[TASK] Update ADOdb to 5.18
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb-ru1251.inc.php
1 <?php
2
3 // Russian language file contributed by "Cyrill Malevanov" cyrill#malevanov.spb.ru.
4
5 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
6 'LANG' => 'ru1251',
7 DB_ERROR => 'íåèçâåñòíàÿ îøèáêà',
8 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'óæå ñóùåñòâóåò',
9 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'íåâîçìîæíî ñîçäàòü',
10 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'íåâîçìîæíî óäàëèòü',
11 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'íåâîçìîæíî óäàëèòü (drop)',
12 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'íàðóøåíèå óñëîâèé ïðîâåðêè',
13 DB_ERROR_DIVZERO => 'äåëåíèå íà 0',
14 DB_ERROR_INVALID => 'íåïðàâèëüíî',
15 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'íåêîððåêòíàÿ äàòà èëè âðåìÿ',
16 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'íåêîððåêòíîå ÷èñëî',
17 DB_ERROR_MISMATCH => 'îøèáêà',
18 DB_ERROR_NODBSELECTED => 'ÁÄ íå âûáðàíà',
19 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'íå ñóùåñòâóåò ïîëå',
20 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'íå ñóùåñòâóåò òàáëèöà',
21 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'ÑÓÁÄ íå â ñîñòîÿíèè',
22 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'íå íàéäåíî',
23 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'íå çàáëîêèðîâàíî',
24 DB_ERROR_SYNTAX => 'ñèíòàêñè÷åñêàÿ îøèáêà',
25 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'íå ïîääåðæèâàåòñÿ',
26 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ñ÷åò÷èê çíà÷åíèé â ñòðîêå',
27 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'íåïðàâèëüíàÿ DSN',
28 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'ñîåäèíåíèå íåóñïåøíî',
29 0 => 'íåò îøèáêè', // DB_OK
30 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'ïðåäîñòàâëåíî íåäîñòàòî÷íî äàííûõ',
31 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðàñøèðåíèå íå íàéäåíî',
32 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'íå ñóùåñòâóåò ÁÄ',
33 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'íåäîñòàòî÷íî ïðàâ äîñòóïà'
34 );
35 ?>