[TASK] Set TYPO3 version to 7.6.19-dev 92/52492/2
authorTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 18 Apr 2017 17:29:32 +0000 (19:29 +0200)
committerTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 18 Apr 2017 17:29:40 +0000 (19:29 +0200)
commit505d1dcfb6205f077750010dda130513e6fd61f5
tree002315c0690df0538f8d9380235c9ac7c8c63994
parent9219e4fa9af5e4bd2ea1f208056cb396667cce45
[TASK] Set TYPO3 version to 7.6.19-dev

Change-Id: I9a931e059c314b94ab7503fa40c3cad5c0dce56a
Reviewed-on: https://review.typo3.org/52492
Reviewed-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tested-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php