Updated sysext/lang/
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_csh_sysfilem.php
1 <?php
2 /**
3 * Default TCA_DESCR for "sys_filemounts"
4 * TYPO3 CVS ID: $Id$
5 */
6
7 $LOCAL_LANG = Array (
8 'default' => Array (
9 '.description' => 'Filemounts describe a filepath on the server, relative or absolute.',
10 '.details' => 'By creating a file mount record and placing a reference to it in a Backend usergroup you can allow a user access to the file mount in the File>List module.
11 You need to create and set at least one filemount with a folder \'_temp_\' in it if you want users to upload files through the webbrowser.
12 Filemounts may also configure access to a path on the server to which the user has FTP-access. Just remember to set file-permissions on the server correctly so the webserver user (which PHP is running as) has at least read access to the FTP-dir.',
13 '_.seeAlso' => 'be_users,
14 be_groups',
15 'title.description' => 'Enter a title for the filemount',
16 'path.description' => 'Enter the path of the filemount, relative or absolute depending on the settings of BASE.',
17 'path.details' => 'If BASE is set to relative, the path mounted is found in the subfolder "fileadmin/" of the website. Then you should enter the subfolder in "fileadmin/" as path. For instance if you want to mount access to "fileadmin/user_uploads/all/" then enter the value "user_uploads/all" as the value of PATH.
18 If BASE is absolute you should enter the absolute path on the server, eg. "/home/ftp_upload" or "C:/home/ftp_upload".
19
20 <strong>Notice:</strong> In any case, make sure the webserver user which PHP is running as has <em>at least</em> read-access to the path. If not, the mount will simply not appear without any warnings.
21 If you have problems - especially with absolute mounts - try to mount something "simple" like a relative path in fileadmin. If that is working well, try the absolute path.
22
23 Your PHP-configuration may also impose other restrictions on you if safe-mode like features are enabled. Then use relative paths.',
24 '_path.seeAlso' => 'sys_filemounts:base',
25 'hidden.description' => 'Use this option to temporarily disable the filemount.',
26 'hidden.details' => 'All backend users using the mount will not have access anymore. This includes \'Admin\'-users.',
27 'base.description' => 'Determines whether the value of the PATH field is to be recognized as an absolute path on the server or a path relative to the fileadmin/ subfolder to the website.',
28 '_base.seeAlso' => 'sys_filemounts:path',
29 ),
30 'dk' => Array (
31 ),
32 'de' => Array (
33 ),
34 'no' => Array (
35 ),
36 'it' => Array (
37 ),
38 'fr' => Array (
39 ),
40 'es' => Array (
41 ),
42 'nl' => Array (
43 ),
44 'cz' => Array (
45 ),
46 'pl' => Array (
47 ),
48 'si' => Array (
49 ),
50 'fi' => Array (
51 '.description' => 'Tiedostoasetukset (filemount) kuvaavattiedostopolkua palvelimella, relatiivista tai absoluuuttista.',
52 '.details' => 'Luomalla tiedostoasetus tiedon ja asettamalla sen viitteeksi Tausta käyttäjäjoukolla voit antaa käyttäjäoikeuksia tiedostoasetuksille File->List aliohjelmassa.
53 Sinun tulee luoda vähintään yksi tiedostoasetus jossa hakemistona on \'_temp_\' jotta käyttäjä pystyvät myös viemään tiedostoja palvelimelle.
54 Tiedostoasetuksella voidaan konfiguroida ,yös polku jonne käyttäjällä on FTP-oikeus. Muista vain asettaa tiedosto-oikeudetoikein siten että www-palvelinkäyttäjä (millä PHP toimii) on vähintäin luku oikeus FTP-hakemistoon.',
55 'title.description' => 'Anna tiedostoasetuksen (Filemount) nimi',
56 'path.description' => 'Anna tiedostoasetusten polku, joko relatiivinen tai absoluuttinen, riippuen BASE asetuksista.',
57 'path.details' => 'Jos Base on asetettu relatiiviseksi, voimassa oleva polku löytyy hakemiston fileadmin/ alta www-palvelimessa.
58 Näin ollen Sinun tulee asettaa hakemisto \'fileadmin/\' poluksi. Esimerkiksi jos haluat tiedostoasetukseksi "fileadmin/user_upload/all/" on Sinun annettava PATH tiedoksi "user_upload/all/".
59 Jos BASE on absoluuttinen, on Sinun annettava absoluuttinen polku palvelimessa, esim. /home/ftp_upload" tai "C:/home/ftp_upload".
60
61 <strong>Huomautus:</strong> Kaikissa tapuksissa, varmista että palvelinkäyttäjä jolla PHP toimii on <em>ainakint</em> luku-oikeudet polkuun. Jos näin ei ole, tiedostoasetukset eivät yksinkertaisesti tule näkyviin eikä varoituksia.
62 Jos Sinulla on ongelmia - erityisesti absoluuttisten asetusten kanssa - yrita asettaa jotain \'yksinkertaista\' kuten relatiivinen asetus fileadmin hakemiston sisällä. Jos tämätoimii oikein yritä asettaa absoluuttinen polku.
63
64 Voi olla että myös PHP-asetukset aiheuttavat rajoituksia Sinulle. kuten esimerkikis safe-moodi asetukset. Käytä silloin relatiivisia asetuksia.',
65 'hidden.description' => 'Käytä tätä vaihtoehtoa poistaaksesi tiedostoasetukset väliaikaisesti.',
66 'hidden.details' => 'Kenelläkään taustkäyttäjälle ei ole enää oikeuksia tiedostoasetukseen. Tämä koskee myös \'Admin\'-käyttäjiä.',
67 'base.description' => 'Tällä päätellään onko PATH kentän tieto tunnistettava absoluuttiseksi vai relatiiviseksi poluksi fileadmin/ hakemiston alla olevaksi alihakemistoksi',
68 ),
69 'tr' => Array (
70 ),
71 'se' => Array (
72 ),
73 'pt' => Array (
74 ),
75 'ru' => Array (
76 ),
77 'ro' => Array (
78 ),
79 'ch' => Array (
80 ),
81 'sk' => Array (
82 ),
83 'lt' => Array (
84 ),
85 'is' => Array (
86 ),
87 'hr' => Array (
88 '.description' => 'Poveznice (filemounts) opisuje putanju na poslu\9eitelju, relativnu ili apsolutnu.',
89 '.details' => 'Kreiranjem zapisa poveznice i postavljenjem reference na nju unutar pozadinske grupe korisnika mo\9eemo dozvoliti korisnicima da koriste poveznicu unutar Datoteka>Popis (File>List) modula.
90 Trebate kreirati i postaviti barem jednu poveznicu s pretincem \'_temp_\' ukoliko \9eelite da korisnici mogu prenositi datoteke putem web preglednika.
91 Poveznice takoðer mogu konfigurirati putanju tako da se mo\9ee pristupati datotekama do kojih korisnici imaju FTP pristup. Nemojte zaboraviti postaviti dozvole nad datotekama tako da korisnik, pod èijim ovlastima je pokrenut web poslu\9eitelj, mo\9ee imati barem dozvolu èitanja.',
92 '_.seeAlso' => 'be_korisnici,
93 be_grupe',
94 'title.description' => 'Unesite naslov za poveznicu',
95 'path.description' => 'Unesite putanju poveznice, relativnu ili apsolutnu u zavisnosti od postavljenje opcije BASE.',
96 'path.details' => 'Ukoliko je BASE opcija postavljena kao relativna onda putanja pokazuje na potpretinac "fileadmin/" web sjedi\9ata. Tada morate unjeti potpretinac unutar "fileadmin/" kao putanju. Na primjer \9eelite li povezati pristup do "fileadmin/user_uploads/all/" onda unesite vrijednost "user_uploads/all" kao vrijednost putanje.
97 Ukoliko je BASE opcija postavljena kao apsolutna onda ptrbate unjeti apsolutnu putanju na poslu\9eitelju, npr. "/home/ftp_upload" ili "C:/home/ftp_upload".
98
99 <strong>Napomena:</strong> U svakom sluèaju budite sigurni da korisnik pod èijim ovlastima je pokrenut web poslu\9eitelj ima <em>najmanje>7em> prava èitanja unesene putanje. Ukoliko nema tih prava povezani sadr\9eaj neæe se pojaviti bez ikakvih upozorenja.
100 Imate li problema - posebno s apsolutnim povezivanjem - poku\9aajete povezati ne\9ato "jednostavnije" kao \9ato je relativna ptanja unutar fileadmin pretinca. Ukoliko to radi ispravno probajte s apsolutnom putanjom.
101
102 Va\9aa PHP konfiguracija takoðer mo\9ee nametnuti odreðena ogranièenja ukoliko je safe-mod ili slièna znaèajka omoguæena. Tada koristite ralativnu putanju.',
103 '_path.seeAlso' => 'sys_filemounts:base',
104 'hidden.description' => 'Kori\9atenjem ove opvije privremeno onemoguæavate poveznicu.',
105 'hidden.details' => 'Svi pozadinski korisnici koriste',
106 'base.description' => 'Odreðuje da li æe vrijednost PATH polja biti prepoznat kao apsolutni put na poslu\9eitelju ili relativni put u odnosu na fileadmin/ podpretinac web sjedi\9ata.',
107 '_base.seeAlso' => 'sys_filemounts:path',
108 ),
109 'hu' => Array (
110 ),
111 'gl' => Array (
112 ),
113 'th' => Array (
114 ),
115 'gr' => Array (
116 ),
117 'hk' => Array (
118 ),
119 'eu' => Array (
120 ),
121 'bg' => Array (
122 ),
123 'br' => Array (
124 ),
125 'et' => Array (
126 ),
127 'ar' => Array (
128 ),
129 'he' => Array (
130 ),
131 'ua' => Array (
132 ),
133 );
134 ?>