Updated adodb syysext to upstream version 5.0.8a.
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb-pl.inc.php
1 <?php
2
3 // Contributed by Grzegorz Pacan <gp#dione.cc>
4
5 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
6 'LANG' => 'pl',
7 DB_ERROR => 'niezidentyfikowany b³±d',
8 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'ju¿ istniej±',
9 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'nie mo¿na stworzyæ',
10 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'nie mo¿na usun±æ',
11 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'nie mo¿na porzuciæ',
12 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'pogwa³cenie uprawnieñ',
13 DB_ERROR_DIVZERO => 'dzielenie przez zero',
14 DB_ERROR_INVALID => 'b³êdny',
15 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'b³êdna godzina lub data',
16 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'b³êdny numer',
17 DB_ERROR_MISMATCH => 'niedopasowanie',
18 DB_ERROR_NODBSELECTED => 'baza danych nie zosta³a wybrana',
19 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'nie znaleziono pola',
20 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'nie znaleziono tabeli',
21 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'nie zdolny',
22 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'nie znaleziono',
23 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'nie zakmniêty',
24 DB_ERROR_SYNTAX => 'b³±d sk³adni',
25 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'nie obs³uguje',
26 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'warto¶æ liczona w szeregu',
27 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'b³êdny DSN',
28 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'po³±czenie nie zosta³o zrealizowane',
29 0 => 'brak b³êdów', // DB_OK
30 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'niedostateczna ilo¶æ informacji',
31 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'nie znaleziono rozszerzenia',
32 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'nie znaleziono bazy',
33 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'niedostateczne uprawnienia'
34 );
35 ?>