Added $Id$ keywords, cleaned up comment tags
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.si.php
1 <?php
2 /**
3 * Core language labels (si)
4 * TYPO3 CVS ID: $Id$
5 */
6
7 $LOCAL_LANG['si'] = Array (
8 "cm.view" => "Prika\9ei",
9 "cm.edit" => "Uredi",
10 "cm.new" => "Novo",
11 "cm.copy" => "Kopiraj",
12 "cm.cut" => "Izre\9ei",
13 "cm.pasteinto" => "Prilepi v",
14 "cm.pasteafter" => "Prilepi za",
15 "cm.select" => "Izberi",
16 "cm.deselect" => "Razveljavi izbor",
17 "cm.selectto" => "Izberi do",
18 "cm.deselectto" => "Razveljavi izbor do",
19 "cm.delete" => "Izbri\9ai",
20 "cm.upload" => 'Prenesi datoteko',
21 "cm.rename" => "Preimenuj",
22 "cm.open" => "Odpri",
23 "cm.save" => "Shrani",
24 "cm.unzip" => "Odpakiraj (unzip)",
25 "cm.info" => "Info",
26 "cm.createnew" => "Ustvari novo",
27 "buttons.clipboard" => "Odlo\9ei\9aèe",
28 "buttons.logout" => "Odjava",
29 "buttons.clear" => "Razveljavi",
30 "labels.webtabs" => "Drevo strani #",
31 "labels.filetabs" => "Drevo map #",
32 "labels.logout" => "Zmeraj se odjavite namesto da zaprete okno!",
33 "labels.selectmode" => "Izberi predmete z enim klikom",
34 "labels.thumbmode" => "Prika\9ei ikone",
35 "labels.thumbmode_clip" => "Prika\9ei ikone predmetov v odlo\9ei\9aèu",
36 "labels.copymode" => "Kopiraj predmete namesto da jih premakne\9a",
37 "labels.refresh" => "Osve\9ei drevo iz stre\9enika",
38 "labels.clearClip" => "Odstrani izbrane predmete iz odlo\9ei\9aèa",
39 "labels.clipNormal" => "Standardno odlo\9ei\9aèe",
40 "labels.filelist" => "Trenutni seznam datotek",
41 "labels.dblist" => "Trenutni seznam map",
42 "labels.clip" => "V odlo\9ei\9aèu so naslednji izbrani predmeti",
43 "labels.cliptabs" => "Odlo\9ei\9aèe #",
44 "labels.removeItem" => "Odstrani predmet",
45 "labels.inverseSelection" => "Obrni izbor",
46 "labels.selectAll" => "Izberi vse",
47 "labels.selectNone" => "Izberi niè",
48 "labels.selected" => "Izbrano",
49 "labels.items" => "Predmeti",
50 "labels.prevDoc" => "Prej\9anji dokument",
51 "labels.nextDoc" => "Naslednji dokument",
52 "labels.click_menu" => "Klikni za meni",
53 "labels.show_options" => "Prika\9ei splo\9ane nastavitve",
54 "labels.remove_selected" => "Odstrani izbrane predmete",
55 "labels.import_clip" => "Prenesi predmete iz odlo\9ei\9aèa",
56 "labels.move_to_top" => "Premakni izbran predmet gor",
57 "labels.upload_files" => 'Prenesi datoteko v odlo¾i¹èe',
58 "labels.minimize" => "Pomanj\9aaj",
59 "labels.maximize" => "Poveèaj",
60 "labels.close" => "Zapri",
61 "labels.selectToClip" => "Izberi predmet v odlo\9ei\9aèe",
62 "labels.viewItem" => "Prika\9ei predmet",
63 "labels.new" => "NOVO",
64 "labels.upload" => "Prenesi datoteko",
65 "labels.browse_file" => 'Razi¹èi datoteke',
66 "labels.browse_db" => 'Razi¹èi zapise',
67 "labels.editItem" => "Uredi predmet",
68 "mess.recIsChanged" => 'Ta zapis je bil spremenjen.
69 Ga \9ae zmeraj \9eelite zapreti?',
70 "mess.docIsChanged" => 'Dokument "%s" je bil spremenjen.
71 Ga \9ae zmeraj \9eelite zapreti?',
72 "mess.unzip" => 'Ste preprièani, da \9eelite odpakirati arhiv "%s"?',
73 "mess.delete" => 'Ste preprièani, da \9eelite izbrisati "%s"?',
74 "mess.deleteClip" => 'Ste preprièani, da \9eelite izbrisati VSE izbrane predmete (%s) v odlo\9ei\9aèu?',
75 "mess.permChanges" => 'Spremenjene so bile varnostne nastavitve.
76 Zapustite in znova odprite TYPO3, da se bodo spremembe upo\9atevale!',
77 "mess.gettingTree" => 'Obnavljam drevo iz stre\9enika<BR>Prosim poèakajte...',
78 "mess.move_into" => 'Premakni "%s" v "%s"?',
79 "mess.move_after" => 'Premakni "%s" za "%s"?',
80 "mess.copy_into" => 'Kopiraj "%s" v "%s"?',
81 "mess.copy_after" => 'Kopiraj "%s" za "%s"?',
82 "mess.copycb_into" => 'Kopiraj vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa v "%s"?',
83 "mess.copycb_after" => 'Kopiraj vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa na pozicijo za "%s"?',
84 "mess.movecb_into" => 'Premakni vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa v "%s"?',
85 "mess.movecb_after" => 'Premakni vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa na pozicijo za "%s"?',
86 "mess.refresh_login" => 'Va\9aa prijave je potekla.
87 Jo \9eelite obnoviti?',
88 "mess.miss_field" => 'Naslednja polja niso pravilno izpolnjena:
89 ',
90 "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokument "%s" vsebuje napaèno izpolnjena polja:%s
91
92 Niè ni shranjeno!',
93 "mess.closeTypo" => 'Zares \9eelite zapustiti TYPO3?',
94 "rm.menu" => "[menu]",
95 "rm.saveDoc" => "Shrani dokument",
96 "rm.saveAllDocs" => "Shrani vse dokumente",
97 "rm.saveCloseDoc" => "Shrani in zapri dokument",
98 "rm.saveCloseAllDocs" => "Shrani in zapri vse dokumente",
99 "rm.saveDocShow" => 'Shrani dokument in poglej stran',
100 "rm.closeDoc" => "Zapri dokument",
101 "rm.closeAllDocs" => "Zapri vse dokumente",
102 "rm.viewDoc" => "Prika\9ei dokument",
103 "rm.clearCache_pages" => "Izprazni strani iz predpomnilnika",
104 "rm.clearCache_all" => "Izprazni celoten predpomnilnik",
105 "rm.edit" => "Uredi",
106 "rm.delete" => "Izbri\9ai",
107 "rm.upload" => "Prenesi datoteke",
108 "labels.enterSearchLevels" => "Ta stran je |1 nivo ni¾je|2 nivoja ni¾je|3 nivoje ni¾je|4 nivoje ni¾je",
109 "labels.noEditPermission" => "Nimate privilegijev, potrebnih za vnos te spremembe.",
110 "labels.fieldsMissing" => "V obrazcu so polja, ki jih ¹e niste pravilno izpolnili. Oznaèena so z rumenim klicajem.",
111 "labels._CONTROL_" => "Kontrola",
112 "labels._PATH_" => "Pot",
113 "labels.setFields" => "Nastavi polja",
114 "labels.search" => "I¹èi",
115 "labels.csv" => "Prenesi CSV datoteko",
116 "labels.showPage" => "Poglej stran",
117 "labels.path" => "Pot",
118 "labels.upOneLevel" => "Nivo vi\9aje",
119 "labels.enterSearchString" => "Vpi\9aite iskalni niz:",
120 "labels.author" => "Avtor:",
121 "labels.note" => "Opomba:",
122 "labels.category" => "Kategorija:",
123 "labels.reload" => "Osve\9ei",
124 "labels.clear_cache" => "Izprazni predpomnilnik za to stran",
125 "labels.no_title" => "Brez naslova",
126 "labels.cancel" => "Preklièi",
127 "labels.hidden" => "Skrito",
128 "labels.starttime" => "Zaèetek",
129 "labels.endtime" => "Konec",
130 "labels.minutesHoursDaysYears" => " min| ura| dan| leto",
131 "labels.menu" => "Menu:",
132 "labels.days" => "dnevi",
133 "show_item.php.viewItem" => "Prika\9ei predmet",
134 "show_item.php.file" => "Datoteka",
135 "show_item.php.dimensions" => "Dimenzije",
136 "show_item.php.filesize" => "Velikost",
137 "show_item.php.ftp_area" => "FTP PODROÈJE",
138 "db_new.php.pagetitle" => "Nov zapis",
139 "db_new.php.after" => "za",
140 "db_new.php.inside" => "v",
141 "file_upload.php.pagetitle" => "Prenesi datoteke",
142 "file_upload.php.submit" => "Prenesi datoteke",
143 "file_upload.php.files" => "datoteke",
144 "file_rename.php.pagetitle" => "Preimenuj",
145 "file_rename.php.submit" => "Preimenuj",
146 "file_edit.php.pagetitle" => "Uredi",
147 "file_edit.php.submit" => "Shrani",
148 "file_edit.php.saveAndClose" => "Shrani in zapri",
149 "file_edit.php.coundNot" => "Te datoteke ne morete urejati.<BR>Datoteka mora imeti konènico:<BR><BR> <b>%s</b>",
150 "file_newfolder.php.pagetitle" => "Nove mape",
151 "file_newfolder.php.submit" => "Ustvari mape",
152 "file_newfolder.php.folders" => "mape",
153 "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Ustvari datoteko",
154 "file_newfolder.php.newfile" => "Ustvari novo tekstovno datoteko",
155 "file_clipupload.php.warning_head" => "Napaka poti za prenos.",
156 "file_clipupload.php.warning" => 'Ni mape za prenos. Ustvarite TEMP-mapo ("_temp_") v svoji osnovni mapi!',
157 "mess.redraw" => "Osve\9eitev strani bo zavrgla vse trenutne podatke. \8eelite nadaljevati?",
158 "mess.start_typo3" => '\8eelite takoj pognati obièajni TYPO3 vmesnik?
159 (Traja minutko ali dve)',
160 "mess.close_login" => "Tega okna najbr\9e ne potrebujete veè. Èe ste \9ee pognali TYPO3, ga lahko zaprete."
161 );
162 ?>