This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.bg.php
1 <?php
2 /**
3 * Core language labels (bg)
4 * TYPO3 CVS ID: $Id$
5 */
6
7 $LOCAL_LANG = Array (
8 'bg' => Array (
9 'labels.openInNewWindow' => 'Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö',
10 'labels.goBack' => 'Íàçàä',
11 'labels.makeShortcut' => 'Ïðåïðàòêà (shortcut) êúì òàçè ñòðàíèöà?',
12 'labels.lockedRecord' => 'Ïîòðåáèòåëÿ \'%s\' çàïî÷íà äà ðåäàêòèðà òîçè çàïèñ ïðåäè %s.',
13 'labels.lockedRecord_content' => 'Ïîòðåáèòåëÿ \'%s\' çàïî÷íà äà ðåäàêòèðà ñúäúðæàíèåòî íà ñòðàíèöàòà ïðåäè %s.',
14 'labels.showRecords' => 'Ïîêàæè çàïèñèòå',
15 'labels.path' => 'Ïúò',
16 'labels.upOneLevel' => 'Åäíî íèâî íàãîðå',
17 'labels.enterSearchString' => 'Íàñòðîéêà íà òúðñåíåòî:',
18 'labels.enterSearchLevels' => 'Òàçè ñòðàíèöà|1 íèâî äîëó|2 íèâî äîëó|3 íèâî äîëó|4 íèâî äîëó',
19 'labels.noEditPermission' => 'Ñúæàëÿâàì, íÿìàòå íåîáõîäèìèòå ïîçâîëåíèÿ äà íàïðàâèòå ïðîìÿíàòà.',
20 'labels.fieldsMissing' => 'Èìà ïîëåòà âúâ ôîðìàòà, êîéòî íå ñà ïîïúëíåíè ïðàâèëíî.
21 Òåçè ïîëåòà ñà ìàðêèðàíè ñ æúëò óäèâèòåëåí çíàê.',
22 'labels.fieldsChanged' => 'Èìà íå çàïàçåíè ïðîìåíè âúâ ôîðìàòà!
23 Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå ÁÅÇ äà çàïàçèòå ïðîìåíèòå?',
24 'labels.showPalettes' => 'Ïîêàç íà âòîðèòå îïöèè (ïàëåòèòå)',
25 'labels.showDescriptions' => 'Ïîêàç íà îïèñàíèåòî íà ïîëåòàòà',
26 'labels.disableRTE' => 'Èçêëþ÷âàíå íà Rich Text Editor (RTE)',
27 'labels._CONTROL_' => 'Êîíòðîë',
28 'labels._PATH_' => 'Ïúò',
29 'labels.setFields' => 'Ïîñòàâÿíå íà ïîëåòà',
30 'labels.search' => 'Òúðñåíå',
31 'labels.author' => 'Àâòîð:',
32 'labels.note' => 'Áåëåæêà:',
33 'labels.category' => 'Êàòåãîðèÿ:',
34 'labels.reload' => 'Ïðåçàðåäè',
35 'labels.csv' => 'Ñâàëÿíå íà CSV ôàéë',
36 'labels.clear_cache' => 'Èç÷èñòâàíå íà êåøà íà òàçè ñòðàíèöà',
37 'labels.no_title' => 'Áåç çàãëàâèå',
38 'labels.cancel' => 'Îòêàç',
39 'labels.hidden' => 'Ñêðèò',
40 'labels.starttime' => 'Ñòàðò',
41 'labels.endtime' => 'Êðàé',
42 'labels.minutesHoursDaysYears' => 'ìèí | ÷àñ | äíè | ãîä',
43 'labels.menu' => 'Ìåíþ:',
44 'labels.showPage' => 'Âèæ óåá ñòðàíèöàòà',
45 'labels.showList' => 'Ïîêàç íà çàïèñàíèÿ ñïèñúê',
46 'labels.days' => 'äíè',
47 'labels.depth_0' => 'Òàçè ñòðàíèöà',
48 'labels.depth_1' => '1 íèâî',
49 'labels.depth_2' => '2 íèâî',
50 'labels.depth_3' => '3 íèâî',
51 'labels.refresh' => 'Ïðåçàðåæäàíå íà äúðâîòî îò ñúðâåðà',
52 'labels.close' => 'Çàòâîðè',
53 'labels.new' => 'ÍÎÂ',
54 'labels.selected' => 'Ñåëåêòèðàí',
55 'labels.items' => 'Àðòèêóëè',
56 'labels.remove_selected' => 'Ïðåìàõíè ñåëåêòèðàíèòå àðòèêóëè',
57 'labels.move_to_top' => 'Ïðåìåñòè ñåëåêòèðàíèòå àðòèêóëè íàãîðå',
58 'labels.browse_file' => 'Ïðåãëåæäàíå çà ôàéëîâå',
59 'labels.browse_db' => 'Ïðåãëåæäàíå çà çàïèñè',
60 'labels.generalOptions' => 'Îñíîâíè îïöèè:',
61 'labels.allTables' => '[Âñè÷êè òàáëèöè]',
62 'labels.moreOptions' => 'Ïîâå÷å îïöèè...',
63 'labels.noMatchingValue' => 'ÍÀÑÒÎßÙÀÒÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÍÅ Å ÄÎÑÒÚÏÍÀ (%s)',
64 'labels.thumbmode_clip' => 'Ïîêàç íà ìàëêè èçîáðàæåíèÿ (Thumbnails) â ClipBoard',
65 'labels.copymode' => 'Êîïèðàé àðòèêóëè âìåñòî äà ñå ìåñòÿò',
66 'labels.clipNoEl' => 'Íÿìà åëåìåíòè',
67 'labels.cliptabs' => 'Clipboard #',
68 'labels.removeItem' => 'Ìàõíè àðòèêóë',
69 'TYPO3_Element_Browser' => 'TYPO3 Åëåìåíòåí áðîóçúð',
70 'show_item.php.viewItem' => 'Âèæ àðòèêóë',
71 'show_item.php.file' => 'Ôàéë',
72 'show_item.php.dimensions' => 'Ðàçìåðè',
73 'show_item.php.filesize' => 'Ðàçìåð',
74 'show_item.php.ftp_area' => 'FTP çîíà',
75 'db_new.php.pagetitle' => 'Íîâ çàïèñ',
76 'db_new.php.after' => 'ïðåäè',
77 'db_new.php.inside' => 'âúòðå',
78 'file_upload.php.pagetitle' => 'Êà÷åíè (Upload) ôàéëîâå',
79 'file_upload.php.submit' => 'Êà÷åíè (Upload) ôàéëîâå',
80 'file_upload.php.files' => 'ôàéëîâå',
81 'file_rename.php.pagetitle' => 'Ïðåèìåíóâàé',
82 'file_rename.php.submit' => 'Ïðåèìåíóâàé',
83 'file_edit.php.pagetitle' => 'Ðåäàêöèÿ',
84 'file_edit.php.submit' => 'Çàïàçè',
85 'file_edit.php.saveAndClose' => 'Çàïàçè è çàòâîðè',
86 'file_edit.php.coundNot' => 'Òîçè òèï ôàéë íå ìîæå äà ñå ðåäàêòèðà.<br />Ôàéëúò òðÿáâà äà èìà ðàçøèðåíèå êàòî:<br /><br /> <b>%s</b>',
87 'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Íîâà ïàïêà',
88 'file_newfolder.php.submit' => 'Ñúçäàé ïàïêè',
89 'file_newfolder.php.folders' => 'ïàïêè',
90 'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Ñúçäàé ôàéë',
91 'file_newfolder.php.newfile' => 'Ñúçäàé íîâ òåêñòîâ ôàéë',
92 'file_clipupload.php.warning_head' => 'Ãðåøêà â ïúòÿ íà êà÷âàíå',
93 'file_clipupload.php.warning' => 'Íå å íàìåðåíà ïàïêà çà êà÷âàíå. Òðÿáâà ïúðâî äà áúäå ñúçäàäåíà TEMP-ïàïêà ("_temp_") â îñíîâàòà íà åäèí îò âàøèòå çàêà÷åíè äðàéâîâå!',
94 'mess.redraw' => 'Ïðåðèñóâàíåòî íà ñòðàíèöàòà ùå èçòðèå äàííèòå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?',
95 'mess.delete' => 'Ñèãóðíè ëè ñòå ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå "%s"?',
96 'mess.deleteClip' => 'Ñèãóðíè ëè ñòå ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå ÂÑÈ×ÊÈ ñåëåêòèðàíè åëåìåíòè (%s) â clipboard-à?',
97 'mess.refresh_login' => 'Âåðîÿòíî Âàøàòà ñåñèÿ å èçòåêëà.
98 Áèõòå ëè èñêàëè ñåãà äà ÿ ïîäíîâèòå?',
99 'mess.noSelItemForEdit' => 'Ìîëÿ, èçáåðåòå åäèí èëè ïîâå÷å åëåìåíòè îò ëèñòà ïðåäè äà ìîæåòå äà ãè ðåäàêòèðàòå.',
100 'mess.onChangeAlert' => 'Òàçè ïðîìÿíà ùå îáõâàíå êîé ïîëåòà äà ñà âúâ ôîðìàòà.
101 Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå ñåãà ïðåäè äà ñå ïðåçàðåäè åêðàíà?',
102 'mess.move_into' => 'Ïðåìåñòè "%s" â "%s"?',
103 'mess.move_after' => 'Ïðåìåñòè "%s" êúì ñëåä "%s"?',
104 'mess.copy_into' => 'Êîïèðàé "%s" â "%s"?',
105 'mess.copy_after' => 'Êîïèðàé "%s" êúì ñëåä "%s"?',
106 'mess.copycb_into' => 'Êîïèðàé âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) â "%s"?',
107 'mess.copycb_after' => 'Êîïèðàé âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) êúì ïîçèöèÿòà ñëåä "%s"?',
108 'mess.movecb_into' => 'Ïðåìåñòè âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) â "%s"?',
109 'mess.movecb_after' => 'Ïðåìåñòè âñè÷êè åëåìåíòè (%s) îò ìåæäèííîòî ñúõðàíåíèå (Clipboard) êúì ïîçèöèÿòà ñëåä "%s"?',
110 'rm.menu' => '[ìåíþ]',
111 'rm.saveDoc' => 'Çàïàçè äîêóìåíòà',
112 'rm.saveDocShow' => 'Çàïàçè äîêóìåíòà è ïîêàæè ñòðàíèöàòà',
113 'rm.saveCloseDoc' => 'Çàïàçè è çàòâîðè äîêóìåíòà',
114 'rm.saveCloseAllDocs' => 'Çàïàçè è çàòâîðè âñè÷êè äîêóìåíòè',
115 'rm.saveNewDoc' => 'Çàïàçè äîêóìåíòà è ñúçäàé íîâ',
116 'rm.closeDoc' => 'Çàòâîðè äîêóìåíòà',
117 'rm.closeAllDocs' => 'Çàòâîðè âñè÷êè äîêóìåíòè',
118 'rm.clearCache_clearCache' => 'Èç÷èñòè êåøà',
119 'rm.clearCache_thisPage' => 'Òàçè ñòðàíèöà',
120 'rm.clearCache_pages' => 'Èç÷èñòè êåøà íà ñòðàíèöàòà',
121 'rm.clearCache_all' => 'Èç÷èñòè öåëèÿ êåø',
122 'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Èç÷èñòè êåøà â typo3conf/',
123 'rm.adminFunctions' => 'Àäìèí ôóíêöèè',
124 'rm.edit' => 'Ðåäàêöèÿ',
125 'rm.delete' => 'Èçòðèé',
126 'buttons.logout' => 'Èçõîä îò ñèñòåìàòà (Logout)',
127 'buttons.clear' => 'Èç÷èñòè',
128 'buttons.clipboard' => 'Ìåæäèííî ñúõðàíåíèå (Clipboard)',
129 'cm.copy' => 'Êîïèðàé',
130 'cm.cut' => 'Èçðåæè (Cut)',
131 'cm.view' => 'Ïîêàæè',
132 'cm.edit' => 'Ðåäàêöèÿ',
133 'cm.new' => 'Íîâ',
134 'cm.pasteinto' => 'Âìúêíè â',
135 'cm.pasteafter' => 'Âìúêíè ñëåä',
136 'cm.select' => 'Ñåëåêòèðàé',
137 'cm.deselect' => 'Äåñåëåêòèðàé',
138 'cm.selectto' => 'Ñåëåêòèðàé êúì',
139 'cm.deselectto' => 'Äåñåëåêòèðàé êúì',
140 'cm.delete' => 'Èçòðèè',
141 'cm.hide' => 'Ñêðèé',
142 'cm.unhide' => 'Îòêðèé (Unhide)',
143 'cm.upload' => 'Êà÷è (Upload) ôàéëîâå',
144 'cm.rename' => 'Ïðåèìåíóâàé',
145 'cm.open' => 'Îòâîðè',
146 'cm.save' => 'Çàïàçè',
147 'cm.unzip' => 'Ðàçòâîðè (Unzip)',
148 'cm.info' => 'Èíôî',
149 'cm.createnew' => 'Ñúçäàé Íîâ',
150 ),
151 );
152 ?>