This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_tools.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'mlang_labels_tablabel' => 'Administration and maintenance tools',
7 'mlang_tabs_tab' => 'Tools',
8 ),
9 'dk' => Array (
10 'mlang_labels_tablabel' => 'Administrations- og vedligeholdelses-funktioner',
11 'mlang_tabs_tab' => 'Værktøjer',
12 ),
13 'de' => Array (
14 'mlang_labels_tablabel' => 'Administrations-Funktionen',
15 'mlang_tabs_tab' => 'Tools',
16 ),
17 'no' => Array (
18 'mlang_labels_tablabel' => 'Administrasjons- og vedlikeholds-funksjoner',
19 'mlang_tabs_tab' => 'Verktøy',
20 ),
21 'it' => Array (
22 'mlang_labels_tablabel' => 'Tools per la manutenzione e l\'amministrazione',
23 'mlang_tabs_tab' => 'Tools',
24 ),
25 'fr' => Array (
26 'mlang_labels_tablabel' => 'Outils d\'administration et de maintenance',
27 'mlang_tabs_tab' => 'Outils',
28 ),
29 'es' => Array (
30 'mlang_labels_tablabel' => 'Herramientas de administración y mantenimiento',
31 'mlang_tabs_tab' => 'Herramientas',
32 ),
33 'nl' => Array (
34 'mlang_labels_tablabel' => 'Beheer- en onderhoudswerkset',
35 'mlang_tabs_tab' => 'Werkset',
36 ),
37 'cz' => Array (
38 'mlang_labels_tablabel' => 'Nástroje pro správu',
39 'mlang_tabs_tab' => 'Nástroje',
40 ),
41 'pl' => Array (
42 'mlang_labels_tablabel' => 'Narzêdzia administracyjne',
43 'mlang_tabs_tab' => 'Narzêdzia',
44 ),
45 'si' => Array (
46 'mlang_labels_tablabel' => 'Orodja za administracijo',
47 'mlang_tabs_tab' => 'Orodja',
48 ),
49 'fi' => Array (
50 'mlang_labels_tablabel' => 'Hallinnoinnin ja hoidon työkalut',
51 'mlang_tabs_tab' => 'Työkalut',
52 ),
53 'tr' => Array (
54 'mlang_labels_tablabel' => 'Yönetim ve bakým araçlarý',
55 'mlang_tabs_tab' => 'Araçlar',
56 ),
57 'se' => Array (
58 'mlang_labels_tablabel' => 'Verktyg för administration och underhåll',
59 'mlang_tabs_tab' => 'Verktyg',
60 ),
61 'pt' => Array (
62 'mlang_labels_tablabel' => 'Ferramentas de administração e manutenção',
63 'mlang_tabs_tab' => 'Ferramentas',
64 ),
65 'ru' => Array (
66 'mlang_labels_tablabel' => 'Èíñòðóìåíòû àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ',
67 'mlang_tabs_tab' => 'Èíñòðóìåíòû',
68 ),
69 'ro' => Array (
70 'mlang_labels_tablabel' => 'Instrumente pentru administrare si intretinere',
71 'mlang_tabs_tab' => 'Instrumente',
72 ),
73 'ch' => Array (
74 'mlang_labels_tablabel' => '¹ÜÀíÓëά»¤¹¤¾ß',
75 'mlang_tabs_tab' => '¹¤¾ß',
76 ),
77 'sk' => Array (
78 'mlang_labels_tablabel' => 'Nástroje pre správu a údr\9ebu',
79 'mlang_tabs_tab' => 'Nástroje',
80 ),
81 'lt' => Array (
82 'mlang_labels_tablabel' => 'Administravimo ir prieþiûros árankiai',
83 'mlang_tabs_tab' => 'Árankiai',
84 ),
85 'is' => Array (
86 'mlang_labels_tablabel' => 'Stjórnun og umsjónar verkfæri',
87 'mlang_tabs_tab' => 'Verkfæri',
88 ),
89 'hr' => Array (
90 'mlang_labels_tablabel' => 'Alati za administraciju i odr\9eavanje',
91 'mlang_tabs_tab' => 'Alati',
92 ),
93 'hu' => Array (
94 'mlang_labels_tablabel' => 'Adminisztrációs és karbantartó eszközök',
95 'mlang_tabs_tab' => 'Eszközök',
96 ),
97 'gl' => Array (
98 'mlang_labels_tablabel' => 'Aaqqissuinermut aserfallanneqarnermullu sakkussaq',
99 'mlang_tabs_tab' => 'Sakkussat',
100 ),
101 'th' => Array (
102 'mlang_labels_tablabel' => 'àµÃ×èͧÁ×ÍÊÓËÃѺºÃÔËÒÃáÅлÃѺ»Ãا',
103 'mlang_tabs_tab' => 'à¤Ã×èͧÁ×Í',
104 ),
105 'gr' => Array (
106 ),
107 'hk' => Array (
108 'mlang_labels_tablabel' => 'ºÞ²z¤ÎºûÅ@¤u¨ã',
109 'mlang_tabs_tab' => '¤u¨ã',
110 ),
111 'eu' => Array (
112 'mlang_labels_tablabel' => 'Administrazio eta mantentze tresnak',
113 'mlang_tabs_tab' => 'Tresnak',
114 ),
115 'bg' => Array (
116 'mlang_labels_tablabel' => 'Àäìèíèñòðàöèÿ è èíñòðóìåíòè çà ïîääðúæêà',
117 'mlang_tabs_tab' => 'Èíñòðóìåíòè',
118 ),
119 'br' => Array (
120 'mlang_labels_tablabel' => 'Ferramentas de administração e manutenção',
121 'mlang_tabs_tab' => 'Ferramentas',
122 ),
123 'et' => Array (
124 'mlang_labels_tablabel' => 'Administreerimise ja hoolduse tööristad',
125 'mlang_tabs_tab' => 'Tööriistad',
126 ),
127 'ar' => Array (
128 'mlang_labels_tablabel' => 'èÓÇÆä ÇäÕêÇæÉ è ÇäåÑÇâÈÉ',
129 'mlang_tabs_tab' => 'ÇäèÓÇÆä',
130 ),
131 'he' => Array (
132 'mlang_labels_tablabel' => 'כלים לניהול ותחזוקה',
133 'mlang_tabs_tab' => 'כלים',
134 ),
135 'ua' => Array (
136 ),
137 'lv' => Array (
138 'mlang_labels_tablabel' => 'Administrācijas un apkalpošanas rīki',
139 'mlang_tabs_tab' => 'Rīki',
140 ),
141 'jp' => Array (
142 ),
143 'vn' => Array (
144 ),
145 );
146 ?>