This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.hk.php
index 975eda3..fd9e19a 100755 (executable)
@@ -1,9 +1,156 @@
 <?php
 /**
  * Core language labels (hk)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['hk'] = Array (
-
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'hk' => Array (
+               'labels.openInNewWindow' => '¦b·sµøµ¡¤¤¶}±Ò',
+               'labels.goBack' => 'ªð¦^',
+               'labels.makeShortcut' => '«Ø¥ß¦¹ºô­¶ªº±¶®|¡H',
+               'labels.lockedRecord' => '¨Ï¥ÎªÌ\'%s\' ©ó %s ¤§«e¶}©l­×§ï³o°O¿ý',
+               'labels.lockedRecord_content' => '¨Ï¥ÎªÌ\'%s\' ©ó %s ¤§«e¶}©l­×§ï³oºô­¶',
+               'labels.showRecords' => 'Åã¥Ü°O¿ý',
+               'labels.path' => '¸ô®|',
+               'labels.upOneLevel' => '¤W¤@¼h',
+               'labels.enterSearchString' => '·j´M¦r¦ê',
+               'labels.enterSearchLevels' => '³oºô­¶|¤U¤@¼h|¤U¨â¼h|¤U¤T¼h|¤U¥|¼h',
+               'labels.noEditPermission' => '¹ï¤£°_¡A§A¨S¦³¥¿½TªºÅv­­¨Ó¶i¦æ§ïÅÜ',
+               'labels.fieldsMissing' => '¦b¦¹ªí®æ¤¤¤´¦³Äæ¦ì¥¼´¿¥¿½T¦a¶ñ¼g¡C
+¸ÓÄæ¦ì¦³¶À¦â·P¹Ä¸¹¼Ð°O',
+               'labels.fieldsChanged' => 'ªí®æ¤¤¤´¦³¥¼Àx¦sªº§ïÅÜ¡I§A¯uªº·Q¡u¤£¡vÀx¦s´NÄ~Äò¡H',
+               'labels.noRTEfound' => '¯d·N¡G§A¤£¯à­×§ï³oÄæ¦ì¡A¦]¬°¥¦¥u¯à¥Î¦h¥\\¯à¤å¦r½s¿è¾¹­×§ï¡A¦ý¬O¨S¦³¥i¨Ñ¨Ï¥Îªº¦h¥\\¯à¤å¦r½s¿è¾¹¡A©Î¦¹¥\\¯à³QÃö±¼',
+               'labels.showPalettes' => 'Åã¥Ü²Ä¤G¿ï¶µ¡]½Õ¦â½L¡^',
+               'labels.showDescriptions' => 'Åã¥ÜÄæ¦ì´y­z',
+               'labels.disableRTE' => 'Ãö³¬¦h¥\\¯à¤å¦r½s¿è¾¹¡]RTE¡^',
+               'labels._CONTROL_' => '±±¨î',
+               'labels._PATH_' => '¸ô®|',
+               'labels.setFields' => '³]©wÄæ¦ì',
+               'labels.search' => '·j´M',
+               'labels.author' => '§@ªÌ¡G',
+               'labels.note' => 'µ§°O¡G',
+               'labels.category' => 'ºØÃþ¡G',
+               'labels.reload' => '­«·s¸ü¤J',
+               'labels.csv' => '¤U¸ü CVS ÀÉ®×',
+               'labels.clear_cache' => '¬°³oºô­¶²M°£§Ö¨úÀÉ',
+               'labels.no_title' => '¨S¦³¦WºÙ',
+               'labels.cancel' => '¨ú®ø',
+               'labels.hidden' => 'ÁôÂÃ',
+               'labels.starttime' => '¶}©l',
+               'labels.endtime' => 'µ²§ô',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => '¤ÀÄÁ|¤p®É|¤é|¦~',
+               'labels.menu' => '¿ï³æ¡G',
+               'labels.showPage' => '¹wÄýºô¯¸',
+               'labels.showList' => 'Åã¥Ü°O¿ý¦W³æ',
+               'labels.days' => '¤é',
+               'labels.depth_0' => '³oºô­¶',
+               'labels.depth_1' => '1 ¼h',
+               'labels.depth_2' => '2 ¼h',
+               'labels.depth_3' => '3 ¼h',
+               'labels.refresh' => '·s¤J±q¦øªA¾¹¤¤¸ü¤J¾ð¹Ï',
+               'labels.refreshList' => '±q¦øªA¾¹­«·s¸ü¤J¾ð¹Ï',
+               'labels.close' => 'Ãö³¬',
+               'labels.new' => '·s',
+               'labels.selected' => '¿ï¾Ü¤Fªº',
+               'labels.items' => 'ª«¥ó',
+               'labels.remove_selected' => '²¾°£¤w¿ï¾Üªºª«¥ó',
+               'labels.move_to_top' => '²¾°Ê¤w¿ï¾Üªºª«¥ó¦V¤W',
+               'labels.browse_file' => '·ÈÄýÀÉ®×',
+               'labels.browse_db' => '·ÈÄý°O¿ý',
+               'labels.clipInsert_file' => '±q°Å¶Kï¥[¤J%sÀÉ®×',
+               'labels.clipInsert_db' => '±q°Å¶Kï¥[¤J%s°O¿ý',
+               'labels.generalOptions' => '¤@¯ë¿ï¶µ:',
+               'labels.allTables' => '[©Ò¦³¸ê®Æªí]',
+               'labels.moreOptions' => '§ó¦h¿ï¶µ...',
+               'labels.noMatchingValue' => '²{¦³ªº¼Æ­È¤£¥i¥Î(%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Åã¥Ü¦b°Å¶Kï¤Wªº¤p¹Ï(Thumbnails)',
+               'labels.copymode' => '¥H½Æ»s¥N´À²¾°Êª«¥ó',
+               'labels.clipNoEl' => '¨S¦³¤¸¥ó',
+               'labels.cliptabs' => '°Å¶Kï #',
+               'labels.removeItem' => '²¾°£ª«¥ó',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'TYPO3 ¤¸¥ó·ÈÄý¾¹',
+               'show_item.php.viewItem' => '¹wÄýª«¥ó',
+               'show_item.php.file' => 'ÀÉ®×',
+               'show_item.php.dimensions' => '¤Ø¤o',
+               'show_item.php.filesize' => '¤j¤p',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP °Ï°ì',
+               'db_new.php.pagetitle' => '·s°O¿ý',
+               'db_new.php.after' => '¤§«á`',
+               'db_new.php.inside' => '¸Ì­±',
+               'file_upload.php.pagetitle' => '¤W¸üÀÉ®×',
+               'file_upload.php.submit' => '¤W¸üÀÉ®×',
+               'file_upload.php.files' => 'ÀÉ®×',
+               'file_rename.php.pagetitle' => '­«·s©R¦W',
+               'file_rename.php.submit' => '­«·s©R¦W',
+               'file_edit.php.pagetitle' => '½s¿è',
+               'file_edit.php.submit' => 'Àx¦s',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Àx¦s¤ÎÃö³¬',
+               'file_edit.php.coundNot' => '³oÀɮ׺ØÃþ¤£¯à³Q­×§ï¡C<br/>ÀÉ®×¥²¶·­n¦³©µ¦ù¦p:<br/><b>%s</b>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => '·s¸ê®Æ§¨',
+               'file_newfolder.php.submit' => '«Ø¥ß¸ê®Æ§¨',
+               'file_newfolder.php.folders' => '¸ê®Æ§¨',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => '«Ø¥ßÀÉ®×',
+               'file_newfolder.php.newfile' => '«Ø¥ß·s¤å¦rÀÉ',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => '¤W¸ü¸ô®|¿ù»~',
+               'file_clipupload.php.warning' => '§ä¤£¨ì¤W¸ü¸ê®Æ§¨¡C§AÀ³¸Ó¥ý¦b§Aªº±¾ÂI®Ú¥Ø¿ý¤¤«Ø¥ß¤@­Ó Temp ¸ê®Æ§¨ (_temp_)',
+               'mess.redraw' => '­«¼gºô­¶·|²M²z¥Ø«eªº¸ê®Æ¡C§A¯uªº·QÄ~Äò?',
+               'mess.delete' => '§AªÖ©w§A·Q§R°£¡u%s¡v¡H',
+               'mess.deleteClip' => '§AªÖ©w§A·Q§R°£¦b×x¶Kï¤W©Ò¦³¤w©Ò¦³¤w¿ï¾Ü¤Fªº¤¸¥ó¡H',
+               'mess.refresh_login' => '§Aªºµn¤J¥i¯à¤w¸g¹L´Á¡C
+§A¬O§_·Q§ó·s¥¦©O¡H',
+               'mess.noSelItemForEdit' => '¦b§A¥i¥H­×§ï¤§«e¡A½Ð¿ï¾Ü¦b¦W³æ¤¤¤@­Ó©Î¥H¤Wªºª«¥ó',
+               'mess.onChangeAlert' => '³o­Ó§ïÅÜ·|¼vÅT¦b¸ê®Æªí¤¤¨º¨ÇÄæ¥i¨Ñ¨Ï¥Î¡C
+§A¬O§_§Æ±æ¬°¤F²{¦b­«·s¾ã²zÅã¥Ü¦Ó²{¦b´NÀx¦s¡H',
+               'mess.move_into' => '²¾°Ê¡u%s¡v¶i¤J¡u%s¡v¡H',
+               'mess.move_after' => '²¾°Ê¡u%s¡v¨ì¡u%s¡v¤§«á¡H',
+               'mess.copy_into' => '½Æ»s¡u%s¡v¶i¤J¡u%s¡v¡H',
+               'mess.copy_after' => '½Æ»s¡u%s¡v¨ì¡u%s¡v¤§«á¡H',
+               'mess.copycb_into' => '±q°Å¶K襤½Æ»s©Ò¦³¤¸¥ó¡]%s¡^¶i¤J¡u%s¡v¡H',
+               'mess.copycb_after' => '±q°Å¶K襤½Æ»s©Ò¦³¤¸¥ó¡]%s¡^¨ì¡u%s¡v¤§«áªº¦ì¸m¡H',
+               'mess.movecb_into' => '±q°Å¶K襤²¾°Ê©Ò¦³¤¸¥ó¡]%s¡^¶i¤J¡u%s¡v¡H',
+               'mess.movecb_after' => '±q°Å¶K襤²¾°Ê©Ò¦³¤¸¥ó¡]%s¡^¨ì¡u%s¡v¤§«áªº¦ì¸m¡H',
+               'rm.menu' => '[¿ï³æ]',
+               'rm.saveDoc' => 'Àx¦s¤å¥ó',
+               'rm.saveDocShow' => 'Àx¦s¤å¥ó¤Î¹wÄýºô­¶',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Àx¦s¤ÎÃö³¬¤å¥ó',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Àx¦s¤ÎÃö³¬©Ò¦³¤å¥ó',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Àx¦s¤å¥ó¤Î«Ø¥ß¤å¥ó',
+               'rm.closeDoc' => 'Ãö³¬¤å¥ó',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Ãö³¬©Ò¦³¤å¥ó',
+               'rm.clearCache_clearCache' => '²M°£©Ò¦³§Ö¨úÀÉ®×',
+               'rm.clearCache_thisPage' => '¦¹ºô­¶',
+               'rm.clearCache_pages' => '²M°£ºô­¶§Ö¨úÀÉ®×',
+               'rm.clearCache_all' => '²M°£©Ò¦³§Ö¨úÀÉ®×',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => '²M°£¦b typo3conf/ ¤¤ªº§Ö¨ú®×',
+               'rm.adminFunctions' => 'ºÞ²z¥\\¯à',
+               'rm.edit' => '½s¿è',
+               'rm.delete' => '§R°£',
+               'buttons.logout' => 'µn¥X',
+               'buttons.selMenu_modules' => '¼Ò²Õ',
+               'buttons.clear' => '²M°£',
+               'buttons.clipboard' => '°Å¶Kï',
+               'cm.copy' => '½Æ»s',
+               'cm.cut' => '°Å¤U',
+               'cm.view' => 'Åã¥Ü',
+               'cm.edit' => '½s¿è',
+               'cm.new' => '·s',
+               'cm.pasteinto' => '¶K¶i',
+               'cm.pasteafter' => '¶K¨ì¤§«á',
+               'cm.select' => '¿ï¾Ü',
+               'cm.deselect' => '¤£¿ï¾Ü',
+               'cm.selectto' => '¿ï¾Ü¥H',
+               'cm.deselectto' => 'ÉÛ¿ï¾Ü¥H',
+               'cm.delete' => '§R°£',
+               'cm.hide' => 'ÁôÂÃ',
+               'cm.unhide' => '¤£ÁôÂÃ',
+               'cm.upload' => '¤W¸üÀÉ®×',
+               'cm.rename' => '­«·s©R¦W',
+               'cm.open' => '¶}±Ò',
+               'cm.save' => 'Àx¦s',
+               'cm.unzip' => 'Unzip',
+               'cm.info' => '¸ê°T',
+               'cm.createnew' => '«Ø¥ß·sªº',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file