Updated adodb syysext to upstream version 5.0.8a.
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb_th.inc.php
1 <?php
2 // by Trirat Petchsingh <rosskouk#gmail.com>
3 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
4 'LANG' => 'th',
5 DB_ERROR => 'error ไม่รู้สาเหตุ',
6 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'มีà¹?ลà¹\89ว',
7 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'สร้างไม่ได้',
8 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'ลบไม่ได้',
9 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'drop ไม่ได้',
10 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'constraint violation',
11 DB_ERROR_DIVZERO => 'หาà¸?à¸\94à¹\89วยสูà¸?',
12 DB_ERROR_INVALID => 'ไม่ valid',
13 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'วันที่ เวลา ไม่ valid',
14 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'เลขไม่ valid',
15 DB_ERROR_MISMATCH => 'mismatch',
16 DB_ERROR_NODBSELECTED => 'à¹\84มà¹\88à¹\84à¸\94à¹\89à¹\80ลือà¸?à¸?าà¸\99à¸\82à¹\89อมูล',
17 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'ไม่มีฟีลด์นี้',
18 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'ไม่มีตารางนี้',
19 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'DB backend not capable',
20 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'ไม่พบ',
21 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'à¹\84มà¹\88à¹\84à¸\94à¹\89ลà¹\8aอà¸?',
22 DB_ERROR_SYNTAX => 'ผิด syntax',
23 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'ไม่ support',
24 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'value count on row',
25 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'invalid DSN',
26 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'ไม่สามารถ connect',
27 0 => 'no error', // DB_OK
28 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'ข้อมูลไม่เพียงพอ',
29 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ไม่พบ extension',
30 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'ไม่มีข้อมูลนี้',
31 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'permissions ไม่พอ'
32 );
33 ?>