This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_doc.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'mlang_labels_tablabel' => 'Editing of records and documents',
7 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
8 ),
9 'dk' => Array (
10 'mlang_labels_tablabel' => 'Redigering af records og dokumenter',
11 'mlang_tabs_tab' => 'Dok.',
12 ),
13 'de' => Array (
14 'mlang_labels_tablabel' => 'Bearbeiten von Datensätzen und Dokumenten',
15 'mlang_tabs_tab' => 'Dok.',
16 ),
17 'no' => Array (
18 'mlang_labels_tablabel' => 'Redigering av records og dokumenter',
19 'mlang_tabs_tab' => 'Dok.',
20 ),
21 'it' => Array (
22 'mlang_labels_tablabel' => 'Modulo per l\'editing di documenti e record',
23 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
24 ),
25 'fr' => Array (
26 'mlang_labels_tablabel' => 'Edition enregistrements et documents',
27 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
28 ),
29 'es' => Array (
30 'mlang_labels_tablabel' => 'Edición de registros y documentos',
31 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
32 ),
33 'nl' => Array (
34 'mlang_labels_tablabel' => 'Bewerken van records en documenten',
35 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
36 ),
37 'cz' => Array (
38 'mlang_labels_tablabel' => 'Úprava záznamù a dokumentù',
39 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
40 ),
41 'pl' => Array (
42 'mlang_labels_tablabel' => 'Edycja rekordów i dokumentów',
43 'mlang_tabs_tab' => 'Dokumenty',
44 ),
45 'si' => Array (
46 'mlang_labels_tablabel' => 'Urejanje zapisov in dokumentov',
47 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
48 ),
49 'fi' => Array (
50 'mlang_labels_tablabel' => 'Tietueiden ja dokumettien muotoilu',
51 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
52 ),
53 'tr' => Array (
54 'mlang_labels_tablabel' => 'Kayýtlarýn ve dökümanlarýn düzenlenmesi',
55 'mlang_tabs_tab' => 'Döküman',
56 ),
57 'se' => Array (
58 'mlang_labels_tablabel' => 'Ändra element och dokument',
59 'mlang_tabs_tab' => 'Dokument',
60 ),
61 'pt' => Array (
62 'mlang_labels_tablabel' => 'Edição de registos e documentos',
63 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
64 ),
65 'ru' => Array (
66 'mlang_labels_tablabel' => 'Ðåäàêòèðîâàíèå çàïèñåé è äîêóìåíòîâ',
67 'mlang_tabs_tab' => 'Äîê',
68 ),
69 'ro' => Array (
70 'mlang_labels_tablabel' => 'Editarea inregistrarilor si documentelor',
71 'mlang_tabs_tab' => 'Documentatie',
72 ),
73 'ch' => Array (
74 'mlang_labels_tablabel' => '¼Ç¼ÓëÎĵµ±à¼­',
75 'mlang_tabs_tab' => 'Îĵµ',
76 ),
77 'sk' => Array (
78 'mlang_labels_tablabel' => 'Pozmenenie záznamu a dokumentov',
79 'mlang_tabs_tab' => 'Dok',
80 ),
81 'lt' => Array (
82 'mlang_labels_tablabel' => 'Redaguoti dokumantus ir áraðus',
83 'mlang_tabs_tab' => 'Dokumentai',
84 ),
85 'is' => Array (
86 'mlang_labels_tablabel' => 'Ritstýring af skrám og skjölum',
87 'mlang_tabs_tab' => 'Skjal',
88 ),
89 'hr' => Array (
90 'mlang_labels_tablabel' => 'Ureðivanje zapisa i dokumenata',
91 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
92 ),
93 'hu' => Array (
94 'mlang_labels_tablabel' => 'Rekordok és dokumentumok szerkesztése',
95 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
96 ),
97 'gl' => Array (
98 'mlang_labels_tablabel' => 'Allakkat recordsillu aaqqissuinerat',
99 'mlang_tabs_tab' => 'Allakkat',
100 ),
101 'th' => Array (
102 'mlang_labels_tablabel' => '¡ÓÅѧá¡é䢺ѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅáÅÐàÍ¡ÊÒÃ',
103 'mlang_tabs_tab' => 'àÍ¡ÊÒÃ',
104 ),
105 'gr' => Array (
106 ),
107 'hk' => Array (
108 'mlang_labels_tablabel' => '½s¿è°O¿ý©M¤å¥ó',
109 'mlang_tabs_tab' => '¤å¥ó',
110 ),
111 'eu' => Array (
112 'mlang_labels_tablabel' => 'Editatzen erregistro eta dokumentuak',
113 'mlang_tabs_tab' => 'Dok',
114 ),
115 'bg' => Array (
116 'mlang_labels_tablabel' => 'Ðåäàêòèðàíå íà çàïèñè è äîêóìåíòè',
117 'mlang_tabs_tab' => 'Äîê',
118 ),
119 'br' => Array (
120 'mlang_labels_tablabel' => 'Edição de registros e documentos',
121 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
122 ),
123 'et' => Array (
124 'mlang_labels_tablabel' => 'Kirjete ja dokumentide redigeerimine',
125 'mlang_tabs_tab' => 'Doc',
126 ),
127 'ar' => Array (
128 'mlang_labels_tablabel' => 'ÊÙÏêä ÇäÓÌäÇÊ è ÇäèËÇÆâ',
129 'mlang_tabs_tab' => 'èËêâÉ',
130 ),
131 'he' => Array (
132 'mlang_labels_tablabel' => 'עריכה של רשומות ומסמכים',
133 'mlang_tabs_tab' => 'מסמך',
134 ),
135 'ua' => Array (
136 ),
137 'lv' => Array (
138 'mlang_labels_tablabel' => 'Dzēst visas norādes šajā grupā?',
139 'mlang_tabs_tab' => 'Dokumenti',
140 ),
141 'jp' => Array (
142 ),
143 'vn' => Array (
144 ),
145 );
146 ?>