This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_help.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'mlang_labels_tablabel' => 'Help and support',
7 'mlang_tabs_tab' => 'Help',
8 ),
9 'dk' => Array (
10 'mlang_labels_tablabel' => 'Hjælp og support',
11 'mlang_tabs_tab' => 'Hjælp',
12 ),
13 'de' => Array (
14 'mlang_labels_tablabel' => 'Hilfe und Support',
15 'mlang_tabs_tab' => 'Hilfe',
16 ),
17 'no' => Array (
18 'mlang_labels_tablabel' => 'Hjelp og support',
19 'mlang_tabs_tab' => 'Hjelp',
20 ),
21 'it' => Array (
22 'mlang_labels_tablabel' => 'Aiuto e supporto',
23 'mlang_tabs_tab' => 'Aiuto',
24 ),
25 'fr' => Array (
26 'mlang_labels_tablabel' => 'Aide et support technique',
27 'mlang_tabs_tab' => 'Aide',
28 ),
29 'es' => Array (
30 'mlang_labels_tablabel' => 'Ayuda y soporte',
31 'mlang_tabs_tab' => 'Ayuda',
32 ),
33 'nl' => Array (
34 'mlang_labels_tablabel' => 'Help en ondersteuning',
35 'mlang_tabs_tab' => 'Help',
36 ),
37 'cz' => Array (
38 'mlang_labels_tablabel' => 'Nápovìda a podpora',
39 'mlang_tabs_tab' => 'Nápovìda',
40 ),
41 'pl' => Array (
42 'mlang_labels_tablabel' => 'Pomoc i wsparcie',
43 'mlang_tabs_tab' => 'Pomoc',
44 ),
45 'si' => Array (
46 'mlang_labels_tablabel' => 'Pomoè in podpora',
47 'mlang_tabs_tab' => 'Pomoè',
48 ),
49 'fi' => Array (
50 'mlang_labels_tablabel' => 'Help-toiminnot ja tuki',
51 'mlang_tabs_tab' => 'Help-toiminnot',
52 ),
53 'tr' => Array (
54 'mlang_labels_tablabel' => 'Yardým ve destek',
55 'mlang_tabs_tab' => 'Yardým',
56 ),
57 'se' => Array (
58 'mlang_labels_tablabel' => 'Hjälp och support',
59 'mlang_tabs_tab' => 'Hjälp',
60 ),
61 'pt' => Array (
62 'mlang_labels_tablabel' => 'Ajuda e suporte',
63 'mlang_tabs_tab' => 'Ajuda',
64 ),
65 'ru' => Array (
66 'mlang_labels_tablabel' => 'Ñïðàâêà è ïîääåðæêà',
67 'mlang_tabs_tab' => 'Ñïðàâêà',
68 ),
69 'ro' => Array (
70 'mlang_labels_tablabel' => 'Ajutor si suport',
71 'mlang_tabs_tab' => 'Ajutor',
72 ),
73 'ch' => Array (
74 'mlang_labels_tablabel' => '°ïÖúÓëÖ§³Ö',
75 'mlang_tabs_tab' => '°ïÖú',
76 ),
77 'sk' => Array (
78 'mlang_labels_tablabel' => 'Pomoc a podpora',
79 'mlang_tabs_tab' => 'Pomoc',
80 ),
81 'lt' => Array (
82 'mlang_labels_tablabel' => 'Pagalba ir palaikymas',
83 'mlang_tabs_tab' => 'Pagalba',
84 ),
85 'is' => Array (
86 'mlang_labels_tablabel' => 'Hjálp og þjónusta',
87 'mlang_tabs_tab' => 'Hjálp',
88 ),
89 'hr' => Array (
90 'mlang_labels_tablabel' => 'Pomoæ i podr\9aka',
91 'mlang_tabs_tab' => 'Pomoæ',
92 ),
93 'hu' => Array (
94 'mlang_labels_tablabel' => 'Súgó és tanácsadás',
95 'mlang_tabs_tab' => 'Súgó',
96 ),
97 'gl' => Array (
98 'mlang_labels_tablabel' => 'Ikiuut tapersuullu',
99 'mlang_tabs_tab' => 'Ikiuut',
100 ),
101 'th' => Array (
102 'mlang_labels_tablabel' => '¡ÒÃãªéáÅСÒÃãËé¡ÒÃʹѺʹع',
103 'mlang_tabs_tab' => '¡ÒÃãªé',
104 ),
105 'gr' => Array (
106 ),
107 'hk' => Array (
108 'mlang_labels_tablabel' => 'À°§U»P¤ä´©',
109 'mlang_tabs_tab' => 'À°§U',
110 ),
111 'eu' => Array (
112 'mlang_labels_tablabel' => 'Laguntza eta laguntza teknikoa',
113 'mlang_tabs_tab' => 'Laguntza',
114 ),
115 'bg' => Array (
116 'mlang_labels_tablabel' => 'Ïîìîù è ïîääðúæêà',
117 'mlang_tabs_tab' => 'Ïîìîù',
118 ),
119 'br' => Array (
120 'mlang_labels_tablabel' => 'Ajuda e suporte',
121 'mlang_tabs_tab' => 'Ajuda',
122 ),
123 'et' => Array (
124 'mlang_labels_tablabel' => 'Abi ja tugi',
125 'mlang_tabs_tab' => 'Abi',
126 ),
127 'ar' => Array (
128 'mlang_labels_tablabel' => 'åÓÇÙÏÉ è åÓÇæÏÉ',
129 'mlang_tabs_tab' => 'åÓÇÙÏÉ',
130 ),
131 'he' => Array (
132 'mlang_labels_tablabel' => 'עזרה ותמיכה טכנית',
133 'mlang_tabs_tab' => 'עזרה',
134 ),
135 'ua' => Array (
136 ),
137 'lv' => Array (
138 'mlang_labels_tablabel' => 'Palīdzība un atbalsts',
139 'mlang_tabs_tab' => 'Palīdzība',
140 ),
141 'jp' => Array (
142 ),
143 'vn' => Array (
144 ),
145 );
146 ?>