[TASK] Set TYPO3 version to 7.6.7-dev 11/47911/2
authorTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 26 Apr 2016 09:43:22 +0000 (11:43 +0200)
committerTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 26 Apr 2016 09:43:25 +0000 (11:43 +0200)
commit8b6293b004456a2ffa411c7d880d1d2c83b25599
tree9e897ef77e87ca616399e6d3b8b91009fa9b6067
parent7a6112192ecdb3f82f59a1d89e075406546b5988
[TASK] Set TYPO3 version to 7.6.7-dev

Change-Id: Id34b277bb788dbf28cb43f6f64aaf3376a544bef
Reviewed-on: https://review.typo3.org/47911
Reviewed-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tested-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php