This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_view_help.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'details' => 'Details',
7 'syntax' => 'Syntax',
8 'seeAlso' => 'See also',
9 'goBack' => 'Go back',
10 'fullDescription' => 'See full description of table',
11 'close' => 'Close',
12 'title' => 'TYPO3 Online Help',
13 ),
14 'dk' => Array (
15 'details' => 'Detaljer',
16 'syntax' => 'Format',
17 'seeAlso' => 'Se også',
18 'goBack' => 'Gå tilbage',
19 'fullDescription' => 'Se hele tabelbeskrivelsen',
20 'close' => 'Luk',
21 'title' => 'TYPO3 Online hjælp',
22 ),
23 'de' => Array (
24 'details' => 'Details',
25 'syntax' => 'Syntax',
26 'seeAlso' => 'Siehe auch',
27 'goBack' => 'Zurück',
28 'fullDescription' => 'Komplette Beschreibung der Tabelle ansehen',
29 'close' => 'Schliessen',
30 'title' => 'TYPO3 Online Hilfe',
31 ),
32 'no' => Array (
33 'details' => 'Detaljer',
34 'syntax' => 'Format',
35 'seeAlso' => 'Se også',
36 'goBack' => 'Gå tilbake',
37 'fullDescription' => 'Se hele tabellbeskrivelsen',
38 'close' => 'Lukk',
39 'title' => 'TYPO3 Online Hjelp',
40 ),
41 'it' => Array (
42 'details' => 'Dettagli',
43 'syntax' => 'Sintassi',
44 'seeAlso' => 'Vedi anche',
45 'goBack' => 'Indietro',
46 'fullDescription' => 'Vedi descrizione completa',
47 'close' => 'Chiudi',
48 'title' => 'Typo3 Help Online',
49 ),
50 'fr' => Array (
51 'details' => 'Détails',
52 'syntax' => 'Syntaxe',
53 'seeAlso' => 'Voir aussi',
54 'goBack' => 'Retour',
55 'fullDescription' => 'Voir la description complète de la table',
56 'close' => 'Fermer',
57 ),
58 'es' => Array (
59 'details' => 'Detalles',
60 'syntax' => 'Sintáxis',
61 'seeAlso' => 'Veáse también',
62 'goBack' => 'Regresar',
63 'fullDescription' => 'Ver descripción completa de la tabla',
64 'close' => 'Cerrar',
65 ),
66 'nl' => Array (
67 'details' => 'Details',
68 'syntax' => 'Syntax',
69 'seeAlso' => 'Zie ook',
70 'goBack' => 'Ga terug',
71 'fullDescription' => 'Bekijk volledige omschrijving van deze tabel.',
72 'close' => 'Sluiten',
73 'title' => 'TYPO3 Online Help',
74 ),
75 'cz' => Array (
76 'details' => 'Detaily',
77 'syntax' => 'Syntaxe',
78 'seeAlso' => 'Viz také',
79 'goBack' => 'Jít zpìt',
80 'fullDescription' => 'Zobrazit úplný popis tabulky',
81 'close' => 'Zavøít',
82 'title' => 'Online nápovìda TYPO3',
83 ),
84 'pl' => Array (
85 'details' => 'Szczegó³y',
86 'syntax' => 'Sk³adnia',
87 'seeAlso' => 'Zobacz równie¿',
88 'goBack' => 'Powrót',
89 'fullDescription' => 'Zobacz pe³ny opis tablicy',
90 'close' => 'Zamknij',
91 'title' => 'Pomoc online TYPO3',
92 ),
93 'si' => Array (
94 'details' => 'Podrobnosti',
95 'syntax' => 'Sintaksa',
96 'seeAlso' => 'Glej tudi',
97 'goBack' => 'Pojdi nazaj',
98 'fullDescription' => 'Poglej poln opis tabele',
99 'close' => 'Zapri',
100 ),
101 'fi' => Array (
102 'details' => 'Yksityiskohdat',
103 'syntax' => 'Syntaksi',
104 'seeAlso' => 'Katso myös',
105 'goBack' => 'Takaisin',
106 'fullDescription' => 'Katso koko taulun kuvausta',
107 'close' => 'Sulje',
108 'title' => 'Typo3 online ohjeet',
109 ),
110 'tr' => Array (
111 'details' => 'Ayrntýlar',
112 'syntax' => 'Sözdizimi',
113 'seeAlso' => 'Gör',
114 'goBack' => 'Geri git',
115 'fullDescription' => 'Tablonun tüm tanýtýmýný gör',
116 'close' => 'Kapat',
117 'title' => 'TYPO3 online yardým',
118 ),
119 'se' => Array (
120 'details' => 'Detaljer',
121 'syntax' => 'Syntax',
122 'seeAlso' => 'Se också',
123 'goBack' => 'Gå tillbaka',
124 'fullDescription' => 'Se full förklaring över tabellen',
125 'close' => 'Stäng',
126 'title' => 'Typo3 Online-hjälp',
127 ),
128 'pt' => Array (
129 'details' => 'Detalhes',
130 'syntax' => 'Sintaxe',
131 'seeAlso' => 'Veja também',
132 'goBack' => 'Voltar',
133 'fullDescription' => 'Veja descrição completa da tabela',
134 'close' => 'Fechar',
135 ),
136 'ru' => Array (
137 'details' => 'Äåòàëè',
138 'syntax' => 'Ñèíòàêñèñ',
139 'seeAlso' => 'Ñì. òàêæå',
140 'goBack' => 'Âîçâðàò',
141 'fullDescription' => 'Ñì. ïîëíîå îïèñàíèå',
142 'close' => 'Çàêðûòü',
143 'title' => 'Äèàëîãîâàÿ ïîìîùü TYPO3',
144 ),
145 'ro' => Array (
146 'details' => 'Detalii',
147 'syntax' => 'Sintaxa',
148 'seeAlso' => 'Vezi deasemeni',
149 'goBack' => 'Innapoi',
150 'fullDescription' => 'Vezi descrierea completa a tabelului',
151 'close' => 'Inchide',
152 ),
153 'ch' => Array (
154 'details' => 'Ïêϸ',
155 'syntax' => 'Óï·¨',
156 'seeAlso' => '²ÎÔÄ',
157 'goBack' => '·µ»Ø',
158 'fullDescription' => '²é¿´±í¸ñÏêϸÃèÊö',
159 'close' => '¹Ø±Õ',
160 ),
161 'sk' => Array (
162 'details' => 'Detaily',
163 'syntax' => 'Syntax',
164 'seeAlso' => 'Pozri aj',
165 'goBack' => 'Choï naspä\9d',
166 'fullDescription' => 'Pozri celý popis tabu¾ky',
167 'close' => 'Zavrie\9d',
168 'title' => 'TYPO3 Online Pomoc',
169 ),
170 'lt' => Array (
171 'details' => 'Detalës',
172 'syntax' => 'Sintaksë',
173 'seeAlso' => 'Þiûrëkit taip pat',
174 'goBack' => 'Gráðti atgal',
175 'fullDescription' => 'Þiûrëkite pilna lentelës apraðymà',
176 'close' => 'Uþdaryti',
177 ),
178 'is' => Array (
179 'details' => 'Smáatriði',
180 'syntax' => 'Setningarbygging',
181 'seeAlso' => 'Skoða einnig',
182 'goBack' => 'Til baka',
183 'fullDescription' => 'Skoða nákvæma lýsingu af töflu',
184 'close' => 'Loka',
185 ),
186 'hr' => Array (
187 'details' => 'Detaljnjije',
188 'syntax' => 'Sintaksa',
189 'seeAlso' => 'Pogledaj jo\9a',
190 'goBack' => 'Natrag',
191 'fullDescription' => 'Pogledaj pun opis tablice',
192 'close' => 'Zatvori',
193 'title' => 'TYPO3 online pomoæ',
194 ),
195 'hu' => Array (
196 'details' => 'Részletek',
197 'syntax' => 'Szintaxis',
198 'seeAlso' => 'Lásd még',
199 'goBack' => 'Menj vissza',
200 'fullDescription' => 'A tábla teljes leírásának megtekintése',
201 'close' => 'Bezár',
202 'title' => 'TYPO3 Online Súgó',
203 ),
204 'gl' => Array (
205 ),
206 'th' => Array (
207 'details' => 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´',
208 'syntax' => 'Syntax',
209 'seeAlso' => '´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ',
210 'goBack' => '¡ÅѺä»',
211 'fullDescription' => '´Ù¤Ó͸ԺÒÂẺàµçÁ¢Í§µÒÃÒ§',
212 'close' => '»Ô´',
213 ),
214 'gr' => Array (
215 ),
216 'hk' => Array (
217 'details' => '¸Ô±¡',
218 'syntax' => '»yªk',
219 'seeAlso' => '°Ñ¬Ý',
220 'goBack' => 'ªð¦^',
221 'fullDescription' => 'À˵øªí®æªº§¹¾ã¤¶²Ð',
222 'close' => 'Ãö³¬',
223 'title' => 'TYPO3 ½u¤W¤ä´©',
224 ),
225 'eu' => Array (
226 ),
227 'bg' => Array (
228 'details' => 'Äåòàéëè',
229 'syntax' => 'Ñèíòàêñ',
230 'seeAlso' => 'Âèæ ñúùî',
231 'goBack' => 'Âúðíè ñå',
232 'fullDescription' => 'Âèæ ïúëíî îïèñàíèå íà òàáëèöàòà',
233 'close' => 'Çàòâîðè',
234 'title' => 'TYPO3 îíëàéí ïîìîù',
235 ),
236 'br' => Array (
237 'details' => 'Detalhes',
238 'syntax' => 'Sintaxe',
239 'seeAlso' => 'Veja também',
240 'goBack' => 'Voltar',
241 'fullDescription' => 'Ver descrição completa da tabela',
242 'close' => 'Fechar',
243 'title' => 'Ajuda Online TYPO3',
244 ),
245 'et' => Array (
246 'details' => 'Detailid',
247 'syntax' => 'Süntaks',
248 'seeAlso' => 'Vaata lisaks',
249 'goBack' => 'Tagasi',
250 'fullDescription' => 'Tabeli täiskirjeldus',
251 'close' => 'Sulge',
252 'title' => 'TYPO3 Online Abi',
253 ),
254 'ar' => Array (
255 'details' => 'ÊáÇÕêä',
256 'syntax' => 'ÇäÃåÑ',
257 'seeAlso' => 'ÃæØÑ ÇêÖÇ',
258 'goBack' => 'ÅÑÌÙ',
259 'fullDescription' => 'ÅæØÑ ÇäèÕá ÇäãÇåä ääÌÏèä',
260 'close' => 'Åâáä',
261 'title' => 'åÓÇÙÏÉ Ùäé ÇäçèÇÁ äàà ÊêÈè 3',
262 ),
263 'he' => Array (
264 'details' => 'פרטים',
265 'syntax' => 'תחביר',
266 'seeAlso' => 'ראה גם',
267 'goBack' => 'עבור חזרה',
268 'fullDescription' => 'ראה תיאור מלא של טבלה',
269 'close' => 'סגור',
270 'title' => 'עזרה באינטרנט',
271 ),
272 'ua' => Array (
273 ),
274 'lv' => Array (
275 'details' => 'Sīkāk',
276 'syntax' => 'Sintakse',
277 'seeAlso' => 'Skatīt arī',
278 'goBack' => 'Atgriezties',
279 'fullDescription' => 'Skatīt tabulas pilnu aprakstu',
280 'close' => 'Aizvērt',
281 'title' => 'TYPO3 palīdzība',
282 ),
283 'jp' => Array (
284 ),
285 'vn' => Array (
286 ),
287 );
288 ?>