This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.cz.php
index 984ea47..8688d88 100755 (executable)
 <?php
 /**
  * Core language labels (cz)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['cz'] = Array (
-                       "cm.view" => "Ukázat",
-                       "cm.edit" => "Edit",
-                       "cm.new" => "Nový",
-                       "cm.copy" => "Kopírovat",
-                       "cm.cut" => "Vyjmout",
-                       "cm.pasteinto" => "Vlo\9eit do",
-                       "cm.pasteafter" => "Vlo\9eit za",
-                       "cm.select" => "Vybrat",
-                       "cm.deselect" => "Zru\9ait výbìr",
-                       "cm.selectto" => "Vybrat do",
-                       "cm.deselectto" => "Nevybrat do",
-                       "cm.delete" => "Odstranit",
-                       "cm.upload" => "Upload souborù",
-                       "cm.rename" => "Pøejmenovat",
-                       "cm.open" => "Otevøít",
-                       "cm.save" => "Ulo\9eit",
-                       "cm.unzip" => "Rozbalit",
-                       "cm.info" => "Info",
-                       "cm.createnew" => "Vytvoøit nový",
-                       "buttons.clipboard" => "Schránka",
-                       "buttons.logout" => "Logout",
-                       "buttons.clear" => "Smazat",
-                       "labels.webtabs" => "Stránka #",
-                       "labels.filetabs" => "Slo\9eka #",
-                       "labels.logout" => "V\9edy pou\9eijte logout místo zavøení okna!",
-                       "labels.selectmode" => "Zvolit polo\9eky jedním kliknutím",
-                       "labels.thumbmode" => "Ukazovat náhledy",
-                       "labels.thumbmode_clip" => "Ukazovat náhledy ve schránce",
-                       "labels.copymode" => "Kopírovat polo\9eky místo pøesunutí",
-                       "labels.refresh" => "Znovu nahrát strom stránek ze serveru",
-                       "labels.clearClip" => "Vyma\9ete zvolené prvky ze schránky",
-                       "labels.clipNormal" => "Standardní schránka",
-                       "labels.filelist" => "Pøíslu\9aný seznam souborù",
-                       "labels.dblist" => "Pøíslu\9aný seznam polo\9eek z databáze",
-                       "labels.clip" => "Schránka obsahuje va\9ae zvolené polo\9eky",
-                       "labels.cliptabs" => "Schránka è.",
-                       "labels.removeItem" => "Odstranit polo\9eku",
-                       "labels.inverseSelection" => "Inverzní výbìr",
-                       "labels.selectAll" => "Vybrat v\9ae",
-                       "labels.selectNone" => "Zru\9ait výbìr",
-                       "labels.selected" => "Vybrané",
-                       "labels.items" => "Polo\9eky",
-                       "labels.prevDoc" => "Pøedchozí dokument",
-                       "labels.nextDoc" => "Následující dokument",
-                       "labels.click_menu" => "Kliknutím otevøete menu",
-                       "labels.show_options" => "Ukázat celkové mo\9enosti",
-                       "labels.remove_selected" => "Odstranit zvolené polo\9eky",
-                       "labels.import_clip" => "Pøenést polo\9eky ze schránky",
-                       "labels.move_to_top" => "Posunout zvolenou polo\9eku nahoru",
-                       "labels.upload_files" => "Upload souborù do schránky",
-                       "labels.browse_file" => 'Procházet soubory',
-                       "labels.browse_db" => 'Procházet záznamy',
-                       "labels.minimize" => "Minimalizovat",
-                       "labels.maximize" => "Maximalizovat",
-                       "labels.close" => "Zavøít",
-                       "labels.selectToClip" => "Zvolit polo\9eku do schránky",
-                       "labels.viewItem" => "Ukázat polo\9eku",
-                       "labels.new" => "NOVÝ",
-                       "labels.upload" => "Upload souboru",
-                       "labels.editItem" => "Editovat polo\9eku",
-                       "mess.recIsChanged" => 'Tento záznam byl zmìnìn.
-Opravdu jej chcete zavøít?',
-                       "mess.docIsChanged" => 'Dokument "%s" byl zmìnìn.
-Opravdu jej chcete zavøít?',
-                       "mess.unzip" => 'Opravdu chcete rozbalit soubor "%s"?',
-                       "mess.delete" => 'Opravdu chcete smazat "%s"?',
-                       "mess.deleteClip" => 'Opravdu chcete smazat V\8aECHNY prvky (%s) ve schránce?',
-                       "mess.permChanges" => 'Zmìnila se va\9ae pøístupová práva.
-Mìli byste zavøít a opìt otevøít TYPO3, aby se zmìny mohly projevit!',
-                       "mess.gettingTree" => 'Naèítám strom ze serveru<BR>Prosím èekejte...',
-                       "mess.move_into" => 'Pøesunout "%s" do "%s"?',
-                       "mess.move_after" => 'Pøesunout "%s" za "%s"?',
-                       "mess.copy_into" => 'Zkopírovat "%s" do "%s"?',
-                       "mess.copy_after" => 'Zkopírovat "%s" za "%s"?',
-                       "mess.copycb_into" => 'Zkopírovat v\9aechny prvky (%s) ze schránky do "%s"?',
-                       "mess.copycb_after" => 'Zkopírovat v\9aechny prvky (%s) ze schránky na pozici za "%s"?',
-                       "mess.movecb_into" => 'Pøesunout v\9aechny prvky (%s) ze schránky do "%s"?',
-                       "mess.movecb_after" => 'Pøesunout v\9aechny prvky (%s) ze schránky na pozici za "%s"?',
-                       "mess.refresh_login" => 'Va\9ae pøihlá\9aení pravdìpodobnì vypr\9aelo. 
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'cz' => Array (
+               'labels.openInNewWindow' => 'Otevøít v novém oknì',
+               'labels.goBack' => 'Jdi zpìt',
+               'labels.makeShortcut' => 'Vytvoøit zkratku na tuto stránku?',
+               'labels.lockedRecord' => 'U\9eivatel \'%s\' zaèal upravovat tento záznam pøed %s.',
+               'labels.lockedRecord_content' => 'U\9eivatel \'%s\' zaèal upravovat obsah na této stránce pøed %s.',
+               'labels.showRecords' => 'Ukázat záznamy',
+               'labels.path' => 'Cesta',
+               'labels.upOneLevel' => 'O úroveò nahoru',
+               'labels.enterSearchString' => 'Hledat:',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Tato strana|1 úroveò dolù|2 úrovnì dolù|3 úrovnì dolù|4 úrovnì dolù',
+               'labels.noEditPermission' => 'Bohu\9eel nemáte oprávnìní k této zmìnì.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'Ve formuláøi jsou pole, která nebyla øádnì vyplnìna.
+Tato pole jsou oznaèena \9elutým vykøièníkem.',
+               'labels.fieldsChanged' => 'Ve formuláøi jsou neulo\9eené zmìny!
+Chcete pokraèovat BEZ jejich ulo\9eení?',
+               'labels.showPalettes' => 'Ukázat dal\9aí mo\9enosti (palety)',
+               'labels.showDescriptions' => 'Ukázat popisy polí',
+               'labels.disableRTE' => 'Vypnout roz\9aíøený editor',
+               'labels._CONTROL_' => 'Kontrola',
+               'labels._PATH_' => 'Cesta',
+               'labels.setFields' => 'Nastav pole',
+               'labels.search' => 'Hledej',
+               'labels.author' => 'Autor:',
+               'labels.note' => 'Poznámka:',
+               'labels.category' => 'Kategorie:',
+               'labels.reload' => 'Obnovit',
+               'labels.csv' => 'Stáhnout soubor CSV',
+               'labels.clear_cache' => 'Vymazat mezipamì\9d pro tuto stránku',
+               'labels.no_title' => 'Bez titulu',
+               'labels.cancel' => 'Zpìt',
+               'labels.hidden' => 'Skrytý',
+               'labels.starttime' => 'Start',
+               'labels.endtime' => 'Konec',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min| h| dní| rokù',
+               'labels.menu' => 'Menu:',
+               'labels.showPage' => 'Ukázat stranu',
+               'labels.showList' => 'Ukázat seznam záznamù',
+               'labels.days' => 'dní',
+               'labels.depth_0' => 'Tato stránka',
+               'labels.depth_1' => '1 úroveò',
+               'labels.depth_2' => '2 úrovnì',
+               'labels.depth_3' => '3 úrovnì',
+               'labels.refresh' => 'Znovu nahrát strom ze serveru',
+               'labels.close' => 'Zavøít',
+               'labels.new' => 'NOVÝ',
+               'labels.selected' => 'Vybrané',
+               'labels.items' => 'Polo\9eky',
+               'labels.remove_selected' => 'Odstranit zvolené polo\9eky',
+               'labels.move_to_top' => 'Posunout zvolenou polo\9eku nahoru',
+               'labels.browse_file' => 'Procházet soubory',
+               'labels.browse_db' => 'Procházet záznamy',
+               'labels.generalOptions' => 'V\9aeobecná nastavení:',
+               'labels.allTables' => '[V\9aechny tabulky]',
+               'labels.moreOptions' => 'Více mo\9eností...',
+               'labels.noMatchingValue' => 'SOUÈASNÁ HODNOTA NENÍ DOSTUPNÁ (%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Ukazovat náhledy ve schránce',
+               'labels.copymode' => 'Kopírovat polo\9eky místo pøesunutí',
+               'labels.clipNoEl' => '\8eádné prvky',
+               'labels.cliptabs' => 'Schránka è.',
+               'labels.removeItem' => 'Odstranit polo\9eku',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'prohlí\9eeè prvkù TYPO3',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Ukázat polo\9eku',
+               'show_item.php.file' => 'Soubor',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Rozmìry',
+               'show_item.php.filesize' => 'Velikost',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP PROSTOR',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Nový záznam',
+               'db_new.php.after' => 'za',
+               'db_new.php.inside' => 'dovnitø',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Pøenos souborù',
+               'file_upload.php.submit' => 'Pøenos souborù',
+               'file_upload.php.files' => 'souborù',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Pøejmenovat',
+               'file_rename.php.submit' => 'Pøejmenovat',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Upravit',
+               'file_edit.php.submit' => 'Ulo\9eit',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Ulo\9eit a zavøít',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Tento typ souboru nelze upravovat.<br />Soubor musí mít pøíponu:<br /><br /> <b>%s</b>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Nová slo\9eka',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Vytvoøit slo\9eky',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'slo\9eky',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Vytvoøit soubor',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Vytvoøit nový textový soubor',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Chyba v cestì pro pøenos',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Nenalezena slo\9eka pro pøenos. Mìli byste nejdøíve vytvoøit doèasnou slo\9eku ("_temp_") v koøenovém adresáøi nìkterého z va\9aich pøipojení!',
+               'mess.redraw' => 'Pøekreslení stránky zru\9aí souèasná data. Chcete pokraèovat?',
+               'mess.delete' => 'Opravdu chcete smazat "%s"?',
+               'mess.deleteClip' => 'Opravdu chcete smazat V\8aECHNY prvky (%s) ve schránce?',
+               'mess.refresh_login' => 'Va\9ae pøihlá\9aení pravdìpodobnì vypr\9aelo. 
 Chcete jej obnovit?',
-                       "mess.miss_field" => 'Následující pole nejsou øádnì vyplnìna:
-',
-                       "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokument "%s" obsahuje pole, která nejsou øádnì vyplnìna:%s
-
-Neulo\9eeno!',
-                       "rm.menu" => "[menu]",
-                       "rm.saveDoc" => "Ulo\9eit dokument",
-                       "rm.saveAllDocs" => "Ulo\9eit v\9aechny dokumenty",
-                       "rm.saveCloseDoc" => "Ulo\9eit a zavøít dokument",
-                       "rm.saveCloseAllDocs" => "Ulo\9eit a zavøít v\9aechny dokumenty",
-                       "rm.saveDocShow" => 'Ulo\9eit dokument a ukázat stranu',
-                       "rm.closeDoc" => "Zavøít dokument",
-                       "rm.closeAllDocs" => "Zavøít v\9aechny dokumenty",
-                       "rm.viewDoc" => "Ukázat dokument",
-                       "rm.clearCache_pages" => "Smazat cache stránky",
-                       "rm.clearCache_all" => "Smazat celou cache",
-                       "rm.edit" => "Editovat",
-                       "rm.delete" => "Smazat",
-                       "rm.upload" =>  "Upload souborù",
-                       "labels.path" => "Cesta",
-                       "labels.upOneLevel" => "O úroveò nahoru",
-                       "labels.enterSearchString" => "Hledat:",
-                       "labels.reload" => "Znovunaèíst",
-                       "labels.clear_cache" => "Smazat cache pro tuto stranu",
-                       "labels.no_title" => "Bez titulu",
-                       "labels.cancel" => "Zpìt",
-                       "labels.hidden" => "Skrytý",
-                       "labels.starttime" => "Start",
-                       "labels.endtime" => "Konec",
-                       "labels.minutesHoursDaysYears" => " min| h| dní| rokù",
-                       "labels.menu" => "Menu:",
-                       "labels.days" => "dní",
-                       "labels.enterSearchLevels" => "Tato strana|1 úroveò dolù|2 úrovnì dolù|3 úrovnì dolù|4 úrovnì dolù",
-                       "labels.noEditPermission" => "Bohu\9eel nemáte oprávnìní k této zmìnì.",
-                       "labels.fieldsMissing" => "Ve formuláøi jsou pole, která nebyla øádnì vyplnìna. Tato pole jsou oznaèena \9elutým vykøièníkem.",
-                       "labels._CONTROL_" => "Kontrola",
-                       "labels._PATH_" => "Cesta",
-                       "labels.setFields" => "Nastav pole",
-                       "labels.search" => "Hledej",
-                       "labels.author" => "Autor:",
-                       "labels.note" => "Poznámka:",
-                       "labels.category" => "Kategorie:",
-                       "labels.csv" => "Download souboru CSV",
-                       "labels.showPage" => "Ukázat stranu",
-                       "show_item.php.viewItem" => "Vidìt polo\9eku",
-                       "show_item.php.file" => "Soubor",
-                       "show_item.php.dimensions" => "Rozmìry",
-                       "show_item.php.filesize" => "Velikost",
-                       "show_item.php.ftp_area" => "OBLAST FTP",
-                       "db_new.php.pagetitle" => "Nový záznam",
-                       "db_new.php.after" => "za",
-                       "db_new.php.inside" => "dovnitø",
-                       "file_upload.php.pagetitle" => "Upload souborù",
-                       "file_upload.php.submit" => "Upload souborù",
-                       "file_upload.php.files" => "souborù",
-                       "file_rename.php.pagetitle" => "Pøejmenovat",
-                       "file_rename.php.submit" => "Pøejmenovat",
-                       "file_edit.php.pagetitle" => "Editovat",
-                       "file_edit.php.submit" => "Ulo\9eit",
-                       "file_edit.php.saveAndClose" => "Ulo\9eit a zavøít",
-                       "file_edit.php.coundNot" => "Tento typ souboru nelze editovat.<BR>Soubor musí mít extenzi:<BR><BR> <b>%s</b>",
-                       "file_newfolder.php.pagetitle" => "Nová slo\9eka",
-                       "file_newfolder.php.submit" => "Vytvoøit slo\9eky",
-                       "file_newfolder.php.folders" => "slo\9eky",
-                       "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Vytvoøit soubor",
-                       "file_newfolder.php.newfile" => "Vytvoøit nový textový soubor",
-                       "file_clipupload.php.warning_head" => "Chyba v cestì pro upload",
-                       "file_clipupload.php.warning" => 'Nenalezena slo\9eka pro upload. Mìli byste nejdøíve vytvoøit a doèasnou slo\9eku ("_temp_") v koøenovém adresáøi nìkterého z va\9aich pøipojení!',
-                       "mess.redraw" => "Pøekreslení stránky zru\9aí souèasná data. Chcete pokraèovat?",
-                       "mess.start_typo3" => 'Chcete spustit rozhraní TYPO3 teï hned? 
-(Trvá to asi minutu, dvì)',
-                       "mess.close_login" => "Pravdìpodobnì tuto obrazovku nepotøebujete, proto nespustili-li jste ji\9e TYPO3, mù\9eete toto okno zavøít.",
-
+               'mess.noSelItemForEdit' => 'Pøed úpravami vyberte prosím jednu nebo více polo\9eek v seznamu.',
+               'mess.onChangeAlert' => 'Tato zmìna zpùsobí, \9ee nìkteré z polí ve formuláøi nebudou dostupné.
+Chcete nyní zmìnu ulo\9eit, abyste obnovili zobrazení?',
+               'mess.move_into' => 'Pøesunout "%s" do "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Pøesunout "%s" za "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Zkopírovat "%s" do "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Zkopírovat "%s" za "%s"?',
+               'mess.copycb_into' => 'Zkopírovat v\9aechny prvky (%s) ze schránky do "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Zkopírovat v\9aechny prvky (%s) ze schránky na pozici za "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Pøesunout v\9aechny prvky (%s) ze schránky do "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Pøesunout v\9aechny prvky (%s) ze schránky na pozici za "%s"?',
+               'rm.menu' => '[menu]',
+               'rm.saveDoc' => 'Ulo\9eit dokument',
+               'rm.saveDocShow' => 'Ulo\9eit dokument a ukázat stránku',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Ulo\9eit a zavøít dokument',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Ulo\9eit a zavøít v\9aechny dokumenty',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Ulo\9eit dokument a vytvoøit nový',
+               'rm.closeDoc' => 'Zavøít dokument',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Zavøít v\9aechny dokumenty',
+               'rm.clearCache_clearCache' => 'Vymazat mezipamì\9d',
+               'rm.clearCache_thisPage' => 'Tato stránka',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Vymazat mezipamì\9d stránky',
+               'rm.clearCache_all' => 'Vymazat celou mezipamì\9d',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Vymazat mezipamì\9d v typo3conf/',
+               'rm.adminFunctions' => 'Funkce správce',
+               'rm.edit' => 'Upravit',
+               'rm.delete' => 'Smazat',
+               'buttons.logout' => 'Odhlásit',
+               'buttons.clear' => 'Smazat',
+               'buttons.clipboard' => 'Schránka',
+               'cm.copy' => 'Kopírovat',
+               'cm.cut' => 'Vyjmout',
+               'cm.view' => 'Ukázat',
+               'cm.edit' => 'Upravit',
+               'cm.new' => 'Nový',
+               'cm.pasteinto' => 'Vlo\9eit do',
+               'cm.pasteafter' => 'Vlo\9eit za',
+               'cm.select' => 'Vybrat',
+               'cm.deselect' => 'Zru\9ait výbìr',
+               'cm.selectto' => 'Vybrat do',
+               'cm.deselectto' => 'Nevybrat do',
+               'cm.delete' => 'Odstranit',
+               'cm.hide' => 'Skrýt',
+               'cm.unhide' => 'Odkrýt',
+               'cm.upload' => 'Pøenos souborù',
+               'cm.rename' => 'Pøejmenovat',
+               'cm.open' => 'Otevøít',
+               'cm.save' => 'Ulo\9eit',
+               'cm.unzip' => 'Rozbalit',
+               'cm.info' => 'Info',
+               'cm.createnew' => 'Vytvoøit nový',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file