1dbec584a92e7f12243da47a5458921203d5ae6b
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / rtehtmlarea / composer.json
1 {
2 "name": "typo3/cms-rtehtmlarea",
3 "type": "typo3-cms-framework",
4 "description": "TYPO3 Core",
5 "homepage": "http://typo3.org",
6 "license": ["GPL-2.0+"],
7 "version": "7.4.0",
8
9 "require": {
10 "typo3/cms-core": "*"
11 },
12 "replace": {
13 "rtehtmlarea": "*"
14 },
15 "suggest": {
16 "typo3/cms-setup": "*"
17 },
18 "extra": {
19 "typo3/cms": {
20 "Package": {
21 "partOfFactoryDefault": true
22 }
23 }
24 },
25 "autoload": {
26 "psr-4": {
27 "TYPO3\\CMS\\Rtehtmlarea\\": "Classes/"
28 }
29 }
30 }