Added $Id$ keywords, cleaned up comment tags
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_web.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'mlang_labels_tablabel' => 'Webpages and databasecontent',
7 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
8 ),
9 'dk' => Array (
10 'mlang_labels_tablabel' => 'Websider og database-indhold',
11 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
12 ),
13 'de' => Array (
14 'mlang_labels_tablabel' => 'Webseiten und Datenbankinhalt',
15 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
16 ),
17 'no' => Array (
18 'mlang_labels_tablabel' => 'Websider og database-innhold',
19 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
20 ),
21 'it' => Array (
22 'mlang_labels_tablabel' => 'Pagine web e contenuto database',
23 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
24 ),
25 'fr' => Array (
26 'mlang_labels_tablabel' => 'Pages web et contenu base de données',
27 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
28 ),
29 'es' => Array (
30 'mlang_labels_tablabel' => 'Páginas web y contenido de la base de datos',
31 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
32 ),
33 'nl' => Array (
34 'mlang_labels_tablabel' => 'Webpagina\'s en database-inhoud',
35 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
36 ),
37 'cz' => Array (
38 'mlang_labels_tablabel' => 'Webové stránky a obsah databáze',
39 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
40 ),
41 'pl' => Array (
42 'mlang_labels_tablabel' => 'Struktura witryny',
43 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
44 ),
45 'si' => Array (
46 'mlang_labels_tablabel' => 'Spletne strani in vsebina',
47 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
48 ),
49 'fi' => Array (
50 'mlang_labels_tablabel' => 'WWW-sivut ja tietokannan sisältö',
51 'mlang_tabs_tab' => 'WWW',
52 ),
53 'tr' => Array (
54 'mlang_labels_tablabel' => 'Websayfalarý ve veritabaný içeriði',
55 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
56 ),
57 'se' => Array (
58 'mlang_labels_tablabel' => 'Web-sidor och databasinnehåll',
59 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
60 ),
61 'pt' => Array (
62 'mlang_labels_tablabel' => 'Páginas e conteúdo do banco de dados',
63 'mlang_tabs_tab' => 'Internet',
64 ),
65 'ru' => Array (
66 'mlang_labels_tablabel' => 'Âåá-ñòðàíèöû è çàïèñè áàçû äàííûõ',
67 'mlang_tabs_tab' => 'Âåá',
68 ),
69 'ro' => Array (
70 ),
71 'ch' => Array (
72 'mlang_labels_tablabel' => 'ÍøÒ³ÓëÊý¾Ý¿âÄÚÈÝ',
73 'mlang_tabs_tab' => 'ÍøÕ¾',
74 ),
75 'sk' => Array (
76 'mlang_labels_tablabel' => 'Webstránky a obsah databáze',
77 'mlang_tabs_tab' => 'Web',
78 ),
79 'lt' => Array (
80 'mlang_labels_tablabel' => 'Tinklapiai ir duomenø bazës turinys',
81 'mlang_tabs_tab' => 'Tinklapiai',
82 ),
83 );
84 ?>