relative path in fileadmin. If that is working well, try the absolute path.
+
+Your PHP-configuration may also impose other restrictions on you if safe-mode like features are enabled. Then use relative paths.',
+               'hidden.description' => 'Använd denna option för att tillfälligt stänga av filmonteringen.',
+               'hidden.details' => 'Alla backend-användare som använder denna filmontering avstängs. Detta inkluderar också \'Admin\'-användare.',
+               'base.description' => 'Determines whether the value of the PATH field is to be recognized as an absolute path on the server or a path relative to the fileadmin/ subfolder to the website.',
+       ),
+       'pt' => Array (
+       ),
+       'ru' => Array (
+       ),
+       'ro' => Array (
+       ),
+       'ch' => Array (
+       ),
+       'sk' => Array (
+       ),
+       'lt' => Array (
+       ),
+       'is' => Array (
+       ),
+       'hr' => Array (
+               '.description' => 'Poveznice (filemounts) opisuje putanju na poslu\9eitelju, relativnu ili apsolutnu.',
+               '.details' => 'Kreiranjem zapisa poveznice i postavljenjem reference na nju unutar pozadinske grupe korisnika mo\9eemo dozvoliti korisnicima da koriste poveznicu unutar Datoteka>Popis (File>List) modula.
+Trebate kreirati i postaviti barem jednu poveznicu s pretincem \'_temp_\' ukoliko \9eelite da korisnici mogu prenositi datoteke putem web preglednika.
+Poveznice takoðer mogu konfigurirati putanju tako da se mo\9ee pristupati datotekama do kojih korisnici imaju FTP pristup. Nemojte zaboraviti postaviti dozvole nad datotekama tako da korisnik, pod èijim ovlastima je pokrenut web poslu\9eitelj, mo\9ee imati barem dozvolu èitanja.',
+               '_.seeAlso' => 'be_korisnici,
+be_grupe',
+               'title.description' => 'Unesite naslov za poveznicu',
+               'path.description' => 'Unesite putanju poveznice, relativnu ili apsolutnu u zavisnosti od postavljenje opcije BASE.',
+               'path.details' => 'Ukoliko je BASE opcija postavljena kao relativna onda putanja pokazuje na potpretinac "fileadmin/" web sjedi\9ata. Tada morate unjeti potpretinac unutar "fileadmin/" kao putanju. Na primjer \9eelite li povezati pristup do "fileadmin/user_uploads/all/" onda unesite vrijednost "user_uploads/all" kao vrijednost putanje.
+Ukoliko je BASE opcija postavljena kao apsolutna onda ptrbate unjeti apsolutnu putanju na poslu\9eitelju, npr. "/home/ftp_upload" ili "C:/home/ftp_upload".
+
+<strong>Napomena:</strong> U svakom sluèaju budite sigurni da korisnik pod èijim ovlastima je pokrenut web poslu\9eitelj ima <em>najmanje>7em> prava èitanja unesene putanje. Ukoliko nema tih prava povezani sadr\9eaj neæe se pojaviti bez ikakvih upozorenja.
+Imate li problema - posebno s apsolutnim povezivanjem - poku\9aajete povezati ne\9ato "jednostavnije" kao \9ato je relativna ptanja unutar fileadmin pretinca. Ukoliko to radi ispravno probajte s apsolutnom putanjom.
+
+Va\9aa PHP konfiguracija takoðer mo\9ee nametnuti odreðena ogranièenja ukoliko je safe-mod ili slièna znaèajka omoguæena. Tada koristite ralativnu putanju.',
+               '_path.seeAlso' => 'sys_filemounts:base',
+               'hidden.description' => 'Kori\9atenjem ove opvije privremeno onemoguæavate poveznicu.',
+               'hidden.details' => 'Svi pozadinski korisnici koriste',
+               'base.description' => 'Odreðuje da li æe vrijednost PATH polja biti prepoznat kao apsolutni  put na poslu\9eitelju ili relativni put u odnosu na fileadmin/ podpretinac web sjedi\9ata.',
+               '_base.seeAlso' => 'sys_filemounts:path',
+       ),
+       'hu' => Array (
+               '.description' => 'A filemount egy relatív vagy abszolút file elérési utat jelent a szerveren.',
+               '.details' => 'Egy file mount rekord készítésével és egy hivatkozás elhelyezésével egy Backend felhasználócsoportnak elérést lehet adni a file mounthoz a File>Lista modulban.
+Legalább egy filemount-ot kell készíteni és beállítani egy \'_temp_\' könyvtárral, ha azt akarod, hogy a felhasználók file-okat tudjanak feltölteni a böngészõn keresztül.
+A filemount-ok elérés is biztosíthatnak egy olyan útvonalhoz a szerveren, amihez a felhasználónak van FTP elérése. Ne felejtsünk el megfelelõ file-jogosultságokat adni, tehát a felhasználónak legalább olvasási joga kell hogy legyen az FTP könyvtárhoz.',
+               'title.description' => 'Add meg a filemount nevét',
+               'path.description' => 'Add meg a filemount elérési útját, relatív vagy abszolút módon a BASE beállításoktól függõen.',
+               'path.details' => 'Ha a BÁZIS relatívra van állítva, a mountolt útvonal a "fileadmin/" alkönyvtárban található. Ekkor be kell írnod a "fileadmin/" alkönyvtárban található elérési utyat. Tehát ha mountolni akarod a "fileadmin/user_uploads/all/" útvonalat, akkor "user_uploads/all" értéket kell az ÚTVONAL mezõbe írni.
+Ha a BÁZIS abszolút, akkor a teljes szerver elérési utat be kell írni, pl. "/home/ftp_upload" vagy "C:/home/ftp_upload". 
+
+<strong>Megjegyzés:</strong> Figyeljünk, hogy a webszerver felhasználó, aki a PHP-t futtatja rendelkezzen <em>legalább</em> olvasási joggal az útvonalhoz. Ha mégsem, a mount egyszerûen nem fog megjelenni, és hibaüzenetet sem küld.
+Ha problémánk adódik - különösen az abszolút mount-okkal - próbáljuk valami egyszerût mountolni, mint pl. egy relatív útvonalat a fileadmin-ban. Ha ez mûködik, akkor próbáljuk abszolút úttal.
+
+A PHP beállításunk még egyéb akadályokat állíthat, ha a safe-mode típusú lehetõségek engedélyezve vannak. Ekkor használjunk relatív utakat.',
+               'hidden.description' => 'Akkor használd, ha ideiglenesen le akarsz tiltani egy filemount-ot.',
+               'hidden.details' => 'A mount-ot használó összes backend felhasználónak megszünt az elérése, beleértve az \'Admin\' felhasználókat is.',
+               'base.description' => 'Meghatározza, hogy a PATH mezõ értéke abszolút szerverútként vagy a fileadmin/ alkönyvtárhoz képest relatív módon legyen értelmezve.',
+       ),
+       'gl' => Array (
+       ),
+       'th' => Array (
+       ),
+       'gr' => Array (
+       ),
+       'hk' => Array (
+               '.description' => 'ÀÉ®×±¾ÂI´y­z¤@­Ó¦øªA¾¹¤¤ªº¸ô®|¡A¬Û¹ï©Îµ´¹ïªº',
+               '.details' => '³z¹L«Ø¥ß¤@­ÓÀÉ®×±¾ÂI©M¦b«á¶Ô¨Ï¥ÎªÌ¸s²Õ¤¤©ñ¸m¤@­Ó°Ñ·Ó¡A§A¥i¥H³\\¥i¤@¦W¨Ï¥ÎªÌ¦s¨ú¦bÀÉ®×>ªí¦C¼Ò²Õ¤¤ªºÀÉ®×±¾ÂI¡C
+§A»Ý­n«Ø¥ß©M³]©w³Ì¤Ö¤@­Ó¥H ¡u_temp_¡v ªºÀÉ®×±¾ÂI¡A°²¦p§A·Q¨Ï¥ÎªÌ³z¹Lºô­¶·ÈÄý¾¹¤W¸üÀɮסC
+ÀÉ®×±¾ÂI¤]³\\¦P®É³]©w¹ï¤@­Ó¦øªA¾¹¤Wªº¸ô®|ªº¦s¨úÅv­­¡A¹ï¦¹¨Ï¥ÎªÌ¦³ ftp ¦s¨úÅv­­¡C¥u­nºò°O¥¿½T¦a³]©w¦ø¾¹¤WªºÀɮצs¨úÅv­­¡A¥Hª´ºô­¶¦øªA¾¹¨Ï¥ÎªÌ¡]PHP¹B¦æ®Éªº¨Ï¥ÎªÌ¡^¦³³Ì°ò¥»ªº¾\\ŪÅv­­¦s¨ú FTP ¸ê®Æ§¨¡C',
+               'title.description' => '¿é¤JÀÉ®×±¾ÂIªº¦WºÙ',
+               'path.description' => '¿é¤JÀÉ®×±¾ÂIªº¸ô®|¡A¬Û¹ïªº©Îµ´¹ïªº¡Aµø¥G°ò¥»ªº³]©w',
+               'path.details' => '°²¦p°ò¥»³]©w¬°¬Û¹ïªº¡A³Q±¾ªº¸ô®|·|¦bºô¯¸¡ufileadmin¡vªº¤l¸ê®Æ§¨¤¤¡C§AÀ³¸Ó¿é¤J¡ufileadmin¡vªº¤l¸ê®Æ§¨¬°¸ô®|¡C¨Ò¦p¡A§A·Q±¾¤W¡ufileadmin/user_uploads/all¡vªº¦s¨úÅv¡A§A´NÀ³¸Ó¿é¤J¡uuser_uploads/all¡v§@¬°¸ô®|ªº­È¡C
+°²¦p°ò¥»³]©w¬Oµ´¹ïªº¡A§AÀ³¸Ó¿é¤J¦øªA¾¹¤Wªºµ´¹ï¸ô®|¡A¨Ò¦p¡G¡u/home/ftp_upload¡v©Î¡uC:/home/ftp_upload¡v
+
+<strong>¯d·N¡G</strong>¦b¥ô¦ó±¡ªp¤U¡AªÖ©wºô­¶¦øªA¾¹¹B¦æPHPªº¨Ï¥ÎªÌ¦³¸ô®|<em>³Ì°ò¥»</em>ªºÅª¨úÅv­­¡C°²¦p¨S¦³¡A±¾ÂI´N¤£·|¥X²{¡A¦Ó¥B¤£·|¨S¦³¥ô¦óĵ§i¡C
+°²¦p§A¦³°ÝÃD - ¯S§O¬Oµ´¹ï±¾ÂI - ¹Á¸Õ±¾¤J¤@¨Ç¡u²³æ¡v¡A¦p¤@­Ó¦bfileadmin¤¤ªº¬Û¹ï¸ô®|¡C°²¦p¹B§@¨}¦n¡A¦A¹Á¸Õµ´¹ï¸ô®|¡C
+
+§Aªº PHP ³]©w¤]³\\¦P¼Ë·|¥[¤W¨ä¥L­­¨î©ó§A¡A°²¦p±Ò°Ê¤FÃþ¦ü¦w¥þ¼Ò¦¡(safe-mode)µ¥ªº¥\\¯à¡C¼Ë´N­n¥Î¬Û¹ï¸ô®|¡C',
+               'hidden.description' => '¨Ï¥Î³o­Ó¿ï¶µ¨Ó¼È®ÉÃö³¬ÀÉ®×±¾ÂI¡C',
+               'hidden.details' => '©Ò¦³¨Ï¥Î±¾ÂIªº«á¶Ô¨Ï¥ÎªÌ±N¤£¯à¦s¨úÂI¡C¥]¬A¤F¡uºÞ²z­û¡v¨Ï¥ÎªÌ¡C',
+               'base.description' => '¨M©w¸ô®|Ä檺­È¬O³Q¬Ý¬°¦øªA¾¹¤Wªºµ´¹ï¸ô®|©Î¬O¤@­Ó¬Û¹ï©óºô¯¸¤¤fileadminªº¤l¸ê®Æ§¨ªº¸ô®|',
+       ),
+       'eu' => Array (
+       ),
+       'bg' => Array (
+               '.description' => 'Ôàéë çàêà÷âàíåòî (Filemounts) îïèñâà ôàéë ïúòÿ íà ñúðâúðà, îòíîñèòåëåí èëè àáñîëþòåí.',
+               'title.description' => 'Âúâåäåòå èìå çà ôàéë çàêà÷âàíåòî (filemount)',
+               'path.description' => 'Âúâåäåòå ïúòÿ íà ôàéë çàêà÷âàíåòî (filemount), îòíîñèòåëåí èëè àáñîëþòåí â çàâèñèìîñò îò íàñòðîéêèòå íà BASE.',
+               'hidden.description' => 'Èçïîëçâàéòå òàçè îïöèÿ çà äà èçêëþ÷èòå âðåìåííî ôàéë çàêà÷âàíåòî (filemount).',
+               'hidden.details' => 'Âñè÷êè backend ïîòðåáèòåëè èçïîëçâàùè çàêà÷âàíåòî (mount), íÿìà äà èìàò ïîâå÷å äîñòúï. Òîâà âêëþ÷âà è \'Àäìèí\' ïîòðåáèòåëèòå.',
+               'base.description' => 'Îïðåäåëÿíå äàëè ñòîéíîñòòà íà ÏÚÒ (PATH) ïîëåòî ìîæå äà áúäå ðàçïîçíàòî êàòî àáñîëþòåí ïúò íà ñúðâúðà èëè êàòî îòíîñèòåëåí ïúò êúì ôàéëàäìèí/ ïîäïàïêà íà óåá ñòðàíèöàòà.',
+       ),
+       'br' => Array (
+               '.description' => 'Pontos-de-entrada descrevem um caminho de arquivo no servidor, relativo ou absoluto.',
+               '.details' => 'Ao criar um registro de ponto-de-entrada e colocar uma referência a ele num grupo de usuário Administrador, você pode conceder acesso ao ponto-de-entrada a um usuário no módulo Arquivo>Lista.
+Você deve criar ao menos um ponto-de-entrada com uma pasta \'_temp_\' nela se quiser que usuários sejam capazes de enviar arquivos através de um navegador web.
+Pontos-de-entrada também podem configurar acesso a um caminho no servidor onde o usuário tenha acesso via FTP. Apenas lembre de criar permissões de arquivo corretamente no servidor para que o usuário do servidor (aquele que está rodando o PHP) tenha ao menos capacidade de leitura no diretório FTP.',
+               'title.description' => 'Insira um título para o ponto-de-entrada',
+               'path.description' => 'Insira o caminha para o ponto-de-entrada, relativo ou absoluto, dependendo das configurações da BASE.',
+               'path.details' => 'Se BASE for configurada como relativa, o caminho montado será encontrado na subpasta "fileadmin/" do site. Então você deve inserir uma subpasta de "fileadmin/" como caminho. Por exemplo, se você quiser montar acesso para "fileadmin/user_uploads/all", então insira o valor "user_uploads/all" como o valor de PATH.
+Se BASE for absoluta, você deve inserir o caminho absoluto no servidor. Por exemplo "/home/ftp_upload" ou "C:/home/ftp_upload".
+
+<strong>Atenção:</strong> Em todo caso, certifique-se de que o usuário do servidor web rodando PHP tenha <em>ao menos</em> permissão de leitura no caminho. Se não, o ponto-de-entrada simplesmente não aparecerá, sem advertências.
+Se você tiver problemas - especialmente com montagens absolutas - tente montar algo "simples", como um caminho relativo em "fileadmin".  Se isto funcionar corretamente, tente o caminho absoluto.
+
+Sua configuração de PHP também pode impor outras restrições se características como \'safe-modo\' estiverem habilitadas. Então use caminhos relativos.',
+               'hidden.description' => 'Use esta opção para desativar o ponto-de-entrada temporariamente.',
+               'hidden.details' => 'Todos os usuários-administradores usando o ponto-de-entrada não terão mais acesso a ele. Isto inclui usuários \'Admin\'.',
+               'base.description' => 'Determina se o valor do campo PATH deve ser reconhecido como um caminho absoluto no servidor ou um caminho relativo à pasta \'fileadmin/\' do site.',
+       ),
+       'et' => Array (
+       ),
+       'ar' => Array (
+               '.description' => 'ãåêÉ ÇäåäáÇÊ ÊÙÈÑ Ùæ Ùåâ åÓÇÑ Çäåäá Ùäé ÇäÓêÑáÑ ÓèÇÁ æÓÈêÇ Ãè å×äâÇ',
+               '.details' => 'Ùæ ×Ñêâ ÅæÔÇÁ ÓÌä äåäá ÑÇÈ× è èÖÙç ãæâ×É ÑÌèÙ áê åÌåèÙÉ ÇäåÓÊÎÏåêæ ÇäåÕååêæ. è êÊå Ðäã Ùæ ×Ñêâ ÇäÏÎèä Åäé Çäåäá ÇäÑÇÈ×  áê ÇäÌÇæÈ: åäá < ÇäâÇÆåÉ.
+ÃæÊ åÍÊÇÌ äÅæÔÇÁ Ùäé ÇäÃâä åäá ÑÇÈ× èÇÍÏ ÈåÌäÏ ÅÓåç ÇäåÌäÏ ÇäåÄâÊ \'_temp_\'  .',
+               'title.description' => 'ÃÏÎä ÇäÙæèÇæ ÇäÑÆêÓê äÑÇÈ× Çäåäá',
+               'path.description' => 'ÃÏÎä åÓÇÑ ÑÇÈ× Çäåäá ÓèÇÁ æÓÈê Ãè å×äâ Ùäé ÍÓÈ ÇäÊÖÈê×äÊ ÇäÃÓÇÓêÉ',
+               'path.details' => 'ÅÐÇ ãÇæ ÇäåÓÇÑ áê  ÇäÃÓÇÓ åÙåèä Ùäé åÓÇÑ æÓÈê è ÇäåÓÇÑ ÇäÑÇÈ× åèÌèÏ áê Çäåäá ÇäÊÍÊê "fileadmin/"   äÕáÍÉ ÇäèêÈ. ÅÐÇë êæÈÚê Ùäêã Ãæ ÊÏÎä Çäåäá ÇäÊÍÊê  "fileadmin/" ãåÓÇÑ.
+åËäÇ äè ãæÊ ÊÑêÏ Ãæ ÊÑÈ× Çäåäá Èàà :  "fileadmin/user_uploads/all/"  ÅÐÇë ÃÏÎä  "user_uploads/all" 
+ãåÓÇÑ ääÑÈ×
+
+ÃåÇ ÅÐÇ ãÇæ ÇäåÓÇÑ áê ÇäÃÓÇÓ åÙåèä Ùäé åÓÇÑ åï×äâ áÙêã Ãæ ÊïÏÎä ÇäåÓÇÑ Çäåï×äâ Ùêé ÇäÓêÑáÑ åËäÇë "/home/ftp_upload" or "C:/home/ftp_upload".
+
+
+<strong>åäÍèØÉ:</strong>Ùäé Ãê ÇäÃÍèÇä ÊÃãÏ Çæ ÓêÑáÑ ÇäèêÈ ÇäåïÓÊÎÏå <em> Ùäé ÇäÃâä </em> áêç ÇäèÖÙ read-access to the path. ÅÐÇ äå êãæ ãÐäã áÅæ ÇäÑÈ× äåæ êÍÏË ÈÏèæ ÑÓÇÆä ÊÍÐêÑêÉ.
+ÅÐÇ ãÇæ äÏêã åÔãäÉ áê ÇäÑÈ× ÌÑÈ ÃèäÇë ÑÈ× ÈÓê× ÈÇÓÊÎÏÇå ÇäÑÈ× ÇäæÓÈê áê Çä fileadmin . ÅÐÇ äå êãæ áêç åÔãäÉ ÌÑÈ ÈÙÏçÇ ÅÓÊÎÏÇå ÇäåÓÇÑ Çäåï×äâ.
+
+ÑÈåÇ ÊÍÊèê ÇäÊÙêêÑÇÊ ääàà PHP Ùäé âêèÏ ÙæÏ ÅÓÊÎÏÇåã áê ÍÇäÉ Çäàà safe-mode äÎÇÕêÉ  features ÅÐÇ ãÇæÊ ÇäåïÎÊààÇÑÉ. 
+áê çÐç ÇäÍÇäÉ ÅÓÊÎÏå ÇäåÓÇÑ ÇäæÓÈê.',
+               'hidden.description' => 'ÅÓÊÎÏå çÐç ÇäÎÇÕêÉ äè ãÇæ ÑÇÈ× Çäåäá',
+               'hidden.details' => 'ãä ÇäåÓÊÎÏåêæ ÇäÐêæ êÓÊÙåäèæ ÇäÑÈ× Óèá äÇ êÓÊ×êÙèæ ÅÓÊÎÏÇåç åÑÉë ÃÎÑé .çÐÇ êÍÊèê Ùäé åÓÊÎÏåêæ åÓÆèäêæ .',
+               'base.description' => 'ÅÍÓÈ Ãê åæ âêå ÇäåÓÇÑ ååãæ æÙÊÈÑçÇ åÓÇÑ åï×äâ Ùäé ÇäÓêÑáÑ Ãè ÇäåÓÇÑ ÇäæÓÈê Åäé Çäåäá ÅÍÓÈ Ãê åæ âêå ÇäåÓÇÑ ååãæ æÙÊÈÑçÇ åÓÇÑ åï×äâ Ùäé ÇäÓêÑáÑ Ãè ÇäåÓÇÑ ÇäæÓÈê Åäé Çäåäá  ÇäáÑÙê fileadmin/',
+       ),
+       'he' => Array (
+               '.description' => 'מוצבי קבצים מתארים נתיב קבצים על השרת, יחסי או מוחלט.',
+               '.details' => 'דרך יצירת רשומה של מוצב קבצים והנחת התייחסות אליו בקבוצת משתמשי ממשק אחורי, הנך יכול לאפשר גישת משתמשים למוצב קבצים במודול "קובץ>רשימה". עליך ליצור ולהגדיר לפחות מוצב קבצים אחד עם תיקייה "_temp_" בתוכו אם הנך רוצה לאפשר למשתמשים להעלות קבצים דרך דפדפן אינטרנט. מוצבי קבצים יכולים גם לעצב גישה לנתיב על השרת, אליו יש למשתמש גישת FTP. צריך לזכור רק להגדיר הרשאות קבצים על השרת בצורה נכונה, כך שמשתמש של השרת (שה-PHP משתמש בזהותו) נושא לפחות זכות קריאה לתיקיית FTP זו.',
+               'title.description' => 'הכנס שם של מוצב קבצים.',
+               'path.description' => 'הכנס נתיב של מוצב קבצים, יחסי או מוחלט, תלוי בהגדרתו של בסיס (BASE).',
+               'path.details' => 'במיקרה בו הבסיס (BASE) מכוון להיות יחסי, הנתיב שמוצב נמצא בתת-תיקייה "fileadmin/" של האתר. לכן עליך לציין תת-תיקייה של "fileadmin/" בנתיב. לדוגמה, אם ברצונך ליצור מוצב ל-"fileadmin/user_uploads/all/" עליך לציין "user_uploads/all" בתור ערך לשדה "נתיב". במידה ובסיס (BASE) הינו מוחלט - עליך לציין נתיב מוחלט על השרת, כגון "/home/ftp_upload" או "C:/home/ftp_upload".
+<strong>הערה:</strong>
+בכל מקרה, נא לוודע שמשתמש שבזהותו משתמש ה-PHP נושא לפחות זכות קריאה לנתיב. אם לא - המוצב פשוט לא יופיע, ללא כל אזהרה. אם יש בעיות , במיוחד עם מוצבים מוחלטים - נסה לצור מוצב פשוט יותר - כמו יחסי ל "fileadmin". אם זה עובד כרצוי - נסה נתיב מוחלט.
+תצורת PHP יכולה להטיל הגבלות נוספות. לכן כדאי יותר להשתמש בנתיבים יחסיים.',
+               'hidden.description' => 'השתמש באפשרות זו כדי להפוך מוצב קבצים ללא זמין זמנית.',
+               'hidden.details' => 'כל משתמשי ממשק האחורי לא יקבלו אישור גישה יותר. זה כולל משתמשי "Admin" גם.',
+               'base.description' => 'קובע אם ערך של שדה "נתיב" הוא נתיב מוחלט או יחסי לתיקייה fileadmin.',
+       ),
+       'ua' => Array (
+       ),
+       'lv' => Array (
+       ),
+       'jp' => Array (
+       ),
+       'vn' => Array (
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file