[BUGFIX] Modification date comparison fixed in FAL indexer
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb-uk1251.inc.php
1 <?php
2
3 // Ukrainian language file contributed by Alex Rootoff rootoff{AT}pisem.net.
4
5 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
6 'LANG' => 'uk1251',
7 DB_ERROR => 'íåâ³äîìà ïîìèëêà',
8 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'âæå ³ñíóº',
9 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'íåìîæëèâî ñòâîðèòè',
10 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'íåìîæëèâî âèäàëèòè',
11 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'íåìîæëèâî çíèùèòè (drop)',
12 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'ïîðóøåííÿ óìîâ ïåðåâ³ðêè',
13 DB_ERROR_DIVZERO => 'ä³ëåííÿ íà 0',
14 DB_ERROR_INVALID => 'íåïðàâèëüíî',
15 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'íåïðàâèëüíà äàòà ÷è ÷àñ',
16 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'íåïðàâèëüíå ÷èñëî',
17 DB_ERROR_MISMATCH => 'ïîìèëêà',
18 DB_ERROR_NODBSELECTED => 'íå âèáðàíî ÁÄ',
19 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'íå ³ñíóº ïîëå',
20 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'íå ³ñíóº òàáëèöÿ',
21 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'ÑÓÁÄ íå â ñòàí³',
22 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'íå çíàéäåíî',
23 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'íå çàáëîêîâàíî',
24 DB_ERROR_SYNTAX => 'ñèíòàêñè÷íà ïîìèëêà',
25 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'íå ï³äòðèìóºòüñÿ',
26 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ðàõ³âíèê çíà÷åíü â ñòð³÷ö³',
27 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'íåïðàâèëüíà DSN',
28 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => \'ºäíàííÿ íåóñï³øíå',
29 0 => 'âñå ãàðàçä', // DB_OK
30 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'íàäàíî íåäîñòàòíüî äàíèõ',
31 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðîçøèðåííÿ íå çíàéäåíî',
32 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'íå ³ñíóº ÁÄ',
33 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'íåäîñòàòíüî ïðàâ äîñòóïà'
34 );