This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_tools_em.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Extension Manager',
7 'mlang_labels_tabdescr' => 'Manages TYPO3 extensions, which includes plugins, modules, class extensions, configuration code etc. from a central repository.',
8 'mlang_tabs_tab' => 'Ext Manager',
9 ),
10 'dk' => Array (
11 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Extension Manager',
12 'mlang_labels_tabdescr' => 'Håndterer TYPO3 udvidelser hvilket inkluderer plugins, moduler, klasseudvidelser, opsætningskode osv. fra et centralt lager.',
13 'mlang_tabs_tab' => 'Ext. Manager',
14 ),
15 'de' => Array (
16 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Erweiterungs-Manager',
17 'mlang_labels_tabdescr' => 'Verwaltet TYPO3 Erweiterungen, wozu Plugins, Module, Konfiguationen und Übersetzngen zählen.',
18 'mlang_tabs_tab' => 'Ext.-Manager',
19 ),
20 'no' => Array (
21 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Extension Manager',
22 'mlang_labels_tabdescr' => 'Håndterer TYPO3 utvidelser, slik som plugins, moduler, class extensions, konfigurasjonskode mm fra et sentralt lager.',
23 'mlang_tabs_tab' => 'Ext Manager',
24 ),
25 'it' => Array (
26 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Extension Manager',
27 'mlang_labels_tabdescr' => 'Consente di gestire le "estensioni" di TYPO3 (plugin, moduli aggiuntivi, etc) attraverso un repository centrale',
28 'mlang_tabs_tab' => 'Ext Manager',
29 ),
30 'fr' => Array (
31 'mlang_labels_tablabel' => 'Gestionnaire d\'extensions TYPO3',
32 'mlang_labels_tabdescr' => 'Gère les extensions TYPO3, ce qui inclue les plugins, les modules, les extensions de classe, les codes de configuration, ... depuis le serveur central.',
33 'mlang_tabs_tab' => 'Ext Gestion',
34 ),
35 'es' => Array (
36 ),
37 'nl' => Array (
38 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Extensie Manager',
39 'mlang_labels_tabdescr' => 'Beheer van TYPO3 extensies, waaronder plugins, modules, class extensies, configuratie code enz. vanuit een centraal depot.',
40 'mlang_tabs_tab' => 'Ext Manager',
41 ),
42 'cz' => Array (
43 'mlang_labels_tablabel' => 'Správce extenzí TYPO3',
44 'mlang_labels_tabdescr' => 'Spravuje extenze TYPO3, které zahrnují doplòky, moduly, roz\9aíøení tøíd, konfiguraèní kódy apod. z centrálního depozitáøe',
45 'mlang_tabs_tab' => 'Správce ext.',
46 ),
47 'pl' => Array (
48 'mlang_labels_tablabel' => 'Menad¿er rozszerzeñ',
49 'mlang_labels_tabdescr' => 'Zarz±dznie rozsze¿eniami do TYPO3, wliczaj±c wtyczki, modu³y, rozsze¿one klasy, skrypty konfiguracyjne itd. z jednego, centralnego repozytorium.',
50 'mlang_tabs_tab' => 'Menad¿er Ext',
51 ),
52 'si' => Array (
53 ),
54 'fi' => Array (
55 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Lisäpalvelujen Hallinta',
56 'mlang_labels_tabdescr' => 'TYPO3 lisäpalvelujen hallinta, joka sisältää plugin, moduli, luokka lisäykset, konfiguraatio koodeja jne. jotka saadaan keskitetystä kirjastosta.',
57 'mlang_tabs_tab' => 'Lisäpalvelujen Hallinta',
58 ),
59 'tr' => Array (
60 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3 Uzantý Yönetimi',
61 'mlang_labels_tabdescr' => 'TYPO3 Uzantý Yönetimi, Eklentileri, modülleri, uzanti birimlerini, konfigürasyon kodlarýný vs. merkezi repository den içerir.',
62 'mlang_tabs_tab' => 'Uzantý Yönetimi',
63 ),
64 'se' => Array (
65 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3:s verktyg för extra tjänster',
66 'mlang_labels_tabdescr' => 'Upprätthåller TYPO3:s extra tjänster, såsom plugins, moduler, class extensions, konfigurationskoder mm från en central källa.',
67 'mlang_tabs_tab' => 'Tjänstverktyg',
68 ),
69 'pt' => Array (
70 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Gestor de Extensões',
71 'mlang_labels_tabdescr' => 'Gere as extensões do TYPO3, que incluem pluins, módulos, classes, código de configuração, etc. a partir de um depósito central.',
72 'mlang_tabs_tab' => 'Gestor Ext',
73 ),
74 'ru' => Array (
75 'mlang_labels_tablabel' => 'Ìåíåäæåð ðàñøèðåíèé TYPO3',
76 'mlang_labels_tabdescr' => 'Óïðàâëÿåò ïëàãèíàìè, ìîäóëÿìè, êëàññàìè ðàñøèðåíèÿ, êîíôèãóðàöèîííûì êîäîì è äðóãèìè ðàñøèðåíèÿìè èç öåíòðàëüíîãî àðõèâà TYPO3.',
77 'mlang_tabs_tab' => 'Ìåíåäæåð ðàñø.',
78 ),
79 'ro' => Array (
80 'mlang_labels_tablabel' => 'Administratorul de Extensii TYPO3',
81 'mlang_labels_tabdescr' => 'Administreaza extensiile TYPO3, care includ plugin-uri, module, extensii ale claselor, coduri de configurare, etc. dintr-un depozit central.',
82 'mlang_tabs_tab' => 'Administrator Ext',
83 ),
84 'ch' => Array (
85 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3À©Õ¹¹ÜÀíÆ÷',
86 'mlang_labels_tabdescr' => 'TYPO3À©Õ¹¹ÜÀíÆ÷°üÀ¨À´×ÔÒ»¸öÖÐÑë¿âµÄ²å¼þ¡¢Ä£¿é¡¢ÀàÀ©Õ¹ÓëÅäÖôúÂëµÈ.',
87 'mlang_tabs_tab' => 'À©Õ¹¹ÜÀíÆ÷',
88 ),
89 'sk' => Array (
90 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Mana\9eér nadstavieb',
91 'mlang_labels_tabdescr' => 'Spravuje TYPO3 nadstavby a roz\9aírenia, ktoré zahròujú',
92 'mlang_tabs_tab' => 'Mana\9eér nadstavieb',
93 ),
94 'lt' => Array (
95 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Plëtiniø Tvarkyklë',
96 'mlang_labels_tabdescr' => 'Tvarko TYPO3 plëtinius, kuriuos sudaro itarpai, moduliai, klasiø plëtiniai, konfiguraciniai kodai ir kt. ið centrinës saugyklos.',
97 'mlang_tabs_tab' => 'Plëtiniø Tvarkyklë',
98 ),
99 'is' => Array (
100 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3 Viðbætur Umhverfi',
101 'mlang_labels_tabdescr' => 'Stýringar á viðbótum fyrir Typo3. Which includes plugins, modules, class extensions, configuration code etc. from a central repository.',
102 'mlang_tabs_tab' => 'Viðbætur Umhverfi',
103 ),
104 'hr' => Array (
105 'mlang_labels_tablabel' => 'Manager TYPO3 ekstenzija',
106 'mlang_labels_tabdescr' => 'Upravlja TYPO3 ekstenzijama, \9ato ukljuèuje plugine, module, class ekstenzije, konfiguracijski kod i sl. iz centralnog repoztorija.',
107 'mlang_tabs_tab' => 'Ext Manager',
108 ),
109 'hu' => Array (
110 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3 Bõvítménykezelõ',
111 'mlang_labels_tabdescr' => 'A Typo3 bõvítményeit, plugin-jeit, moduljait kezelheted, telepítheted és konfigurálhatod.',
112 'mlang_tabs_tab' => 'Bõvítménykezelõ',
113 ),
114 'gl' => Array (
115 ),
116 'th' => Array (
117 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3 ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹà¾ÔèÁàµÔÁ (Extension)',
118 'mlang_labels_tabdescr' => '¨Ñ´¡Òà Êèǹà¾ÔèÁàµÔÁ ¢Í§ Typo3 «Ö觻ÃСͺ´éÇ »Ñé¡ÍÔ¹ âÁ´ÙÅ ¤ÅÒÊ µé¹ÃÐËÑÊ»ÃѺáµè§ áÅÐÍ×è¹æ ¨Ò¡·Õèà¡çºÊèǹ¡ÅÒ§',
119 'mlang_tabs_tab' => '¼Ùé¨Ñ´¡Òà Ext',
120 ),
121 'gr' => Array (
122 ),
123 'hk' => Array (
124 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3©µ¦ù¤u¨ãºÞ²z­û',
125 'mlang_labels_tabdescr' => 'ºÞ²zTypo3ªº©µ¦ù¤u¨ã¡A¥]¬A¨Ó¦Û¤¤¥¡µ{¦¡®wªºÔX¤J¦¡¤¸¥ó¡B¼Ò²Õ¡B¤ÀÃþ©µ¦ù¤u¨ã¡B½Õ¸û½s½Xµ¥',
126 'mlang_tabs_tab' => '©µ¦ù¤u¨ãºÞ²z­û',
127 ),
128 'eu' => Array (
129 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3 Extentsio Kudeatzailea',
130 'mlang_labels_tabdescr' => 'Typo3 extentsioak biltegi zentraletik kudeatzen ditu, plugin, modulu, klase extentsioak, konfigurazio kodea, eta abar barne.',
131 'mlang_tabs_tab' => 'Ext Kudeatzailea',
132 ),
133 'bg' => Array (
134 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3 ìåíèäæúð íà ðàçøèðåíèÿòà',
135 'mlang_labels_tabdescr' => 'Óïðàâëåíèå íà Typo3 ðàçøèðåíèÿ, êîéòî âêëþ÷âàò plugins, ìîäóëè, class ðàçøèðåíèÿ, êîíôèãóðàöèîííè êîäîâå è äð. îò öåíòðàëíî õðàíèëèùå.',
136 'mlang_tabs_tab' => 'Ìåíèäæúð íà ðàçøèðåíèÿòà',
137 ),
138 'br' => Array (
139 'mlang_labels_tablabel' => 'Administrador de Extensões do Typo3',
140 'mlang_labels_tabdescr' => 'Administra as extensões do Typo3, que incluem pluins, módulos, classes, código de configuração, etc. a partir de um depósito central.',
141 'mlang_tabs_tab' => 'Adm. de Extensões',
142 ),
143 'et' => Array (
144 'mlang_labels_tablabel' => 'Typo3 laiendite haldur',
145 'mlang_labels_tabdescr' => 'Haldab Typo3 laiendeid, mis sisaldavad pluginaid, mooduleid, klasside laiendeid, konfiguratsiooni koode jne, kesksest varamust.',
146 'mlang_tabs_tab' => 'Laiendite haldur',
147 ),
148 'ar' => Array (
149 'mlang_labels_tablabel' => 'ÅÏÇÑÉ ÇäÅÖÇáÉ Åäé ÊêÈè 3',
150 'mlang_labels_tabdescr' => 'ÅÏÇÑÉ ÅÖÇáÇÊ ÊêÈè 3 ÇäÊê ÊÍÊèê Ùäé ÊÑãêÈÉ ÏÇÎäêÉ , Ñãæ åæ ÇäÃÑãÇæ , ÒêÇÏÉ ÊèÕêáêÉ , ÔáÑÉ åÙÇêÑÉ åæ åÎÒæ ÇäÅÖÇáÇÊ',
151 'mlang_tabs_tab' => 'åÏêÑ ÇäÅÖÇáÉ',
152 ),
153 'he' => Array (
154 'mlang_labels_tablabel' => 'מנהל תוספות TYPO3',
155 'mlang_labels_tabdescr' => 'מנהל תוספות TYPO3, שמכילות התקני-תקע, מודולים, תוספות מחלקה (class extensions), קוד הגדרות וכו\' ממאגר מרכזי.',
156 'mlang_tabs_tab' => 'מנהל תוספות',
157 ),
158 'ua' => Array (
159 ),
160 'lv' => Array (
161 'mlang_labels_tablabel' => 'TYPO3 Paplašinājumu menedžeris',
162 'mlang_tabs_tab' => 'Paplašinājumi',
163 ),
164 'jp' => Array (
165 ),
166 'vn' => Array (
167 ),
168 );
169 ?>